Подаровані книги 2020 рік

Висловлюєм щиру вдячність користувачам, авторам видань, видавничим організаціям  за видання, що надійшли до бібліотеки  у 2020 році!

 

107481710_568079580765949_7661885504147775238_nАктуальні проблеми екологічного права України: забезпечення екологічної безпеки : моногр. / Балюк Г. І. та ін. ; за заг. ред. д-ра юридичних наук, проф., чл.-коресп. НАПрН України Г. І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці : Кондратьев А. В., 2020. – 456 с.

Існування людства на Землі безпосередньо залежить від збереження основних функцій навколишнього природного середовища, його якості, наявності природних ресурсів. Концепція сталого розвитку реалізує новий підхід до взаємодії людини з природою. Ця концепція запроваджується на рівні всіх держав світу і спрямована на перегляд наявних схем суспільного розвитку з урахуванням екологічної складової та передбачає виконання кількох найважливіших принципів збереження якості навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання природних ресурсів.

Правове забезпечення екологічної безпеки усвідомлюється як одна з найважливіших умов збереження життєдіяльності суспільства в цілому.

У пропонованій монографії показано роль екологічного права в забезпеченні екологічної безпеки в окремих сферах діяльності суспільства, а також роль міжнародного екологічного права в вирішенні глобальних проблем, які пов’язані з глобальною екологічною кризою.

Для студентів ОР «Магістр права» та спеціальностей, пов’язаних з екологічним захистом довкілля та охороною навколишнього природного середовища, а також викладачів, наукових працівників, аспірантів, які працюють у відповідній науковій сфері та практичних працівників.

 

8Балюк Г. І. Екологічне право України : консп. лекцій у схемах: (Загальна і Особлива частини) : навч. посіб. – 2-ге вид. – Чернівці : Кондратьєв А. В., 2020. – 204 с.

Запропоноване 2-е видання навчального посібника з екологічного права доктора юридичних наук Балюк Галини Іванівни призначене для юридичних вузів. Дані систематизовані та викладені згідно основних понять курсу «Екологічне право України» з урахуванням змін та доповнень у чинному законодавстві та нормах права.

Посібник містить конспект лекцій з основними поняттями курсу та їх особливостями, що допоможе в роботі, навчанні та підготовці до іспитів студентам, аспірантам, викладачам і спеціалістам в галузі екологічного права. Підходить також для широкого кола читачів, що цікавляться темою.

 

BIMCO«BIMCO JOURNAL», Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених  (VІІ ; 2020 ; Чернівці).

BIMCO JOURNAL : зб. матер. Буковин. міжнар. мед.-фармацевт. конгресу студ. і мол. учених. – Чернівці, 2020. – 518 с.  – (Укр., рос. та англ. мовами).

 

Видання є збіркою матеріалів щорічного молодіжного наукового форуму на базі Буковинського державного медичного університету – Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених (BIMCO). Включає в себе 885 тез наукових доповідей молодих учених та представників медичних і фармацевтичних закладів 50 країн світу.

Матеріали подані українською, англійською та російською мовами і систематизовані на розділи згідно медичних галузей.

 

54Боротьба за людей в умовах гібридної війни : матер. другого Харківського міжнародного безпекового форуму (м. Харків, 29–30 листоп. 2019 р.) / за ред. проф. І. П. Рущенка. – Харків : Видавець О. А. Мірошниченко, 2020. – 76 с.

29–30 листопада 2019 року в Харкові у конференц-залі готелю «Харків» відбувся другий за ліком Харківський безпековий форум, який по праву отримав статус міжнародного, бо окрім українських спікерів на форумі мали нагоду поділитися своїми думками представники Грузії, Молдови, Чехії, Німеччини, Білорусі, США. На порядку денному була низка безпекових питань, що обговорювалися в рамках шести тематичних панелей. У тому числі було піднято питання ціннісної сторони гібридної війни, яку РФ веде проти України, дискутувалися проблеми історіографії, що є об’єктом ідеологічних спекуляцій, була розглянута безпекова ситуація у різних європейських країнах; також предметом уваги були популізм як актуальна загроза та поствиборча ситуація в Україні; нарешті, Форум не обійшов і специфічні безпекові питання Сходу та Півдня України.
Матеріали Форуму містять тези виступів тих спікерів, які зголосилися надати свої тексти для публікації.

