Літопис УПА

Літопис УПА. Каталог. 100 томів (1973-2012) = Litopys UPA. Catalogue 100 volumes (1973-2012)

 

Основна серія
os
Нова серія
ns
Серія “Бібліотека”
sb
Серія “Події і люди” Спільні видання
pil ua dl

lupalogo

ОСНОВНА СЕРІЯ = MAIN SERIES

 

Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша: Початки УПА; документи і матеріяли. Книга містить політичні й організаційні документи та матеріяли до істо-рії УПА на Волині та Поліссі. Третє, виправлене видання, 1989 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Volume 1. Volyn and Polissia: The German Occupation. Book One: Origins of the UPA, Documents and Materials. This book contains political and organizational documents, as well as other materials on the history of the UPA in the Volyn and Polissia regions of Ukraine. 3rd rev. ed., Toronto, 1989. Hardcover: 256 pp. Illustrations, maps, charts, and diagrams. (1st ed. published in 1978).

 

Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація. Книга друга. Книга містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на Волині й Поліссі. Друге, виправлене видання, 1985 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Volume 2. Volyn and Polissia: The German Occupation; Book Two. This volume features underground documents and materials on the UPA’s combat activities in Volyn and Polissia. 2nd rev. ed., Toronto, 1985. Hardcover: 256 pp. Illustrations and maps.

 

Том 3. Чорний Ліс: видання команди Станиславів­­ ського тактичног­о відтинка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга перша: 1947 – 1948. Книга містить меморіяли, біогра-фічні нариси й документи про дії відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів – оповідання, новели й вірші. Друге, виправлене видання, 1987 р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Volume 3. “Chorny Lis” (Black Forest): An Underground Journal of the UPA’s Stanislaviv Military District Command, 1947-1950. Book One: 1947-1948. This volume contains memoirs, biographical essays, sketches, and documents pertaining to the activities of UPA detachments in the Stanislaviv (Stanyslaviv) Military District (TV: Taktychnyi Vidtynok). Some of the materials consist of accounts, short stories, and poems. 2nd rev. ed., Toronto, 1987, Hardcover: 272 pp. Illustrations, maps, charts, and diagrams.

 

Том 4. Чорний Ліс: видання команди Станиславів­­ ського тактичног­о відтинка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга друга: 1948 – 1950 (продовження). Книга містить меморіяли, біографічні нариси й документи про дії відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів – оповідання, новели й вірші. Друге, виправле­не видання, 1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Volume 4. “Chorny Lis” (Black Forest): An Underground Journal of the UPA’s Stanislaviv Military District Command, 1947-1950. Book Two: 1947-1948. This volume, a sequel to volume 3, contains memoirs, biographical essays, sketches, and documents pertaining to the activities of UPA detachments in the Stanislaviv Military District (TV: Taktychnyi Vidtynok). Some of the materials consist of accounts, short stories, and poems. 2nd rev. ed., Toronto, 1989. Hardcover: 288 pp. Illustrations, maps, charts, and diagrams.

 

Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя: спомини учасників. Книга містить спогади, рецензії та додаткові підпільні матеріяли про дії УПА. Між мему-арами – повідомлення про договір про ненапад між ГК УПА й угорською армією. 1983 р., 312 стор., мапи, ілюстрації.

Volume 5. Volyn and Polissia: The German Occupation; Book Three: Personal Accounts of the Participants of the Underground Struggle. This volume contains memoirs, critical reviews, and additional underground material on UPA activities. The memoirs are complemented by an eyewitness account of the secret non-aggression pact that was signed by the UPA Supreme Command and the Hungarian Army. Toronto, 1983. Hardcover: 312 pp. Illustrations and maps.

 

Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942-1945; книга перша: 1942 – липень 1944. Книга містить аналізи, меморандуми, повідомлення, звіти, а також переклади українських документів для центральних політичних, військових і поліційних установ. 1983 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Volume 6. The UPA in Light of German Documents, 1942-1945; Book One: 1942-July 1944. This publication contains analyses, memoranda, accounts, and reports as well as translations of Ukrainian documents intended for political and military bodies, and police institutions. Toronto, 1983. Hardcover: 256 pp. Illustrations and maps.

 

Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942-1945; книга друга: серпень 1944-1945 (продовження шостого тому). 1983 р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Volume 7. The UPA in Light of German Documents, 1942-1945; Book Two: August 1944- 1945 (sequel to Volume 6). Toronto, 1983. Hardcover: 272 pp. Illustrations and maps.

 

Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; доку-менти, офіційні публікації, матеріяли; книга перша: 1944-1945. Книга містить основні документи Першого Великого Збору УГВР, передрук органу Президії УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945), статті та матеріяли з 1944-45 рр., які стосуються цілости визвольного руху. 1980р., 320 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Volume 8. The Supreme Ukrainian Liberation Council; Documents, Official Publications, Materials; Book One: 1944-1945. This volume features the documents that were issued at the First Grand Assembly of the Supreme Ukrainian Liberation Council (UHVR), as well as a reprint of Visnyk, the press organ of the Presidium of the UHVR (no. 4 (7), August 1945) and articles and materials on the Ukrainian liberation movement, dated 1944-45. Toronto, 1980. Hardcover: 320 pp. Illustrations, maps, charts, and diagrams.

