Подаровані книги, 2019 рік

Висловлюєм щиру вдячність користувачам, авторам видань, видавничим організаціям  за видання, що надійшли до бібліотеки  у 2019 році!

 

 

 

876Абрамов Л. К. Анімація громадської діяльності / Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова. Кропивницький : Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2019. 172 с. = Abramov L. K., jAzarova T. V. Animation of Social Activity. – Kropyvnytskyi : Institute of Socio-Cultural Management (ISCM), 2019. – 172 p.

У виданні представлено розроблену Інститутом соціокультурного менеджменту програму тренінгу «Анімація громадської діяльності». Програма тренінгу складається із семи тематичних модулів. Кожен модуль має теоретичну складову та її практичне закріплення, шляхом виконання різноманітних вправ та завдань учасниками тренінгу.

The publication presents the training program «Animation of Social Activity» developed by the Institute of Socio-Cultural Management. The training program consisting of seven thematic modules. Each module has the theoretical component and its practical fixing by the performance of various exercises and tasks by training participants.

 

ttАналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». – Київ : НІСД, 2018. – 688 с.

 

 

 

 

 

 

88Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: сьогодення і перспективи : матер. круглого столу / упоряд. В. Г. Алексєєв. — Xарків : Факт, 2010. 160 с.

Збірник містить матеріали круглого столу, проведеного в рамках семінару «Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: сьогоден­ня і перспективи», що відбувся в Києві 16 листопада 2010 року. Наведені матеріали показують важливість дотримання норм Хартії для забезпе­чення стабільності в Україні та висвітлюють проблеми, що перешкоджа­ють її імплементації. У Резолюції, схваленій учасниками круглого столу, міститься заклик невідкладно та в повному обсязі імплементувати в Україні Європейську хартію регіональних мов або мов меншин, керуючись при цьому Рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи від 7 липня 2010 року (CM/RecChL(2010)6).

Згідно з наведеними висновками, виконання зазначених Рекомендацій Ради Європи і подолання перешкод в імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в Україні можливе лише в разі створен­ня механізму реалізації Хартії, що має бути забезпечено шляхом ухвален­ня проекту Закону України «Про мови в Україні» (№ 1015-3), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами О. Єфремовим, П. Симоненком, Є. Гриневецьким.

 

90Козерод О.  Сучасні єврейські громади Європи: основні характерні особливості і виклики : монографія / Олег Козерод. – Київ : Радуга, 2019. 252 с.

Пропонована наукова праця містить аналіз історіографічних проблем єврей­ської історії і філософії, а також характерних особливостей життя сучасних єврей­ських громад Європи. Велику увагу автор приділяє вивченню у європейської і світовій історіографії проблем єврейської ідентичності, філософії, історії і куль­тури. Розглядаються актуальні питання розвитку основних єврейських громад Європи, їх взаємовідносин з владними органами, суспільством, політичними організаціями. Автор розглядає питання боротьби з антисемітизмом та причини масової еміграції євреїв з європейського континенту.

Книга розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціаль­ностей та всіх, хто цікавиться проблемами іудаїки.

 

76Костельний Д. В. Дорогами життя : [cпогади] / Дмитро Костельний. – Львів : Растр-7, 2014. – 280 с.

В основу книжки довголітнього голови Чернівецького міського Товариства політв’язнів і репресованих, члена ради Чернівецько­го обласного Проводу КУН і ОУН(б), Кавалера ордена «За заслуги» ІІІ ступеня і Президентського стипендіата Дмитра Костельного лягли спогади часів комуністичного лихоліття, яке розпочалось в Галичи­ні в 1939-1941 рр., потім продовжилось німецькими фашистами в 1941-1944 рр. і знову повторилось каральними органами НКВД-МВД і НКГБ-МГБ протягом 1944-1991 років. Також поміщені вибрані статті, які були опубліковані в газетах.

 

65Мизак Н. Буковина у боротьбі : зб. повстанських світлин : монографія : [додаток до серії «За тебе, свята Україно». Книга чотирнадцята] / Нестор Мизак, Руслан Твердушкін. – Чернівці : Чернів. нац. ун- т, 2019. – 260 с. іл.

«Буковина у боротьбі» є чотирнадцятим додатком до серії книг «За тебе, свята Україно», про­довженням альбому «УПА-«Захід» у фотографіях», виданого 2012 р. Повстанські світлини це безцінний скарб народної пам’яті про учасників визвольної боротьби ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну Державу, зібрані авторами з буковинських теренів УПА-«Захід». Подані у книзі фотографії героїв-буковинців доповнюють двохтисячну збірку світлин УПА-«Захід» та від­дзеркалюють нездоланний потяг краян до свободи і незалежності.