 

fdЗайченко Н. І. Смисли освіти в іспанському регенераціоністському дискурсі 1898-1914 років : моногр. – Київ : ФОП A. B. Ямчинський, 2020. 202 с.

У монографії представлено результати дослідження відображення і тлумачення смислів освіти в іспанському регенераціоністському дискурсі 1898–1914 років. З’ясовано, що регенераціоністським рухом в Іспанії на межі XIX – XX ст. виявилися затребуваними онтопраксеологічні, націєтворчі, духовно-соцієтальні смисли освіти. У регенераціоністському дискурсі іспанських інтелектуалів 1898–1914 років було піддано глибинному аналізу такі філософсько-педагогічні аспекти освіти, як її значення і основоположна роль у державотворчому процесі, у формуванні громадянського духу народу, у творенні національно-ментальної єдності, у піднесенні культури та звеличенні цивілізації. Розкрито суб’єктивні позиції окремих представників інтелектуального середовища в Іспанії на межі XIX – XX ст. (X. Кости, М. де Унамуно, Е. Луїса Андре, Р. Альтаміри, А. Посади, Ф. Хінера де лос Ріоса,                С. Сіліо Кортеса, М. Салеса Ферре, Н. Сальмерона Гарсії та багатьох інших) стосовно освітнього фактора у справі “національного регенераціонізму”.

 

107104775_276907350089682_2150586418918977914_nЗасадко В. В. Економічна безпека урбанізованих територій України : моногр. – Київ : НІСД. Видавництво ННВК «АТБ»-2016. – 360 с.

У монографії представлені теоретико-методологічні основи, стратегічні пріоритети і сукупність засобів та прикладних рекомендацій щодо зміцнення економічної безпеки урбанізованих територій України. Монографія є авторським баченням системного дослідження сутності, сучасного стану та перспектив розвитку урбанізованих територій України крізь призму основних категорій економічної безпеки держави.

Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, співробітникам організацій сприяння розвитку міст, викладачам та студентам економічних спеціальностей.

 

unnamedКрайня точка. Дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права в селі Широкине Донецької області під час збройного конфлікту на Донбасі : моніторинговий звіт / Н. Нестеренко, В. Смірнов, М. Трофімова, В. Щербаченко ; за заг. ред. авторів //
ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив». – Київ, 2020. – 120 с.

Звіт висвітлює задокументовані Східноукраїнським центром громадських ініціатив факти порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права в селі Широкине Донецької області під час збройного конфлікту на Донбасі. Зафіксовані порушення показано на тлі перебігу воєнних подій у селі у 2014–2016 рр. Суттєва увага в дослідженні приділена питанням обстрілів села та їх наслідкам, смертям та випадкам каліцтв цивільних осіб, проблемі розграбування майна жителів села. У звіті розглядаються соціально-економічні та правові проблеми жителів Широкиного, які були змушені залишити село. Важливою складовою звіту є розгляд питань про участь представників Російської Федерації у воєнних діях на території півдня Донецької області та питання розслідування злочинів, учинених на території села Широкине.

 

49813165Москаль Р. І цзін. Правильно міркувати, щоб передбачити : вступ до іцзінознавства / Р. Москаль. – Харків : Акта, 2016. – 280 с.

Книжка вперше в Україні знайомить читачів із текстом, який є основою китайської цивілізації – І цзіном, що його вчення звучить по-сучасному в будь-які часи завдяки універсальності законів, котрі становлять підґрунтя цього Канону. Український читач має змогу ознайомитися з історією дослідження І цзіну у світі, внутрішньою структурою пам’ятки, основами та базовими поняттями іцзіністики. Окрему частину видання становить матеріал, що розкриває багатогранність прогностичної традиції в Китаї, яка ґрунтується саме на І цзіні. Видання адресовано тим, хто цікавиться китайською філософією та культурою, а також широкому читацькому загалу.