 

Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга: 1946-1948. Книга містить видання УГВР “Самостійність” і “Бюро Інформацій УГВР” та інші матеріяли. 1982 р., 520 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Volume 9. The Supreme Ukrainian Liberation Council; Book Two: 1946-1948. This book features the UHVR journal Samostiinist (Independence) and the UHVR bulletin Information Bureau of the UHVR, as well as other materials. Toronto, 1982. Hardcover: 520 pp. Illustrations, maps, charts, and diagrams.

 

Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя: 1949-1952. Книга містить документи, офіційні повідомлення­, публікації й матеріяли УГВР в Україні, між ними “Бюро Інформації УГВР”, вип. 4, 6 і 9. 1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 10. The Supreme Ukrainian Liberation Council; Book Three: 1949-1952. This volume is a compendium of documents, official announcements, publications, and materials issued by the UHVR in Ukraine, including issues nos. 4-6 and 9 of the UHVR bulletin Information Bureau of the UHVR. Toronto, 1984. Hardcover: 424 pp. Illustrations.

 

Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української революції в боротьбі з московсько-більшовицьким окупантом за час від 13 березня 1944 до 31 грудня 1948 року. Це підпільне видання міс-тить біографії 725 осіб, які загинули на території Тернопільської округи. Крім цього, подає нові дані про смерть близько ста невідомих повстанців, які загинули на території округи. 1985 р., XXXII – 248 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 11. The Ternopil Region: A List of Heroes of the Ukrainian Revolution Fallen in the Struggle against the Russian Bolshevik Occupying Power between March 13, 1944, and December 31, 1948. This underground publication consists of biographies of 725 individuals who were killed in the Ternopil region. Also included are new data on the deaths of approximately 100 unidentified insurgents who also perished here. Toronto, 1985. Hardcover: xxxii, 248 pp. Illustrations.

 

Том  12.  Третя  подільська  воєнна  округа  УПА (“Лисоня”). Книга містить видані командою Воєнної Округи короткі описи боїв відділів УПА “Лисоня” від листопада 1943 р. до серпня 1945 р., збірник підпільних пісень “Повстанський стяг” – виданий з нагоди п’ятиріччя УПА в 1947 р. та інші доку-менти й матеріяли групи УПА “Лисоня”. 1989 р., 352 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томудобродій Степан Гаврилюк (США).

Volume 12. The UPA’s 3rd Podillia Military Region “Lysonia”. This volume includes brief descriptions of the “Lysonia” UPA detachment’s skirmishes from November 1943 to August 1945, which were issued by the Military Group Command, as well as a collection of underground songs entitled Povstanskyi Stiah (The Insurgent Flag) published in 1947 on the UPA’s fifth anniversary, and other documents and materials pertaining to this UPA unit. Toronto, 1989. Hardcover: 352 pp. Illustrations. This volume was funded by Stepan Havryliuk from the USA.

 

Том 13. Перемищина – Перемиський курінь; книга перша: Денник відділу “Бурлаки” (Володимира Щигельського­) – містить денник цього відділу (“Ударники”-4, 94а) за час від жовтня 1946 р. до 24 жовтня 1947 р., ведений бун-чужним “Буркуном”, з епілогом Богдана Гука (“Скали”). Книга має також різні документи сотні – списки вояків, господарські докумен-ти тощо. 1986 р., 370 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 13. The Peremyshl Region–The Peremyshl Battalion; Book One: The Journal of the UPA Company Commanded by “Burlaka” (Second Lieutenant Volodymyr Shchyhelsky). This volume features the journal of this company (“Udarnyky” 4, code number 94a) which was kept by Warrant Officer “Burkun”, and an epilogue by Bohdan Huk (“Skala”), encompassing the period from October 1946 to 24 October 1947. Also included are various documents pertaining to the company, namely, a soldiers’ register, inventory documents, etc. Toronto, 1986. Hardcover: 370 pp. Illustrations.

 

Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга друга: Денники й документи – містить денники сотенного “Крилача” (Ярослава Коцьолка) з 1944 і 1947 років, які продовжував по його смерті сотенний “Бурлака” (Володимир Щигельський), денник сотні “Крилача” (ведений бунчужним “Орестом”) і документи обох сотень. 1987 р., 262 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 14. The Peremyshl Region–The Peremyshl Battalion; Book Two: Personal Journals and Documents. This volume contains the journals of Company Commander “Krylach” (Yaroslav Kotsiolok) covering the years 1944 and 1947, which were continued after his death by Company Commander “Burlaka” (Volodymyr Shchyhelsky) as well as the journal of “Krylach’s” company (kept by Warrant Officer “Orest”) and documents issued by both of these companies. Toronto, 1987. Hardcover: 262 pp. Illustrations.

