На світлому шляху християнства

на головну хрещенняЗ 2008 року, враховуючи значення православних традицій в історії і розвитку українського суспільства, на підтримку ініціативи Національної ради з питань культури і духовності, Українського фонду культури, Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та громадськості, Указом Президента України Віктора Ющенка № 668/2008 від 25 липня 2008 року День хрещення Київської Русі–України був оголошений державним святом України. Відзначається свято 28 липня – у день святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі.

Утвердження християнства на Русі – тривалий складний процес, що розтягнувся в часі на багато століть нашої ери, пройшовши у своєму розвитку кілька важливих стадій: спонтанного проникнення християнських ідей і цінностей до язичницького середовища, боротьби християнства та інших світових релігій за сфери впливу, проголошення християнства державною релігією Київської Русі, протистояння язичницького суспільства новій ідеології.

Прийняття християнства – найвизначніше досягнення князя Володимира. Ще до визнання християнства державною релігією, воно проникло в українське суспільство і було визнане князями Аскольдом, Ігорем, Святославом, княгинею Ольгою та їх оточенням. У суспільстві з’явилася сила, яка надавала йому духовної та культурної єдності, та впливала на все соціально–економічне життя. Піднісся авторитет самого князя. Потужний поштовх до розвитку отримала давньоруська культура. Київська Русь стала в ряд провідних християнських держав Європи, забезпечивши собі рівноправні та взаємовигідні стосунки з ними. Діяльність Володимира Святославовича сприяла розвитку Київської держави й зміцненню її міжнародного авторитету. У XIII столітті Руська православна церква визнала його святим і рівноапостольним.

До відзначення річниці хрещення Київської Русі відділ обслуговування користувачів представляє наступні виданнями з фондів Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка (подається в абетковому порядку):