 

EYm2YfOXkAA4AntМоскаль Р. Тринадцятиканоння : тексти, що створили цивілізацію / Р. Москаль ; худож.- оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2020. – 348 с.

У новій книжці автор також вперше в Україні виклав історію китайського канонознавства, зокрема – формування корпусу «П’ятиканоння», «Чотириканоння» та «Тринадцятиканоння», їх вивчення та коментування. У книжці повністю або частково наводяться переклади більшості текстів канонів.

Високий інтелектуальний статус цих текстів забезпечувався традицією та вірою в невичерпність смислів, що в них закладені; переконанням, що їх неможливо остаточно вивчити та пізнати. Тож китайські книжники знову і знову занурюватися в їхню мудрість, як для самовдосконалення, так і для передачі цих знань наступним поколінням. А завдяки коментарям канони адаптувались до викликів нових епох.

Упродовж тисячоліть у Китаї канони вважалися найважливішим духовним надбанням народу, що осмислювалися для розуміння світу, людини та суспільства загалом. Вони власне і  сформували  китайську цивілізацію, а також справили фундаментальний вплив на країни «конфуціанського ареалу» – Японію, В’єтнам та Корею.

 

hljGr1576590810yAdHjПам’ять онлайн: цікаво, доступно, достовірно : каталог проєктів [Українського інституту національної пам’яті] для вільного використання / упоряд.: Н. Позняк-Хоменко, О. Полтавець ; вступ. ст.
В. В’ятровича. – Київ, 2019. – 132 с.

Видання вміщує 37 фотодокументальних виставок, майже 50 видань, плакати. Календарі і довідкові матеріали – такий результат роботи Українського інституту національної пам’яті за 5 років. За цей час Інститут також організував та підтримав проведення понад семи десятків наукових конференцій (у т. ч. кількох міжнародних), круглих столів і семінарів. А ще було понад три сотні різноманітних публічних заходів, найпопулярніший з яких – мандрівний фестиваль «Історія.UA». Саме на популяризації історії було зосереджено чи не найбільше уваги й зусиль команди Інституту впродовж 2014-2019-го. Головними цілями тут було: реконструювати радянські/російські міфи та стереотипи про українське минуле ті сформувати в українців власні спільні уявлення про нього – бо це основа національної пам’яті. Реалізувати ці завдання й були покликані презентовані в цьому каталозі проєкти.  Їх згруповано за кількома наскрізними темами-напрямами роботи Інституту. Усі матеріали – у вільному доступі. Шукати їх дуже зручно: обираєте тему чи проєкт, скануєте QR-код, завантажуєте – і користуєтеся.

 

Буфер обмена01Правове регулювання ядерного страхування в системі фінансового забезпечення відшкодування ядерної шкоди : навч. посіб. / Балюк Г. І., Ковальчук Т. Г., Кронда О. Ю., Сушик О. В. ; за ред. Балюк Г. І.  ; Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний факультет, Кафедра екологічного права. – Чернівці : Кондратьев A. B. 2020. – 239 с.

У навчальному посібнику з врахуванням досягнень окремих юридичних наук, в тому числі загальної теорії права, цивілістичної, екологічної наук, науки ядерного права розглядаються питання щодо теоретико-правових засад формування ядерного права та законодавства України; міжнародних джерел режиму цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду; правового режиму відшкодування ядерної шкоди; правового регулювання ядерного страхування у механізмі фінансового забезпечення відшкодування ядерної шкоди.

Одночасно висвітлюються як теоретичні проблеми з урахуванням досвіду міжнародного співтовариства в означеній сфері, так і практичні питання їх вирішення у вітчизняній теорії ядерного страхування та відшкодування ядерної шкоди, завданої внаслідок ядерного інциденту.

Використовуючи даний посібник при підготовці до іспиту (заліку) студенти зможуть в найкоротший термін систематизувати і конкретизувати знання, набуті ними в процесі вивчення таких навчальних спецкурсів як: «Ядерне право України», «Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду», «Екологічне та ядерне страхування», «Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки», сконцентрувати свою увагу на основних поняттях, їх ознаках і особливостях, сформулювати структуру (план) відповіді на імовірні екзаменаційні (залікові) питання.