 

Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади коман-дира відділу особливого призначення “УПА-Схід”; спогади. Автор – киянин – оповідає про свої переживання від вибуху війни 1941 р. до “звільнення” з УПА і рейду на Захід в 1945 р.: мобілізація до ЧА, німецький полон, окупований Київ, участь у підпіллі ОУН(м), к-р вд. УПА (ОУН(м)) в Карпатах, стар-шинська школа УПА, мандри по Поділлі й к-р вд. особливого призначення “УПА-Схід”. 1987 р., 266 стор., тверда обкладин-ка, ілюстрації.

Volume 15. Kostiantyn Himmelraikh. Memoirs of the Commander of the “UPA-East” Special Task Unit. The author, a native of Kyiv, recounts his experiences beginning with the outbreak of the war in 1941, continuing with his release from the UPA, and ending with the author’s preparations to depart for the West in 1945: his mobilization into the Red Army, German captivity, occupied Kyiv, the underground activity of the OUN(M), commander of an UPA unit (OUN-(M)) in the Carpathian Mountains, UPA officers’ school, activity in the Podillia region, and his stint as commander of the “UPA-East” Special Task Unit. Toronto, 1987. Hardcover: 266 pp. Illustrations.

 

Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945-1947. Збірник містить передруки таких підпільних журналів: “Тижневі Вісті”, “Лісовик”, “Інформативні вісті”, “Інформатор” і “Перемога”. Всі числа цих журналів супроводяться англомов-ним резюме. Збірник має статтю про історію підпільної видавни-чої діяльності на Закерзонні та Акт оскарження Олени Лебедо-вич. 1987 р., 608 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому сл. п. Олекса Головач (Торонто, Канада).

Volume 16. Underground Journals from Ukraine beyond the Curzon Line, 1945-1947. This compilation includes reprints of the following underground periodicals: Tyzhnevi Visti (The Weekly News), Lisovyk (The Forest Dweller), Informatyvni Visti (Information News), Informator (The Informer), and Peremoha (Victory). Every issue of these periodicals is supplemented by an English-language summary. The book also contains an article on the history of the underground’s publishing activity in Zakerzonnia, Ukrainian ethnic territory that was ceded to Poland as a result of the Yalta agreements. Also included are the official indictments against Olena Lebedovych. Toronto, 1987. Hardcover: 608 pp. Illustrations. This volume was funded by Oleksa Holovach from Toronto, Canada.

 

Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946-1947. Збірник містить передруки підпільних видань: “Нові Лідіце”, “Виселення єпископа Коциловського”, “Вибори в СРСР”, “Нова голодова катастрофа в Україні”, “Фашистське страшило”, “До братніх чеського і словацького народів”. 1988 р., 192 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 17. English-Language Publications of the Ukrainian Underground, 1946-1947. This volume contains reprints of various underground publications: The New Lidice, The Displacement of Bishop Josaphat Kotsylovsky, Elections in the U.S.S.R., The New Famine Catastrophe in Ukraine, The Spectre of Fascism, To the Brotherly Czech and Slovak Nations. Toronto, 1988. Hardcover: 192 pp. Illustrations.

 

Том 18. Карпатська група УПА “Говерля”; книга перша: Документи, звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпільного видання командування групи “Шлях перемоги”, звіти команд тактичних відтинків УПА й звіти командирів відділів та підвідділів УПА, 24 ТВ УПА “Маківка”. 1990 р., 328 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 18. The UPA’s Carpathian Group “Hoverlia”; Book One: Documents, Reports of Operations and Official Publications. This volume includes a reprint of the underground publication Shliakh peremohy (Path of Victory) issued by the group command, UPA tactical sector command reports, and reports issued by commanders of UPA detachments and sub-units, as well as reports of the 24th UPA Tactical Sector “Makivka”. Toronto, 1990. Hardcover: 328 pp. Illustrations.

 

Том 19. Карпатська група УПА “Говерля”; книга друга: Спомини, статті та видання історично-мемуарного характеру. Охоплює збірку нарисів і спо-минів, друкованих у підпіллі. Майже всі спомини написані стар-шинами і вояками УПА ще в Україні або відразу після переходу на еміґрацію. 1992 р., 357 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Д-р Марія Ґулай–Ґоляш–Ліон в пам’ять першого чоловіка Григорія Ґоляша (Бея).

Volume 19. The UPA’s Carpathian Group “Hoverlia”; Book Two: Memoirs, Articles and Publications of an Historical Nature. This volume is a collection of essays and memoirs published by the Ukrainian underground. Almost all of the memoirs were written by UPA officers and soldiers while still in Ukraine or immediately after their arrival in the West. Toronto, 1992. Hardcover: 357 pp. Illustrations. This volume was funded by Dr. Maria Gulai–Golash–Lion from the USA in memory of Hryhorii Golash–Bei.

 

Том 20. Покажчик до “Літопису УПА”; книга перша: 1-19 томи. Книга містить покажчики псевд, прізвищ, географічних назв, інституцій, алфавітні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про перших 19 томів “Літопису УПА”. 1994 р., 528 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томусл. п. Володимир Макар і Тереса Бавтро-Макар (Торонто, Канада).