 1. Антропологічний код української культури і цивілізації : [монографія; у 2 кн.] / О. Рафальський [та ін.] ; Нац. акад. наук України, ін–т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : [б. в.], 2020. – Кн. 1. – 2020. – 432 с.
 2. Білі плями історії України. Християнські сторінки історії України : метод. посіб. з історії християнства в Україні для вчителів загальноосвіт. шкіл / заг. ред. О. Боршовська. – Львiв : Свічадо, 2014. – 254 с.
 3. Брайчевський М. Твори. – Т. 1: Суспільно–політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі / М. Брайчевський; упор. Ю. Кухарчук. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2004. – 720 с.
 4. Видатні постаті в історії України ІХ–ХІХ ст. : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. Гусєв [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2002. – 360 с.
 5. Географія релігій : Навчальний посібник / С. Павлов, К. Мезенцев, О. Любіцева. – Київ : АртЕк, 1999. – 504 с
 6. Горєлов М. Цивілізаційна історія України / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ : ЕксОб, 2005. – 632 с.
 7. Історія Української Православної Церкви / Д. Гордієнко [та ін.] ; худож.-оформ. М. Мендор ; ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАН України. – Харків : Фоліо, 2019. – 254 с.
 8. Калакура Я. Українська культура: цивілізаційний вимір : [монографія] / Я. Калакура, О. Рафальський, М. Юрій ; НАН України, ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. – 496 с.
 9. Кислюк К. Релігієзнавство : підручник / К. Кислюк, О. Кучер ; М–во освіти і науки України, Нар. Укр. акад. – Київ : Кондор, 2007. – 623 с.
 10. Князі України / авт. упор. Ф. Левітас ; худ. О. Кононученко. – 3–тє вид., випр. – Київ : Казка, 2012. – 64 с.
 11. Кралюк П. Історія України “без брому”. Розвиток державності на українських землях / П. Кралюк ; худож.-оформлювач О. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2020. – 432 с.
 12. Ліщук Д. 20 портретів видатних державних і військових діячів (X– початок XX ст.): від Київської Русі до України / Д. Ліщук, О. Шилюк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2013. – 68 с.
 13. Лубський В. Історія релігій : підручник / В. Лубський, М. Лубська ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2–е вид., доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2009. – 776 с.
 14. Мірошниченко Ю. Русь – Україна. Становлення державності : у 2–х т. / Ю. Мірошниченко, С. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011 – Т. 1 : Русь–Україна: з найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – 744 с.
 15. Моця О. Київська Русь: від язичництва до християнства / О. Моця, В. Ричка. – Київ : [б. в.], 1996. – 224 с.
 16. Небесняк Є. (о.). Охрещу себе і народ свій : історії з життя св. Володимира Великого / Є. Небесняк. – Львiв : Свічадо : Дон Боско, 2016. – 112 с.
 17. Огієнко І. Українська церква: нариси з історії Української православної церкви : у 2-х т. Т. 1–2 / І. Огієнко. – Київ : Україна, 1993. – 284 с.
 18. Ортинський І. Хрищення, хрест та харизма України / І. Ортинський. – Рим ; Мюнхен ; Фрайбург : Вид–во Салезіян, 1988. – 198 с.
 19. Повість минулих літ : Літописні оповіді / переказ В. Близнеця. – 3-тє вид., зі змінами. – Київ : Веселка, 2002. – 227 с.
 20. Попельницька О. Загадкова Україна. Таємниці та легенди / О. Попельницька. – Київ : Арій, 2020. – 352 с.
 21. Потоцький В. 500 найцікавіших питань та відповідей про Україну / В. Потоцький. – Харків : Школа, 2008. – 112 с.
 22. Ричка В. Володимир Великий. Лицар Духу / В. Ричка ; Нац. акад. наук України, ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, центр іст. політол. – Київ : Парлам. вид-во, 2020. – 308 с.
 23. Санніков С. Огляд історії християнства : навч. посіб. / С. Санніков. – Київ : Світ знань, 2007. – 720 с.
 24. Сапожникова Г. Святі землі української / Г. Сапожникова, Ю. Андрусів ; худож. оформ. і обкл. І. Ключковської. – 2-е вид., випр. – Львiв : Свічадо, 2018. – 506 с.
 25. Сегеда С. Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія Друк, 2013. – 184 с.
 26. Скарби та реліквії України / уклад. С. О. Вербич. – Київ : Арій, 2020. – 352 с.
 27. Сліпушко О. Таємниці володарів Русі (від Олега до Володимира Мономаха) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2003. – 190 с.
 28. Сорока Ю. 100 важливих подій історії України / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. – 208 с.
 29. Сорока Ю. 100 важливих постатей України / Ю. Сорока ; худож.–оформлювач М. Мендор. – Харків : Фоліо, 2021. – 208 с.
 30. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 2011 – Вип. ІІІ : Збірка наукових праць, присвячена 150–літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908) / відп. ред. Ю. Мицик ; упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – 2013. – 672 с.
 31. Степовик Д. Візантія. Крізь одинадцять століть її історії / Д. Степовик. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2017. – 280 с.
 32. Таланчук П. Державотворчий потенціал української нації : публіцистика / П. Таланчук ; б-ка ун-ту “Україна”. – Київ : Україна, 2015. – 322 с.
 33. Толочко П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. Толочко. – Київ : АртЕк, 1996. – 216 с
 34. Україна дипломатична = Diplomatic Ukraine : наук. щорічник. – Київ : [б. и.], 2000 – Вип. ХІХ. – 2018. – 864 с.
 35. Хрестоматія. Тисячоліття хрещення Руси – України / Світовий конгрес вільних українців, Світова Координаційна Виховно–Освітня Рада. – Філядельфія ; Торонто : С.К.В.О.Р., 1986. – 320 с.
 36. Чеховський І. Чернівці – місто зустрічі культур і релігій : [навч. посіб. факультатив. курсів «Основи христ. Етики» та «Історія м. Чернівців» загальноосвіт. навч. закл.] / І. Чеховський. – 2–ге вид., стереот. – Чернівці : Місто, 2020. – 208 с.
 37. Шаров І. 100 видатних імен України / І. Шаров. – Київ : Альтернативи, 1999. – 496 с.
 38. Я пізнаю світ. Релігії : дитяча енциклопедія. – Київ : Школа, 2003. – 496 с.

 

Для пошуку інших видань радимо скористатися електронними ресурсами бібліотеки за посиланням: http://176.120.61.26/cgi–bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=GENCAT&P21DBN=GENCAT&LNG=uk


Мобільне меню