Для студентів, аспірантів та викладачів. Стане у нагоді працівникам органів державного регулювання в сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної комісії з питань радіаційного захисту населення України).

 

rhuВайно М. Е. Кусень світу : новелістика. Вибране та нове. – Івано- Франківськ : Місто НВ, 2015. – 656 с.

У книзі масштабно представлено різножанровість новелістики, зокрема  малої новелістичної прози. Це і новели, і замальовки, і образки, і шкіци.

Велика новелістична проза представлена романами в новелах, кіноповістями в новелах та кіноновелою, чого в українській та й світовій новелістиці ми ще не мали.

Стилістика авторки виокремлена у сучасному літературному просторі неабияким нервом, образом, мисленням, глибоким психо­логізмом.

 

unnamed (3)Вайно М. Е. Сценарна майстерність. Написання п’єси; написання кіносценарію : навч. посіб. Кн. 1 / М. Е. Вайно. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 232 с.

Вайно М. Е. Сценарна майстерність. Написання сценарію естрадно-масового театралізованого видовища : навч. посіб. Кн. 2 / М. Е. Вайно,
А. З. Житницький. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 144 с.

Посібник Марії Вайно «Сценарна майстерність» у двох книгах.

Книга 1. Написання п’єси – написання кіносценарію. Матеріал посібника висвітлює основні засади сценарної майстерності у практичному застосуванні при написанні п’єси та кіносценарію, розвиває творче мислення, образне бачення, сценічне чи кінематографічне прочитання історії в художньому вимірі.

Посібник розрахований на студентів вишів, фахівців та поціновувачів театру, кіно та телебачення.

Книга 2. Написання сценарію естрадно-масових театралізованих видовищ», авторство цієї книги Марія Вайно розділила з А. З. Житницьким, кандидатом мистецтвознавства, професором Харківської державної академії культури. Автори розглядають написання синтетичної компілятивної роботи: сценарію естрадно-масового видовища, який створюється на основі драматургічних позицій, розглянутих у кн. 1, та з урахуванням специфіки написання видовищного драматургічного матеріалу.

Посібник розрахований на студентів закладів культури, працівників культури, режисерів-постановників естрадно-масових свят та шоу.

 

1551790510-698Горбулін В. Мій шлях у задзеркалля. Не лише дорожні нотатки / В. Горбулін. – Київ : Брайт Букс, 2020. – 256 с.

Академік Володимир Горбулін – рідкісне явище в державному менеджменті України. Упродовж чверті століття він належить до категорії людей, яких у західному світі прийнято називати policymaker. Тому по праву вважається одним з безпосередніх скульпторів сучасного вигляду України й творців закулісся української політики.

Нова книга «Мій шлях у задзеркалля» Володимира Горбуліна – це не тільки унікальні спогади про особливості його особистого спілкування із президентами України й цілого ряду держав. Автор розкриває нюанси підписання доленосних для України угод, відкрито говорить про участь у міжнародній політиці не лише офіційних осіб, а й тіньових персон; доступно пояснює те, що на багато років визначило вектори розвитку нашої країни. «Не лише дорожні нотатки» Горбуліна містять міркування про перспективи для України й рецепти подолання викликів, що вже постали, та майбутніх. Автор, чесно попереджаючи про всі небезпеки, дає рекомендації з подолання смуги перешкод і виходу України на новий виток розвитку.
2020-02-17-11-43-26-01Даналакі В. В. Основи теорії конструкції, вплив робочого процесу на індикаторні показники двигунів внутрішнього згорання : навч. посіб. / В. В. Даналакі. – Чернівці : Місто, 2020. – 88 с. : іл.

Посібник призначений для підготовки інженерів – механіків по експлуатації машино-тракторного парку.

Підручник підготовлений для викладачів професійних дисциплін за напрямком професійна освіта, агроінженерія тощо.