Volume 20. An Index to Litopys UPA; Book One: Volumes 1-19. This volume features lists of pseudonyms, surnames, geographic names, institutions, alphabetical listings of authors, publications, and other data on the first 19 volumes of Litopys UPA. Toronto, 1994. Hardcover: 528 pp. Illustrations. This volume was funded by VOLODYMYR MAKAR and his wife PARANIA TERESA nee BAVTRO MAKAR from Toronto, Canada.

 

Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941-1943; Книга третя: червень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти, меморандуми, а також переклади українських документів для центральних політичних і поліційних установ. 1991 р., 271 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому сл. п. Теодор Беш і Анна Козерема-Беш (Торонто, Канада).

Volume 21. The UPA in Light of German Documents, 1941-1943; Book Three: June 1941-May 1943. This book includes reports, memoranda, and translations of Ukrainian-language documents intended for German political bodies and police agencies. Toronto, 1991. Hardcover: 271 pp. Illustrations. This volume was funded by Teodor and Anna BesZ nee KOZEREMA from Toronto, Canada.

 

Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша: Військовий Суд Оперативної Групи “Вісла”. Містить вироки, звіти та кореспонденцію Військового суду Оперативної групи “Вісла” за період від травня до вересня 1947 р. 1992 р., 627 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 22. The UPA in Light of Polish Documents; Book One: The Military Court of Operation Group “Wisla”. This volume contains the verdicts, reports, and correspondence of the Military Court of the Operation Group “Wisla” between May and September 1947. Toronto, 1992. Hardcover: 627 pp. Illustrations.

 

Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади. Більша частина книги – це спомини санітарів, медиків, лікарів й інших працівників санітарної служби й Україн-ського Червоного Хреста (УЧХ). В книзі теж поміщено підпільні документи й біографії працівників УЧХ. 1992 р., 480 стор., твер-да обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томусл. п. Д-р Модест Ріпецький і Марія Ріпецька з дому Боднаренко (США).

Volume 23. UPA Medical Services: Documents, Materials and Memoirs. The majority of the materials in this volume consist of memoirs written by nurses, medical assistants, physicians, and other personnel of the UPA Medical Service and the Ukrainian Red Cross (UChKh). Also included are underground documents and biographies of Red Cross personnel. Toronto-Lviv, 1992. Hardcover: 480 pp. Illustrations. This volume was funded by Dr. Modest RipeckyJ and Maria RipeckyJ nee BodnarENKO from Chicago IL USA.

 

Том 24. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942-1946. У цій книзі передруковано головний політично-інформативний жур-нал Проводу ОУН на Українських Землях, що видавався 1942-1946 рр. Журнал містив важливу інформацію про боротьбу УПА, німецьку та російську окупаційну політику, розвиток української політичної думки. 1995 р., 592 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Організації Українського Ви-звольного Фронту Канади, Кредитова Спілка “Будучність” з То-ронто та комерційна фірма Ю-Бі-Ей (UBА) з Торонто (Канада) в 50-річчя відновлення Української Держави Актом 30 червня 1941 р. та в тривалу пам’ять його Творців.

Volume 24. Idea and Action: The Journal of the OUN Leadership, 1942-1946. This publication includes a reprint of Ideia i chyn (Idea and Deed), the leading political and informational journal of the OUN Leadership on Ukrainian territory from 1942 to 1946. The journal published important information on the UPA’s struggle, German and Russian occupation policies, and the evolution of Ukrainian political thought. Toronto, 1995. Hardcover: 592 pp. Illustrations. This volume was funded by the organizations of the UKRAINIAN LIBERATION FRONT of CANADA, CREDIT UNION “BUDUCHNIST’” and the commercial firm “UBA” on the 50th Anniversary of the renewal of the Ukrainian State by the Act of June 30, 1941 and in memory of its Creators.

 

Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’яза­­них з боротьбою УПА. Збірник охоплює не тільки властиві пісні вояків УПА, але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах, чи уложені народом. Збірник містить тексти пісень, їх варіянти, мелодію і варіянти, а також дані про саму пісню, її авторів й оспі-вуваних у піснях героїв чи події. Збірник містить понад 600 пісень і їх варіянтів. 1997 р., ХХІV+556 стор., тверда обкладинка, ноти.

Volume 25. Songs of the UPA. A Collection of Songs Thematically Linked to the UPA Struggle. This is a compendium of songs that were sung by UPA soldiers, melodies that were later composed in prisons and concentration camps, as well as traditional arrangements and popular compositions. The volume contains the texts of songs and their variations, as well as data on each song, including its author(s) and information on the hero or event depicted in each composition. The collection features over 600 songs or variants thereof. Toronto-Lviv, 1997. Hardcover: xxiv, 556 pp. Notes.