Книга рекомендується усім, хто закоханий у рідну історію, уболіває за неї, пропагує славетні сторінки визвольних традицій українського народу.

«Bukovyna in the Struggle» is the fourteenth addition to the book series «For You, Holy Ukraine», the continuation of the album “UPA-“The West» in photographs», issued in 2012. Rebel photos are an invaluable treasure of the people’s memory of the liberation struggle of participants of OUN, UPA for the Ukrainian Independent State, collected by the authors from the Bukovynian territories of the UPA-»West». The photos of the Bukovynian characters presented in the book are complemented by two- thousandth collection of UPA-»The West» photographs, and reflect the insurmountable attraction of people to freedom and independence.

The book is recommended to all those who are interested in their native history, patriates for their homeland, and promotes glorious pages of the liberation tradition of the Ukrainian people.

 

Буфер обмена01Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні : матер. парлам. слухань у Верховній Раді України 11 берез. 2015 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань прав людини, національних меншин і між­національних відносин. Київ : Парлам. вид-во, 2015. 208 с.

Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, ін­формаційно-аналітичні матеріали.

Для науковців, працівників державного управління, політиків, представни­ків інтелектуальних кіл громадянського суспільства.

 

 

 

786Український театр: шлях до себе. Здобутки. Виклики. Проблеми : аналітично-соціологічне дослідження / авт. колектив проекту:
С. Васильєв,  І. Чужинова, Н. Соколенко, О. Салата, О. Тукалевська,
В. Жила.
Київ : КЖД «Софія», 2018. 208 с.

Громадська організація «Культурна Асамблея» провела аналітично-соціологічне дослідження Українського театру, проаналізувала сучасний стан галузі, відзначила здобутки і виклики, а також проблеми, які заважають еволюційному розвитку українського театру.

 

 

 

***

Буфер обмена02Іnternational security in the frame of modern global challenges : сollection of scientific works. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2018. 556 p. = Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів : зб. наук. праць. Вільнюс : Університет Миколаса Ромеріса, 2018. 556 c.

 

 

 

 

 

32Stadtentwicklung und Architectur in Czernowitz : Eune stadtmorphologische Untersuchung / Julia Leinemeyer. – Berlin : DOM publishers, 2019. – 264 s. = Розвиток міста та архітектура в Чернівцях : дослідження морфології міста / Юлія Лінемейер. – Берлін : DOM publishers, 2019. – 264 с.

Через дану комбінацію морфологічного дослідження міста з культурними, політичними, економічними умовами Ви зможете ґрунтовно зрозуміти мінливу історію міста. Досконалий атлас міста презентує розвиток Чернівців та його суспільства (громади).

Юлія Лінемейер народилася 1968 року в місті Франкфурт-на-Майні. Вивчала архітектуру, займалася науковою діяльністю та просувалася в Берлінському університеті мистецтв. Викладала, публікувалася та проводила дослідження в галузі морфології міста зосереджених в центрі Східної Європи. Живе в Франкфурті-на-Майні.

Черновіц – багатоетнічна митрополія австро-угорської монархії й частина європейської культурної топографії. Сьогодні Чернівці – це західноукраїнське велике місто. Внаслідок двох світових воєн та багаторазових змін політичних режимів багатоетнічне міське суспільство втратило свою ідентичність через виселення та знищення. Залишилася тільки структурна форма габсбурзького міста позаминулого століття, яке, пройшовши через політичні фази, безперервно продовжувало розвиватися, не руйнуючи слідів попередніх епох.

Юлія Лінемейер висвітлює архітектуру та міський дизайн забудови Чернівців, який розвивався в кожній фазі австрійського періоду, та називає його причини.

Видання побачило світ за дружньої підтримки Буковина-інституту в Аугсбурзі, Землі Карінтія, також щедрої пожертви Карла Пехтера (Берлін).

 

Подаровані книги ІV квартал 2019 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2019 року

Подаровані книги ІІ квартал 2019 року

Подаровні книги І квартал 2019 року

Подаровані книги IV квартал 2018 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2018 року

Подаровані книги ІІ квартал 2018 року

Подаровані книги І квартал 2018 року

Подаровані книги IV квартал 2017 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2017 року

Подаровані книги ІІ квартал 2017 року

Подаровані книги І квартал 2017 року

Подаровані книги ІV квартал 2016 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2016 року

Подаровані книги IІ квартал 2016 року

Подаровані книги I квартал 2016 року

Подаровані книги (2018 рік)

Подаровані книги (2017 рік)

Подаровані книги (2016 рік)

Подаровані книги (2015 рік)

Подаровані книги (2014 рік)Comments are closed.