 

 

 

 

history (1)«З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» № 1, 2 : наук.-докум. журнал. – Київ ; Харків, 2018. – 352 с.

Випуск присвячений 80-річчю Великого терору на підставі архівно-кримінальних справ репресованих громадян України у 1937-1938 та 1939-1960 рр.

 

 

 

 

roslyny-tom1Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6) Т. 1 / Ukrainian Nature Conservation Group ; наук. ред.
А. А. Куземко. – Чернівці ; Київ : Друк Арт, 2019. – 496 с. : іл., рис., табл. – (Conservation Biology in Ukraine ; Вип. 11).

У збірці наведені відомості про знахідки у 2009–2018 роках видів рослин і грибів, занесених до третього видання Червоної книги України. Також представлені обґрунтування для включення нових видів або видалення їх з Червоної книги України. У публікації наведена інформація, яку зібрали більше 115 фахівців-біологів. Загалом подано дані про 10 000 зустрічей червонокнижних видів рослин і грибів. Мета цієї збірки – оприлюднення даних щодо знахідок у 2009-2019 роках видів рослин, занесених до Червоної книги України, а також обґрунтування для внесення нових видів, або виведення їх з ЧКУ. Окрім того, до збірки увійшли відомості про деякі локалітети рідкісних видів рослин, виявлені до 2009 року, які не були враховані в діючому (третьому) виданні Червоної книги України.

 

81053475_2761056443959226_6404624046037663744_oІсторія України. 2018 : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України. – Київ : Вініченко, 2019. – 576 с.

Видання містить документальний масив джерел з історії України за 2018 рік, а також бібліографічні описи книг і публікацій за 2016-2017 роки, які не увійшли в попередні випуски покажчиків. У посібнику відображено книги, брошури, статті офіційно-документального, наукового, науково-популярного, суспільно-політичного, навчального, довідкового, інформаційного, документально-художнього характеру та автореферати дисертацій.

Довідник стане у пригоді науковцям, дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек, архівів і музеїв.

 

unnamed (2)Кравчук  В. В. Щоденник вокаліста / В. В. Кравчук ; авт. ідеї, вступ. статті, ред.-уклад.  Н. О. Супрун-Яремко. – Львів : Апріорі, 2017. –
184 с. : іл.

У пропонованому мемуарному видані автор, співак (баритон) Володимир Володимирович Кравчук (1967-2005), уродженець Рівного, випускник Рівненського державного інституту культури (1990, диригентсько-хорове відділення) і Київської національної музичної академії П. І.Чайковського (1995, сольний спів), викладач музично-педагогічного факультету інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету (1995-2005), описує певні моменти періоду свого навчання в Рівненському державному інституті культури (1986-1990), Харківському національному університеті мистецтв імені І. Котляревського (1990-1992).

 

Layout 1Краєзнавство : наук. журнал. 1927–2017 : сист. покажч. змісту / заг. ред. О. Реєнт ; наук. ред. Р. Маньковська ; уклад. О. Михайлова ; НАН України, Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України, М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2019. – 400 с.

Покажчик висвітлює джерела з питань краєзнавства в різних аспектах науки, освіти та культури.

 

 

 

 

 

Без названияКоломієць В. М. Достукатись до небес : поезія / В. М. Коломієць. –Корсунь-Шевченківський : ФОП Майдаченко І. В., 2019. – 204 с.

До першої збірки поезій українського поета-аматора В’ячеслава Коломійця увійшли вірші, створені протягом 12-ти років: з лютого 2007 р. по березень 2019 р.

Архітектоніка видання складається з ліричних віршів та патетичної патріотичної поезії. Автор шукає відповіді на складні та хвилюючі питання щодо нашої історії, сьогодення, розмір­ковує про майбутнє України, її перспективи та горизонти. Вірші відрізняються неповторністю та оригінальністю образів, думок, почуттів.

Ця робота – перша спроба автора презенту­вати читачеві свою творчість. Вона демонструє уміння поета чути навколишній світ, переосмислювати побачене і виділяти те головне, що не залишає байдужим нікого.