 

Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації, матеріяли. Книга четверта: Документи і спогади. Збірник містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому зборі й інші документи: вибір листування президента УГВР Кирила Осьмака, переговори з польським підпіллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу Миколи та Петра Дужих й інші документи. У книзі також спога-ди членів УГВР й інших осіб про утворення та діяльність УГВР. 2001 р., 658 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 26. The Supreme Ukrainian Liberation Council. Documents, Official Publications, Materials. Book Four: Documents and Personal Accounts. This volume includes the minutes of the First Grand Assembly of the UHVR, a speech delivered at this conclave, and various other documents, including excerpts from the correspondence of UHVR president Kyrylo Osmak, documents on the negotiations with the Polish underground, Hungary and Romania, investigative procedures carried out against Mykola and Petro Duzhy, and other materials. Also included are the reminiscences of UHVR members and other individuals, which focus on the creation and activities of the UHVR. Toronto-Lviv, 2001. Hardcover: 658 pp. Illustrations.

 

Том 27. Роман Петренко. За Україну, за її волю; спогади. Автор – волиняк – оповідає про свою діяльність від часу війни у 1939 р. до відходу на Захід у 1945 р. Спочатку автор був діячем ОУН Сарненської округи (від січня 1942 р. у підпіллі), згодом – шефом господарського відділу ШВО УПА “Заграва”, від літа 1943 р. – ГВШ (потім КВШ УПА-Північ, командир Дм. Клячківський) і від літа 1944 р. – старшиною для особливих доручень при ГСЗС УГВР під керівництвом М. Лебедя. 1997 р., 279 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Volume 27. Roman Petrenko. For Ukraine, for Her Freedom: Memoirs. The author, a native of the Volyn region, describes his life from the outbreak of World War II in 1939 to his departure to the West in 1945. The author was a member of the OUN in the Sarny district (in the underground since January 1942) and eventually headed the economic section of the headquarters of the “Zahrava” UPA Military Okruha, which became known as the UPA General Headquarters from the summer of 1943 (later renamed the UPA-North Regional Military Command led by Commander Dmytro Kliachkivsky). From the summer of 1944 he was an officer assigned to special tasks within the UHVR’s General Secretariat of Foreign Affairs headed by Mykola Lebed. Toronto-Lviv, 1997. Hardcover: 279 pp. Illustrations and maps.

 

Том 28. Марія Савчин. Тисяча доріг; спомини. Автор оповідає про свої переживання від вибуху війни (від 1944 р. до 1953 р. – у підпіллі) до свого приходу на еміграцію у 1954 р. Від 1945 р. була дружиною В. Галаси, заступника пров. ОУН Закерзонського краю, від 1947 р. співробітника ГОСП в Карпатах, і від 1948 р. – пров. ОУН ПЗУЗ. Авторка перебувала разом з ним на Закерзонні, в Карпатах, на Волині, а також – в тюрмі КҐБ у Києві. 1995 р., 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому добродій Дмитро Гайдук (США).

Volume 28. Maria Savchyn. Thousands of Roads: Memoirs. The author describes her experiences beginning with the outbreak of the war (membership in the underground from 1944 to 1953) and ending with her immigration to the West in 1954. In 1945 the author married Vasyl Halasa, deputy head of the OUN in Zakerzonnia, who in 1947 became a member of the Main Centre of Propaganda in the Carpathian Mountains. In 1948 he was appointed OUN leader for North-Western Ukraine. The author was by her husband’s side wherever duty called, and accompanied him throughout Zakerzonnia, the Carpathians, and Volyn, and was with him in the KGB prison in Kyiv. Toronto-Lviv, 1995. Hardcover: 600 pp. Illustrations. This volume was funded by Dmytro Haiduk from the USA.

 

Том 29. Іван Гарасимів (“Палій”). 3 юнацьких мрій – у ряди УПА. Це розповідь учасника підстаршинської школи УПА в Карпатах та ройового в сотні У-І (94), про його бойовий шлях в УПА від осені 1943 р. до осені 1947 р. в Карпатах та на Лемківщині. Спогади дають цікаву картину зі щоденного життя повстанців та їхніх командирів, та про важке становище українського населення на цих теренах. 1999 р., 336 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Товариство колишніх вояків УПА ім. ген.-хор. Романа Шухевича-Тараса Чупринки в США.

Volume 29. Ivan Harasymiv (“Palii”). From Youthful Dreams to the Ranks of the UPA. This publication highlights the author’s experiences in the non-commissioned officers’ training program at the UPA officers’ school in the Carpathian Mountains, as well as his stint as squadron leader of “Udarnyky 1” Company (code number 94). The volume also contains an account of the author’s combat activity in the Carpathians and the Lemko region from the fall of 1943 to the fall of 1947. These memoirs offer an interesting and vivid account of the daily lives of insurgents and their commanders, as well as the difficult conditions and challenges facing the Ukrainian population in these territories. Toronto-Lviv, 1999. Hardcover: 336 pp. Illustrations. This volume was funded by THE GENERAL TARAS CHUPRYNKA SOCIETY OF FORMER UPA SOLDIERS IN THE USА.

