Правила користування

1. Загальні положення

1.1.Правила користування обласною універсальною науковою бібліотекою розроблені у відповідності до Типових правил, затверджених наказом Міністерством культури  України від 19.04.2017  № 340 і зареєстрованих у  Міністерстві юстиції України 17 травня 2017р. за №  635/30503.
1.2. Користування бібліотекою безкоштовне. Окремі види послуг – платні; їх перелік і розмір плати визначається бібліотекою в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
1.3. Користування автоматизованими робочими місцями в зоні обслуговування проводиться за окремими правилами.
1.4. Захист персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України, якому виповнилось 15 років, незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, організації, установи мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента, системи читальних залів та міжбібліотечного абонемента, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій бібліотечних пунктів, організації доступу до мережі Інтернет.
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
– безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-бібліографічний апарат (крім комерційних баз даних);
– безоплатно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
– безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки (крім документів, одержаних за кошти від господарської діяльності бібліотеки);
– одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі МБА);
– одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку, Інтернетом;
користуватися іншими видами послуг, в тому числі на платній основі;
– брати участь в роботі рад;
– користувачі дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування за документами своїх батьків;
– користувачі похилого віку та люди з інвалідністю можуть отримувати послугу книгоношення.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою обмежується до 10-15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються для опрацювання у читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.5. Термін користування документами поза бібліотекою може бути продовжений на 15 днів, якщо на них відсутній попит користувачів. Користувачі мають право виносити за межі бібліотеки документи, якщо вони записані у формулярі або в іншому обліковому документі. За межі бібліотеки видаються книги, інші документи з абонемента, художня література – з відділу документів іноземними мовами,  нотна література – з відділу  мистецтв, з читальних залів видається література, яка має спеціальне маркування.
2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.
2.7. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА. При цьому бібліографічний пошук, амортизаційні нарахування і поштові витрати у межах інших країн оплачує користувач. В межах України користувач оплачує лише поштові витрати. Документи, отримані через МБА використовуються протягом 30 днів у читальному залі.
2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, а також не мають місцевої реєстрації, мають право користуватися тільки її читальними залами. Документи за межі бібліотеки їм не видаються.
2.9.  Окремі категорії читачів, зокрема пенсіонери та інваліди, мають право на пільги, встановленні бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів

3.1.    Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, надають фотокартку для читацького квитка, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки. Даним підписом на читацькому квитку, користувач засвідчує надання згоди на використання та право на обробку персональних даних бібліотекою, відповідно до зобов’язань бібліотеки, викладених у розділі 4 цих Правил. Перереєстрація читачів здійснюється щорічно.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють батьки, або особи, під наглядом яких перебувають діти.
Користувачі бібліотеки допускаються у відділи бібліотеки без верхнього одягу, валіз та сумок.
3.2. У разі втрати читацького квитка, користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його і отримати дублікат.
3.3. Користуючись каталогами і картотеками, документами з бібліотечного фонду, ПК  читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержані документів має перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах пошкодження несе користувач.
3.4.  Кожний документ, виданий за межі бібліотеки  в абонементі або з інших відділів, зазначених вище фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, чи одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутворювачем, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад, чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її впродовж 3-х років. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з законодавством України.
3.8. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.
3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін.
3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:
– інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. платні;
– створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
– дбати про культуру обслуговування;
– формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
– систематично здійснювати контроль за своєчасне поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
– враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
– не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
– задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
– створювати бібліотечні ради;
– звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

 Comments are closed.


Мобільне меню