 

44733938_2317006548533768_7152494881540145152_oКурило І. Нюанси слововживання : наук.-практ. довід. / І. Курило. – Львів : ЛА «Піраміда», 2017. – 564 с.

У довіднику Івана Курила «Нюанси слововживання» подано практичний матеріал зі складних випадків сучасної літературної норми – труднощі вибору слів, наголошування (а Вам робили зауваження щодо наголосу? Мені робили). Також тут можна дізнатися про значення й правильне вживання деяких слів. Це допоможе запобігти помилковому слововживанню та перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять.

Довідник призначено для широкого кола читачів.

 

65Курило І. В. Як правильно: помилки мовлення засобів масового інформування : навч.-практ. довід. / І. Курило.  – 2-ге вид., випр. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 848 с. 

У навчально-практичному довідникові проаналізовано декілька тисяч помилок мовлення засобів масового інформування. Окремо виділено типові помилки. Розділи “Корисно знати”, “Паралельні форми слововживання”, “Розрізняти” допоможуть зорієнтуватися у великому мовному арсеналі. Крім основної частини, доречними є додатки, які стосуються труднощів слововживання та інших проблемних питань. Подано складні випадки вживання деяких частин мови, а також пунктуації, наголошення тощо. Книга вирізняється простотою викладу та практичністю.

Довідник адресовано широкому колу читачів – працівникам ЗМІ, працівникам редакцій і видавництв, викладачам, науковцям, науково-технічним працівникам, здобувачам наукового ступеня, студентам, учителям, учням, усім, хто не байдужий до української мови.

 

897Лупул О. В. 1000  Байок / О. В. Лупул ; вступ. ст. А. Г. Григорук. – 2-ге вид. – Чернівці, 2020. – 392 с.

До книги українського байкаря з Буковини увійшли твори,
написані протягом 1995- 2009 років, які побачили світ у окремих виданнях
зазначеного періоду, та деякі, що публікуються вперше.

 

 

 

 

DSC02032Мизак Н. За Христову віру: очікуючи другого приходу Христа (Церква адвентистів сьомого дня Чернівецької області в умовах пересліду­вань радянським тоталітарним режимом у 1944-1985 pp.) [Додаток до серії. Книга сімнадцята] : моногр. / Н. Мизак, В. Боднар, І. Чернушка. –  Чернівці : Друк Арт, 2019. – 188 с. : іл.

Книга «За Христову віру: очікуючи другого приходу Христа» (Церква адвентистів сьомого дня Чернівецької області в умовах переслідувань радянським тоталітарним режимом у 1944-1985 pp.) є першою спробою систематизації історії Церкви адвентистів сьомого дня Чернівецької області під час гонінь віруючих радянським атеїстичним режимом. На основі архівних матеріалів та спогадів віруючих висвітлюються обставини переслідування АСД радянською владою за місцем проживання, праці, навчання, служби у лавах радянської армії, при арештах та інших формах насилля. Наголошується на міцній вірі краян у Христа Спасителя, Святе Євангеліє як запоруку перемоги над злими силами сучасності.

Для широкого кола шанувальників красною слова.

 

unnamed (1)Народні пісні Рівненщини : фоногр. зб. / ред.-упоряд., авт. перед. сл. і прим. Н. Супрун-Яремко. – Рівне : ПП М. Дятлик, 2013. – 460 с.

«Народні пісні Рівненщини» – фонографічний збірник, що є результатом збирацької і транскрипційної роботи студентів кафедри музичного фольклору інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, що здійснювалась упродовж 2004–2012 років під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора Надії Супрун-Яремко, доцента Раїси Цапун та старшого викладача Марії Бабич на індивідуальних заняттях з дисципліни «музично-етнографічна транскрипція». До збірника увійшли нотно-поетичні тексти 625 обрядових, станових та ліричних пісень, зібраних у 46 посе­леннях 14 районів Рівненської області.

Збірник призначений для музикантів, фольклористів, етнографів, краєзнавців, студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться народною піснею України, зокрема її локальних осередків, як в самій країні, так і за її межами.