 

Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський). Крізь сміх заліза; спогади. Книга містить два спогади Степана Стебельського (“Хріна”), к-ра ТВ УПА 24 “Маківка” – “Крізь сміх заліза”, “Зимою в бункері” та спогади Олекси Конопадського (“Островерха”) – “Спомини чотового УПА Островерха”. Автори оповідають про свої дії в УПА від 1944 р. до 1949 р. на Лемківщині та Дрогобиччині. 2000 р., 552 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томусл. п. Д-р Богдан Стебельський і Видавничий Фонд ім. Богдана Стебельського (Торонто, Канада).

Volume 30. Stepan Khrin (Stepan Stebelsky). Through the Laughter of Iron: Memoirs. This publication contains two memoirs by Stepan Stebelsky (“Khrin”), commander of the UPA 24th Tactical Sector “Makivka”, namely, Through the Laughter of Iron (Kriz smikh zaliza) and Winter in the Bunker (Zymoiu v bunkri), as well as an account by Oleksa Konopadsky (“Ostroverkh”) entitled “The Memoir of Platoon Leader ‘Ostroverkh’” (Spomyny Chotovoho “Ostroverkha”). Both authors describe their UPA activities in the Lemko and Drohobych regions in 1944-1949. Toronto-Lviv, 2000. Hardcover: 552 pp. Illustrations. This volume was funded by Bohdan Stebelsky & Editorial Fund of Bohdan Stebelsky (Toronto, Canada).

 

Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи вояків УПА ТВ “Розточчя”, 1943 – 1947. Книга містить спогади “Сої”, “Спартака”, “Зенона Семеніва” та інших членів відділу УПА к-ра “Бриля”. Також подано опе-ративні звіти к-ра “Бриля” та к-ра “Гамалії” (“Переяслави І” та “Переяслави II”) з Тактичного Відтинку УПА “Розточчя”. 2000 р., 324 стор., тверда обкладинка, схеми, ілюстрації. Фундатор цього тому сл. п. Іван Гарвас – “Соя, Дуб (США).

Volume 31. The UPA in the Lviv and Yaroslav Regions. Memoirs and Documents of UPA Soldiers in Tactical Sector “Roztochchia” 1943-1947. This book features the memoirs of “Soia”, “Spartak”, “Zenon Semeniv”, and other members of the UPA company commanded by “Bryl”. Also included are the combat activity reports of “Bryl” and “Hamaliia” (commanders of the “Pereiaslav” Company I and “Pereiaslav” Company II, respectively) of the “Roztochchia” UPA Tactical Sector. Toronto-Lviv, 2000. Hardcover: 324 pp. Illustrations, charts, and diagrams. This volume was funded by Ivan Harvas from the USA.

 

Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади. Книга друга. Велика частина книги – це спо-мини санітарів, медсестер, медиків, лікарів та інших працівни-ків санітарної служби й Українського Червоного Хреста (УЧХ). 2001 р., 581 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Д-р Марія Ґулай–Ґоляш–Ліон (США).

Volume 32. UPA Medical Services: Documents, Materials and Memoirs. Book Two. The majority of the book features the memoirs of nurses, medical assistants, physicians, and other personnel of the UPA Medical Service and the Ukrainian Red Cross (UChKh). Toronto-Lviv, 2001. Hardcover: 581 pp. Illustrations. This volume was funded by Dr. Maria Gulai– Golash–Lion from the USA.

 

Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26-ий “Лемко”: Лемківщина і Перемищина (Документи і матеріяли). Книга містить документи і матеріяли, що стосуються історії та діяльности відділів УПА ТВ-“Лемко” в 1944-1947 рр., опера-тивні звіти, накази, інструкції та вказівки, рейди УПА, та докумен-ти Підстаршинської школи ім. полк. “Коника”. 2001 р., 900 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми, ілюстрації, мапи. Фундатор цього тому сл. п. Володимир Ґоцький (Англія).

Volume 33. The UPA 26th Tactical Sector “Lemko”: The Lemkivshchyna and Peremyshl Regions (Documents and Materials). This publication features documents and materials on the history and activity of the UPA Tactical Sector “Lemko” for the years 1944-1947. These include combat activity reports, orders, directives, and instructions, information on UPA raids as well as documents of the Col. “Konyk” Non-Commissioned Officers’ School. Toronto-Lviv, 2001. Hardcover: 900 pp. Illustrations, maps, organizational charts, and diagrams. This volume was funded by Volodymyr Gocky from England.

 

Том 34. Лемківщина і Перемищина – “Холодний Яр”, “Бескид”, “Верховина”: Політичні звіти. Книга містить організаційний розподіл підпільної мережі Лемківщини і Перемищини, кадрову обсаду підпільної сітки та політич-ні й інформативні звіти з терену за 1944-1947 рр. 2001 р., 974 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми, ілюстрації. Фундатор цього тому Головна управа Товариства колишніх вояків УПА в Канаді.

