Витоки незалежності

13.07.2022Суверенітет держави – політико-юридична властивість державної влади, яка означає її верховенство і повноту всередині країни, незалежність і рівноправність у зовнішньополітичній сфері.

Правовою основою державного суверенітету є конституції країн, декларації, загальновизнані принципи міжнародного права, які фіксують суверенну рівність держав, їхню територіальну цілісність, невтручання у внутрішні та зовнішні справи, право націй на самовизначення.

16 липня Україна відзначатиме річницю проголошення Декларації про державний суверенітет України.

У преамбулі та десяти розділах Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».

Важливим є те, що в Декларації про державний суверенітет України вперше в новітній національній історії поруч із «Українською РСР» вжито слово «Україна» як офіційна назва держави.

Одне з головних – положення про громадянство: всі громадяни рівні перед законом, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять; громадяни всіх національностей становлять народ України.

Територія УРСР – в існуючих кордонах недоторкана.

Від імені народу України може виступати тільки Верховна Рада.

Національним багатством може володіти виключно український народ.

Для фахівців, викладачів, студентів, а також всіх, хто цікавиться питаннями державотворення України в цілому та історією створення та утвердження Декларації про державний суверенітет України пропонуємо ознайомитись з наступними виданнями з фондів Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка (подається в абетковому порядку):

 1. Адамко М. Поняття та сутність державного суверенітету / М. Адамко // Чернівецький нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : [б. в.], 1996. – Вип. 628 : Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т, 2012. – С. 74–79.
 2. Бойко Б. Україна: остання війна за незалежність (аналітичне дослідження) / Б. Бойко. – Коростень : Вечірній Коростень, 2005. – 158 с.
 3. Бойко О. Нариси з новітньої історії України (1985–1991 рр.) : навчальний посібник / О. Бойко. – Київ : Кондор, 2004. – 357 с.
 4. Васильчук С. Доленосна декларація / С. Васильчук // Військо України. – 2016. – № 7. – С. 60–61.
 5. Декларація про державний суверенітет України : історія прийняття, документи, свідчення / Асоціація нар. депут. України. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с.
 6. Енциклопедія історії України : в 5–ти т. / НАН України. Ін–т історії України. – Київ : Наук. думка. – Т. 2 : Г – Д / редкол. В. Смолій. – 2004. – 528 с.
 7. Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення : у 2–х т. / Асоціація нар. депут. України. – Житомир : Рута, 2011. – Т. 1. – 2011. – 752 с.
 8. Історія України. Джерельний літопис / за ред.: В. Червінського, М. Обушного. – 2–е вид., випр. й доп. – Київ : КВІЦ, 2012. – 832 с.
 9. Ковальчук В. Про державний суверенітет і легітимність державної влади в політико–правовому вченні Томаса Гобса / В. Ковальчук // Проблеми філософії права  : міжнар. часопис. – 2003. – Т. VI–VII / Міжнар. асоц. філософії права та соц. філософії, Всеукр. асоц. філософії права і соц. філософії, Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Чернівці ; Київ : ЧНУ, 2009. – 284 с.
 10. Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : збірка наукових праць. – Київ : [б. в.], 2008. – 270 с.
 11. Кралюк П. Історія України “без брому”. Розвиток державності на українських землях / П. Кралюк ; худож.–оформлювач О. А. Гугалова–Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2020. – 432 с.
 12. Кульчицький В. Історія держави і права України : навчальний посібник / В. Кульчицький, Б. Тищик. – Київ : АТІКА, 2001. – 320 с.
 13. Куян І. Ідеї суверенної і незалежної держави в контексті національної ідеї України / І. Куян // Право України. – 2021. – № 2. – С. 63–74.
 14. Литвин . Ілюстрована історія України / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. – Київ : Альтерантиви, 2001. – 349 с
 15. Лук'яненко Л. Вірую в Бога і в Україну / Л. Лук'яненко. – 2–е вид. – Київ : Софія–А, 2007. – 308 с.
 16. Максакова Р. Ідея установчої влади народу в Декларації про державний суверенітет та Конституції України: проблеми співвідношення / Р. Максакова // Віче. – 2010. – № 18. – С. 4–6.
 17. Мірошниченко Ю. Конституційно–правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Мірошниченко ; за ред. О. Копиленка. – Київ : Фенікс, 2012. – 360 с.
 18. Мірошниченко Ю. Русь – Україна. Становлення державності : у 2–х т. / Ю. Мірошниченко, С. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь – Україна: від імперії до незалежності. – 2011. – 774 с.
 19. Остафійчук В. Історія України. Сучасне бачення : навч. посіб. / В. Остафійчук. – 4–е вид., випр. – Київ : Знання–Прес, 2008. – 424 с.
 20. Політична історія України. ХХ століття. У 6–ти т. Т.6: Від тоталітаризму до демократії (1945 –2002) . – Київ : Генеза, 2003. – 696 с.
 21. Сандуляк Л. Не мовчіть – і вас почують! (Свідчення очевидця та учасника історичних подій) / Л. Сандуляк. – Київ : Телерадіокомпанія “ІК”, 2011. – 248 с.
 22. Скрипнюк О. Політичні та організаційні фактори в системі гарантій принципу народного суверенітету в Україні / О. Скрипнюк // Юридична Україна. – 2015. – № 7/8. – С. 22–27.
 23. Тисяча років української суспільно–політичної думки  : у 9–ти т. Т. ІХ. 1989–2001 рр. – Київ : Дніпро, 2001. – 660 с.
 24. Томенко М. Історія української Конституції : навч. посібник / М. Томенко. – Київ : Освіта, 2009. – 464 с.
 25. Україна: антологія пам'яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / Укр. Всесвіт. координаційна рада; редкол. І. Дзюба [та ін.]. – Київ : Основи, 2008 – 2009. – (Дорога до себе). Т. X : Відродження й утвердження української державності (1987–2005 роки) / упор., передм., прим. В. Сергійчук. – 2009. – 672 с.
 26. Хмара С. Дорогою до мрії. Вибрані праці у 2–х т. – Т.І / С.І. Хмара. – Київ : Фенікс, 2005. – 464 с.
 27. Чорновіл В. Твори : в 10 т. / В. Чорновіл ; Міжнар. Благодійний Фонд Вячеслава Чорновола. – Київ : Смолоскип, 2002. – Т. 7 : Статті, виступи, інтерв'ю (березень 1990 – грудень 1992). – 2011. – 1080 с.
 28. Шаповал Ю. Мить історії. 366 мініатюр про людей і події  / Ю. Шаповал. – Київ : Парлам. вид–во, 2019. – 400 с.
 29. Шемшученко Ю. Зміцнювати, а не розхитувати державний суверенітет  / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України. – 2015. – № 8. – С. 115–119.
 30. Шпиталенко Г. Правознавство : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Г. Шпиталенко ; М–во освіти і науки України. – 5–е вид., стереот. – Київ : Каравела, 2019. – 592 с.
 31. Щербанюк О. Історичні аспекти виникнення поняття народного суверенітету / О. Щербанюк // Віче. – 2012. – № 4. – С. 31–32.

 

Для пошуку інших видань радимо скористатися електронними ресурсами бібліотеки за посиланням:  http://176.120.61.26/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=GENCAT&P21DBN=GENCAT&LNG=uk

Також буде цікавим відео: «Майже незалежність: Декларація про державний суверенітет» | Історична правда: https://www.youtube.com/watch?v=whIKWVEa6bw&t=15s&ab_channel=Espreso.TV


Мобільне меню