 

87033108_1039652976413463_8806654716156051456_nПавленко І. М. Вадим Крищенко. Пост скриптум або Далі буде / І. М. Павленко. – Житомир : ПП О. О. Євенок, 2019. – 244 с.

Книга присвячена відомому українському поету-пісняру, авторові 52-х поетичних збірників та 1000 пісень, що стали класикою вітчизняної естради. Найвідоміші з них: «Хай щастить вам, люди добрі», «Родина», «Десять Господніх заповідей», «Молитва», «Одна-єдина», «Хай береже усіх Господня сила», «Благослови», «Бути українцем», «Україна», «Україно, пам’ятай героїв», «Білі нарциси», «Берег любові», «Отчий край», «Лебеді кохання» та інші.

Слово поета-пісняра несли по світу Дмитро Гнатюк, Раїса Кириченко, Василь Зінкевич. Єдина українська пісня, яка увійшла в європейський кінематограф – «Наливаймо, браття, кришталеві чаші», що звучить у фільмі Єжі Гофмана «Вогнем і мечем» теж належить перу митця. У книзі вперше публікується перелік найбільш знаних пісень Вадима Крищенка та матеріали із власного архіву поета.

 

tr4Супрун И. Далёких дней неясный дым : сб. стихотворений (на русском языке и в переводах на украинский язык) / И. Супрун ; сост., лит. ред., авт. вступ. статьи Н. Супрун-Яремко. – Львов : Простир-М, 2019. – 220 с.

В поэтическом сборнике «Далёких дней неясный дым», принадлежащем представителю украинской диаспоры на Куба­ни (Краснодарский край Российской федерации), поэту, писа­телю, композитору и пианисту Игорю Анисимовичу Супруну (1939-1978), собраны юношеские стихотворения, написанные, за исключением нескольких, в 1954-1959 гг., лирические, романтические, философско-психологические, политические, сатирические, они заинтересуют читателя искренностью, ши­ротою, глубиною и силою художественного длова, тематикою, настроениями, нетривиальными размышлениями о том, что волнует творческую личность як истинного «сына своего века».

Для всех, кто чувствует поэзию в себе и любит познавать её со страниц книжных изданий, испытывая при этом тихие им­пульсы счастья.

 

gfeСупрун И. А. Слезы д’Артаньяна : повести и рассказы / И. Супрун.  – Ровно : Волинські обереги, 2007. – 354 е.: илл.

В предлагаемом читателю томе впервые опубликованы повести и рассказы молодого талантливого писателя, представителя украинской диаспоры на Кубани Супруна Игоря Анисимовича (1939-1978), короткая, но содержательная жизнь которого была посвящена интенсивной творческой работе в области литературы и музыки. Читателей заинтересуют интригующие сюжеты повестей, лирика и реалистичность рассказов как попытка психологического и сатирического освещения некоторых сторон человеческой жизни.

 

 

 

 

43Супрун Н. О.  Гнат Хоткевич – музикант / Н. О. Супрун.  – Рівне, Ліста, 1997. – 280с. : іл.

У пропонованій монографії автор на архів­них і документальних матеріалах висвітлює музичну діяльність і творчість універсально­го українського митця Гната Мартиновича Хоткевича (1877-1938), досліджуючи їх в єдності соціально-історичних, фольклорно-етнографічних, органологічних та компози­торських аспектів.

Призначена для музикоз­навців, фольклористів, композиторів, виконавців, студентів мистецьких вузів.

 

 

 

643Супрун-Яремко Н. О. Музикознавчі праці : зб. наук. ст. / Н. О. Супрун-Яремко. – Рівне : О. Зень, 2010. – 574 с. : нот., світлини.

Науковий збірник «Музикознавчі праці» містить вибрані дослідницькі статті різних років українського музикознавця, доктора мистецтвознавства, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка в Україні, професора Рівненського дер­жавного гуманітарного університету Надії Онисимівни Супрун-Яремко, представ­ниці української діаспори на Кубані, яка, одержавши музикознавчу освіту в Хар­ківському державному інституті мистецтв ім. Івана Котляревського, пов’язала життя і науково-педагогічну діяльність з Україною. Кожний із шести розділів збірника –Хоткевичезнавство, Кубанознавство, Музикознавство, Етномузикознавство, Творчі портрети, Статті-рецензії, відзиви, хронікальні нотатки, – складається із статей, що виокреслюють наукові інтереси авторки.