Volume 34. The Lemkivshchyna and Peremyshl Regions­– The “Kholodny Yar”, “Beskyd”, and “Verkhovyna” Nadraions: Political Reports. This volume reveals the organizational structure of the underground network in the Lemko and Peremyshl regions, the distribution of cadres in the underground network, as well as political and informational field reports for the years 1944-1947. Toronto-Lviv, 2001. Hardcover: 974 pp. Illustrations and organizational charts. This volume was funded by Chief Executive of the Society of Veterans of the UPA in Canada.

 

Том 35. Покажчик до “Літопису УПА”; книга 2: томи 21-34, томи 1-3 Нової Серії та томи 1-3 серії “Бібліотека”. Книга містить покажчики псевд, прізвищ, гео-графічних назв, інституцій, поазбучні списки авторів та над-рукованих матеріялів й інші дані про томи “Літопису УПА” Основної та Нової Серій, також книги “Повстанські могили” т. 1 за ред. Євгена Місила. 2002 р., 870 стор., тверда обкладинка.

Volume 35. An Index to Litopys UPA; Book Two: Volumes 21-34, Volumes 1-3 (New Series), and Volumes 1-3 (“Library Series”). This volume contains pseudonyms, surnames, geographic names, institutions, alphabetical lists of authors, published materials, and other data on the volumes of the Litopys UPA Main and New Series, as well on the book edited by Yevhen Misylo, Povstanski mohyly (The Graves of Insurgents), Vol. 1, Toronto-Lviv, 2002. Hardcover: 870 pp.

 

Том 36. “Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини”. Книга містить отримані з радянських архівів короткі біографії членів ОУН і УПА, які загинули на Львівщині. 2002 р., 1058 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому – Д-р Олександер Клос з США в пам’ять Івана Красуляка, стрільця ВПЖ на псевдо “Сук”, та товаришів, які від-дали своє молоде життя в лавах УПА за волю України.

Volume 36. The Book of the Fallen Members of the OUN and UPA of the Lviv Region. This volume contains short biographies, obtained from Soviet archives, of OUN and UPA members who perished in the line of duty in the Lviv region. Toronto-Lviv, 2002. Hardcover: 1,058 pp. Illustrations. This volume was funded by Dr. Oleksander Klos of the USA, in memory of Field Gendarmerie marksman Ivan Krasuliak (“Suk”) and friends who sacrificed their young lives in the ranks of the UPA for the freedom of Ukraine.

 

Том 37. Іван Лико. На грані мрії і дійсності: спогади підпільника. 1945-1955. Книга містить спогади Івана Лика (“Скали”, “Богдана”) – “На грані мрії і дійсності” та спогади Миколи Терефенка (“Медведя”) – “На грані двох світів”. Автори оповідають про пережите ними в підпіллі на Лемківщині та в польських тюрмах. 2002 р., 644 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томуУкраїнська Музейна Фундація Романа Дубиняка (16 Bexley Avenue, Leeds, West Yorkshire, LS8 5LU, England) для вшанування пам’яті прихильника Фундації бл. п. Александра Петрова – вірного сина України.

Volume 37. Ivan Lyko . On the Edge of a Dream and Reality: Memoirs of a Revolutionary, 1945-1955. This book features the memoirs of Ivan Lyko (“Skala”, “Bohdan”) entitled At the Edge of a Dream and Reality (Na hrani mrii i diisnosti), and the memoirs of Mykola Terefenko (“Medvid”) entitled At the Edge of Two Worlds (Na hrani dvokh svitiv). Both authors describe their experiences in the underground in the Lemko region, as well as their incarceration in Polish prisons. Toronto-Lviv, 2002. Hardcover: 644 pp. Illustrations. This volume was funded by THE ROMAN DUBYNIAK MUSEUM FOUNDATION, Leeds, England, in memory of ALEKSANDER PETROV.

 

Том 38. Петро Й. Потічний. Архітектура резистансу: криївки і бункри УПА в світлі радянських документів. Книга містить схеми та описи різних криївок УПА й запілля, та перелік з’єднань Червоної Армії та Внутрішніх Військ НКВД‚ які були залучені до боротьби проти підпілля‚ зібраних в Архіві Внутрішніх військ Українського Округу за 1944-1954 рр., який знаходиться в Колекції ім. Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2002 р.‚ 430 стор.‚ тверда обкладинка‚ схеми‚ ілюстрації. Фундатор цього томуУкраїнська Музейна Фундація Романа Дубиняка (16 Bexley Avenue, Leeds, West Yorkshire, LS8 5LU, England) для вшанування пам’яті прихильника Фундації бл. п. Стефана Шпака – вірного сина України.

Volume 38. Peter J. Potichnyj. The Architecture of Re-sistance: Hideouts and Bunkers of the UPA in Soviet Documents. The publication includes diagrams and descriptions of various UPA hideouts and bunkers, as well as an overview of So-viet army units as well as units of the Interior Troops of the NKVD, which were engaged in the Soviet counter-insurgency struggle. These materials encompass the Archive of the Interior Troops of the Ukrainian Military District for the years 1944-1954, now stored in the Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine at the University of Toronto. Toronto-Lviv, 2002. Hardcover: 430 pp. Illustrations and diagrams. This volume was funded by THE ROMAN DUBYNIAK MUSEUM FOUNDATION, Leeds, England in memory of STEFAN SHPAK.

