Оберіг державності та демократії

на головну конституція22 читалка28 червня 1996 року – день прийняття нової Конституції України. Ця дата стала могутнім акордом у самоствердженні України як держави-нації. У такий спосіб було одержане своєрідне свідоцтво, яке підтвердило кардинальні зрушення не лише в ментальності, а й в реальному житті українського народу. Конституція 1996 р. стала першою Конституцією незалежної України; вона стала продовженням багатовікових конституційно-правових традицій українського народу. Конституція України закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

Першою Конституцією в Україні була Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Цю Конституцію можна вважати першою європейською Конституцією в сучасному розумінні. У ній сформовані головні принципи побудови держави.

Новітній конституційний процес розпочався одразу ж після ухвалення 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР «Декларації про державний суверенітет України». Вже у жовтні була створена Конституційна комісія. Після розпаду СРСР і набуття Україною незалежності в 1991 році стало зрозуміло, що розбудова правової системи в незалежній державі повинна здійснюватися на власній основі.

До 1996 року використовували Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки. Народні обранці працювали усю ніч з 27 на 28 червня – загалом безперервно 23 години. Під час голосування «ЗА» висловилися 315 парламентарів. Ухвалена Конституція України діє і сьогодні.

Щоб дізнатися більше про становлення нашої Держави та історію створення сучасної Конституції України, пропонуємо ознайомитися з наступними виданнями з фондів нашої книгозбірні (подається за абеткою):

 • Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / Л. Білецький ; за ред. Ю. Книша. – Вінніпег : [б. в.], 1993. – 168 с.
 • Гетьман, В. Як приймалась Конституція України: нотатки учасника розробки / В. П. Гетьман. – Київ : [б. в.], 1996.
 • Глущенко О. 17 уроків з курсу «Конституція України» : посіб. для вчителів / О. Глущенко, В. Капмо. – Київ : Леся, 1997. – 160 с.
 • Головатий С. Верховенство права : у 3-х кн. / С. Головатий. – Київ : Фенікс, 2006.
 • Кампо В. Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014–2018 роки) / В. Кампо. – Київ : Зелений пес : Гамазин, 2019. – 172 с.
 • Конституція і конституційні зміни в Україні : зб., присвяч. пам’яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. ред.: А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк. – Київ : Заповіт, 2020. – 300 с.
 • Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. праць. – Київ : [б. в.], 2008. – 270 с.
 • Конституція незалежної України : у 3 кн. Документи, коментарі, статті / Укр. Правнича Фундація ; за заг. ред. С. Головатого ; упоряд.: С. Головатий, Л. Юзьков. Київ : Право, 1995–
 • Конституція суверенної держави : конспект лекцій. – Київ : [б. в.], 1996. – 21 с.
 • Коцур А. Українська державність: історія та сучасність : [моногр.] / А. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 352 c.
 • Кресіна І. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І. Кресіна, О. Кресін. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с.
 • Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня. Практика України = Rule of law checklist at national level. Case of Ukraine / Центр дослідж. проблем верховенства права та його втілення в нац. практику України Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.» ; за заг. ред. М. Козюбри. – Київ : [б. в.], 2020. – 144 с.
 • Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня. Практика України = Rule of law Checklist at National Level. Case of Ukraine / В. Венгер [та ін.] ; заг. ред. М. Козюбра. – Кн.-перекр. – Київ : [б. в.], 2021. – 152+144 с.
 • Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / П. Орлик. – Київ : МАУП, 2006. – 736 с.
 • «Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського, Держ. архівна служба України ; упоряд.: М. Трофимук, Т. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с.
 • Проблеми розвитку конституційного законодавства України : зб. висновків Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії) ; пер. з англ. / Ін-т законодавства ВРУ ; упоряд. В. Зайчук [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Литвина. – Київ : Парлам. вид-во, 2010. – 502 с.
 • Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 4 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Чернів. юрид. ін.-т Нац. ун-ту «Одеська юрид. акад.». – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2021. – 332 с.
 • Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / Б. Таманага ; пер. з англ. А. Іщенко. – Київ : Києво-Могилян. Акад., 2007. – 208 с.
 • Томенко М. Історія української Конституції : навч. посіб. / М. В. Томенко. – Київ : Освіта, 2009. – 464 с.
 • Україна. Конституція. Конституція України. Станом на 6 січня 2021 року : (відповідає офіц. текстові) / Україна. Конституція. – Київ : Центр учбової л-ри, 2020. – 66 с.
 • Україна: антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / Укр. Всесвіт. координаційна рада ; редкол. І. Дзюба [та ін.]. – Київ : Основи, 2008–2009.
 • Хрестоматія з історії держави і права України : у 2–х т. : навч. посіб. / за ред. В. Гончаренка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін. Юре, 2000.
 • Я і КонституціЯ / Л. Денисенко [та ін.] ; худож. Ж. Олійник. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2019. – 88 с.
 • Якою могла бути українська конституція. Проекти громадянського суспільства / Шк. політичної аналіт. при НАУКМА ; за заг. ред. Н. Линник. – Київ : Лікей, 2008.

Для пошуку інших видань радимо скористатися електронними ресурсами бібліотеки за посиланням:  http://176.120.37.183/cgi–bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?

А для більш детального ознайомлення з історією створення Конституції України, пропонуємо переглянути наступні відео:

https://www.youtube.com/watch?v=yHUv4jcTLLI

https://www.youtube.com/watch?v=i–RbAyYq3hE

https://www.youtube.com/watch?v=9a1FqOibPfk