Для працівників академічних наукових установ, фольклористів, музикознавців, культурологів, викладачів і студентів музичних закладів, а також усіх шануваль­ників музичного мистецтва.

 

vokalni-tvoryХоткевич Г. М. Вокальні твори [Ноти] / Г. М. Хоткевич ; уклад. Н. Супрун-Яремко ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Українознавча наук. б-ка НТШ. Число 45. – Львів : Апріорі, 2017. – 104 с. : нот. – Присвячується 140-річчю від народження Гната Хоткевича.

Нотний збірник «Гнат Хоткевич. Вокальні твори» містить 16 зразків камерно-вокальної спадщини універсального українського митця Гната Мартиновича Хоткевича (1877-1938), життя якого трагічно обірвалось у катівнях помпезного будинку Харківського НКВС, після чого прийшло багаторічне забуття. Як композитор, Г. Хоткевич є автором близько 400 музичних творів, з-поміж яких чільне місце займають солоспіви у супроводі фортепіано на слова Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, П. Тичини,
М. Філянського, Ю. Федьковича, Калідаси.

Ініціатор відродження імені і творчості Г. Хоткевича-музиканта, зокрема дослідниця його вокальної спадщини, доктор мистецтвознавства, професор Львівської Національної музичної академії ім. М. Лисенка, Надія Онисимівна Супрун-Яремко є укладачем нотного збірника «Гнат Хоткевич. Вокальні твори», який призначається професійним співакам та студентам вокальних факультетів музичних закладів України.

 

t4Яремко Б. І. Сопілкова музика гуцулів : моногр. / Б. І. Яремко. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 180 с. : іл., ноти.

Монографія є результатом багаторічної науково-творчої і педагогічної роботи в галузі карпатознавства кандидата мистецтвознавства, професора Богдана Іва­новича Яремка. Вона базується на зібраних ним у фольклористичних експеди­ціях, транскрибованих і досліджених 29 різножанрових п’єсах, що репрезенту­ють гуцульську сопілкову традицію Космацько-Шепітсько-Уторопського регіону Косівського району Івано-Франківської області. Розглянуто конструкції, будову, звукоряди, аплікатури глобулярних сопілок (керамічна зозуля, окарина) (Розділ І), безсвисткових (фоярка, середня флоєра) та свисткових (денцівка) сопілок з шістьма грифними отворами і методичні поради щодо оволодіння грою на них (Розділ II), також «творчі портрети» провідних весільних сопілкарів Миколи Думитрака, Петра Реведжука, Григорія Линдюка, Миколи Павлюка і музикознавчий аналіз їхніх сопілкових п’єс (Розділ III).

Для працівників академічних наукових і навчальних установ, музикантів-фольклористів, виконавців-сопілкарів, флейтистів, гобоїстів та кларнетистів.

 

Подаровані книги ІІІ квартал 2020 року

Подаровані книги ІІ квартал 2020 року

Подаровані книги І квартал 2020 року

Подаровані книги ІV квартал 2019 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2019 року

Подаровані книги ІІ квартал 2019 року

Подаровні книги І квартал 2019 року

Подаровані книги IV квартал 2018 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2018 року

Подаровані книги ІІ квартал 2018 року

Подаровані книги І квартал 2018 року

Подаровані книги IV квартал 2017 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2017 року

Подаровані книги ІІ квартал 2017 року

Подаровані книги І квартал 2017 року

Подаровані книги ІV квартал 2016 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2016 року

Подаровані книги IІ квартал 2016 року

Подаровані книги I квартал 2016 року

Подаровані книги (2019 рік)

Подаровані книги (2018 рік)

Подаровані книги (2017 рік)

Подаровані книги (2016 рік)

Подаровані книги (2015 рік)

Подаровані книги (2014 рік)Comments are closed.