Правам людини – належну увагу!

на головну права людиниЗагальна декларація прав людини – перший міжнародно-правовий документ, що проголосив основні цивільні та політичні права і свободи особистості – рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші. Прийнята 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй.

У 1950 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою залучення уваги людей в усьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів. Декларацію ратифікувала більшість держав світу, в т. ч. Україна.

До створення цього універсального документу не існувало ефективного та дієвого механізму захисту основоположних і невід’ємних прав людини. Особливо гострим стало питання захисту прав людини після Другої світової війни. Увесь світ тоді об’єднався заради однієї спільної мети – створення єдиної міжнародної системи захисту прав людини. Нині чимало країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції.

Одним із основних завдань бібліотекарів в рамках правової освіти населення є популяризація юридичної літератури. Особливим аспектом цієї роботи є інформаційне забезпечення всіх категорій користувачів, зокрема: фахівців права, пересічних громадян, учнівської  та студентської молоді, реалізуючи тим самим конституційне право кожного громадянина України в доступі до джерел офіційної правової інформації та створенні інформаційного орієнтиру у світі права і закону.

До послуг користувачів – офіційні, наукові, науково-популярні та довідкові видання з фондів ЧОУНБ. Пропонуємо список деяких з них:

конвенціяКонвенція про захист прав людини і основоположних свобод : зб. законодавчих актів ; офіц. текст із змінами та допов. станом на 07 вересня 2018 року. – Київ : Правова єдність, 2018. – 96 с.У виданні представлена «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод», «Загальна декларація прав людини», а також інші нормативні акти, станом на 07 вересня 2018 року із змінами і доповненнями.

конституціяКонституція України : наук.-практ. коментар / Нац. акад. правових наук України ; ред. В. Я. Тацій [та ін.]. – 2-е вид., перероб. i доп. – Харків : Право, 2011. – 1128 с.Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини.

європейська конвенціяЄвропейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст. – Київ : Віпол, 2004. – 960 с.Видання системно висвітлює питання застосування основних та найчастіше вживаних положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Кожен з підрозділів, присвячених окремим статтям Конвенції, супроводжується переліком справ, розглянутих за відповідною статтею Європейським судом.

дженіс європейське правоДженіс М. Європейське право у галузі прав людини. Джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. – Київ : АртЕк, 1997. – 624 с.Ця книга підготовлена провідними англійськими юристами-міжнародниками. У ній ретельно проаналізовано не тільки відповідні положення Конвенції та інших джерел європейського права в галузі прав людини, а й практику їх застосування. На конкретних прикладах показано, хто, куди і в якому порядку може звернутися за відновленням своїх порушених прав людини, а також як розглядаються і вирішуються такі заяви у Страсбурзі Європейською комісією та Європейським судом з прав людини, яку силу мають рішення цих органів для держав — членів Ради Європи, в яких було допущено порушення прав людини.

заборона катуваньЗаборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – Київ : Укр. центр правничих студій, 2001. – 194 с.У збірці дається аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення та застосування положень статті 3 «Заборона катування» Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Друкуються приклади рішень Суду у справах, що стосуються порушення права людини не бути підданим катуванню або покаранню.

лісовська правова державаЛісовська Ю. Правова держава: історія, теорія, методологія : [навч. посіб.] / Ю. Лісовська. – Київ : Кондор, 2018. – 348 с.У навчальному посібнику розглянуто актуальні проблеми правової держави у контексті історичних, теоретико-світоглядних та методологічних основ мудрості, що становить якість людського капіталу.

колодій праваКолодій А. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підруч. для студ. ВНЗ та працівників місцевого самоврядування / А. Колодій, А. Олійник ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2008. – 352 с.Серед інших проблем, які вирішує народ України, однією із найгостріших є проблема здійснення прав людини та громадянина. Для того, щоб у повному обсязі реалізувати права, свободи та обов’язки людини і громадянина, необхідно їх знати. Дослідження та вивчення прав, свобод та обов’язків людини і є предметом цього підручника.

права людини та публічнеПрава людини та публічне врядування  : матер. ІІ Всеукр. правничого форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публіч. права. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 216 с.Збірник містить матеріали доповідей учасників II Всеукраїнського правничого форуму «Права людини та публічне врядування». Всеукраїнський форум присвячено проблемам правового регулювання публічного врядування та його відповідність європейським правовим стандартам.

Окрім запропонованих видань, всі охочі можуть отримати в користування книги та публікації з періодичних видань даної тематики. Для пошуку книг можна скористатися електронними ресурсами бібліотеки та картковими каталогами.

Також до уваги користувачів такі періодичні видання, як: «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Юридичний вісник України», «Право України», «Юридична Україна», «Юридична наука», «Історія та правознавство. Позакласна робота», «Теорія і практика інтелектуальної власності» та ін.


Мобільне меню