 

Том 39. Тактичний відтинок УПА 28-й “Данилів”: Холмщина і Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про дії УПА на Холмщині й Підляшші в 1945–1948 рр. Між документами­ – звіти Холмського ТВ УПА, хро-ніки (денники) сотень УПА, звіти зі зустрічей представників УПА з представниками польського резистансу з ВіН-у (“Вольносьць і Нєзавіслосьць”), звіт із зустрічі з англійським кореспондентом, та інше. Більшість документів походить з Колекції Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2003 р., 1058 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томуУкраїнська Музейна Фундація Романа Дубиняка (16 Bexley Avenue, Leeds, West Yorkshire, LS8 5LU, England) для вшанування пам’яті прихильника Фундації бл. п. Степана Цюника – вірного сина України.

Volume 39. The UPA 28th Tactical Sector “Danyliv”: The Kholm and Pidliashshia Regions (Documents and Materials). This volume features accounts, descriptions, and documents pertaining to UPA activity in the Kholm and Pidliashshia regions for the years 1945-1948. These include combat activity reports of the UPA Kholm Tactical Sector, journals of UPA companies, minutes of meetings between representatives of the UPA and the “WiN” (Freedom and Independence) Polish resistance, a report on a meeting with a British correspondent, etc. The majority of these documents are now part of the Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and Counter -Insurgency in Ukraine at the University of Toronto. Toronto-Lviv, 2003. Hardcover: 1,058 pp. Illustrations. This volume was funded by THE ROMAN DUBYNIAK MUSEUM FOUNDATION, Leeds, England, in memory of STEPAN CIUNYK.

 

Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27-й “Бастіон”: Люба­ чівщина, Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про дії УПА в 1945–1948 рр. Серед документів – звіти Команди Тактичного Відтинку, хроніки відділів куреня УПА “Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”, господарські звіти тощо. Більшість документів походить з Колекції Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2004 р., 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томуУкраїнська Музейна Фундація Романа Дубиняка (16 Bexley Avenue, Leeds, West Yorkshire, LS8 5LU, England) для вшанування пам’яті прихильника Фундації бл. п. Григорія Зьомбри – вірного сина України.

Volume 40. The UPA 27th Tactical Sector “Bastion”: The Liubachiv, Yaroslav and Tomashiv Regions. (Documents and Materials). This book consists of accounts, descriptions, and documents pertaining to UPA activities in 1945-1948. These include the combat activity reports of the Tactical Sector’s Command, journals of the sub-units of the UPA’s “Mesnyky” Battalion, as well as reports, accounts, and descriptions issued by the leaders of the 2nd OUN Okruha “Baturyn”, inventory reports, etc. The majority of these documents are now part of the Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine at the University of Toronto. Toronto-Lviv, 2004. Hardcover: 600 pp. Illustrations. This volume was funded by THE ROMAN DUBYNIAK MUSEUM FOUNDATION, Leeds, England, in memory of HRYHORII ZIOMBRA.

 

Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить документи та матеріяли про Президента УГВР Кирила Осьмака, його життя, наукову діяльність і смерть. 2004 р., 880 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томуПерший Український Федеральний Щадничий Банк Певність (Чікаґо, США) на пошану сл. п. Степана Ґоляша (Мара).

Volume 41. Kyrylo Osmak–President of the Supreme Ukrainian Liberation Council (UHVR). This volume contains documents and materials about Kyrylo Osmak, president of the UHVR, including his life, academic activity, and death. Toronto-Lviv, 2004. Hardcover: 880 pp. This volume was funded by THE FIRST FEDERAL SAVINGS BANK “PEVNIST’” in honor of STEPAN GOLASH “MAR” from Chicago, USA.

 

Том 42. Петро Й. Потічний. Літопис УПА – Історія: Доку­­менти і матеріали. Вояки УПА, які в 1947-1949 рр. пробилися рейдом у Західну Европу, вважали своїм обов’язком залишити для історії та майбутніх поколінь пам’ять про визвольні змагання в часі Другої світової війни та після її закінчення. Це стало реаль-ністю в 1974 р., коли було створено видавництво “Літопис УПА”. Книга містить документи та матеріяли про нелегкі будні ста-новлення та діяльності видавництва “Літопис УПА” за 30-літній період діяльності, короткі біографії членів видавничого комітету, адміністрації видавництва, редакторів, авторів, упорядників і фундаторів томів. 2005 р., 658 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Книга видрукувана коштомЛітопису УПАі присвячена сл. п. д-ру Модесту Ріпецькому (1921–2004), засновникові­ і дов-голітньому голові видавництва Літопис УПА.

Volume 42. Peter J. Potichnyj . Litopys UPA–A History: Documents and Materials. The UPA soldiers who launched a raid into Western Europe in 1947-1949 considered it their duty to leave for posterity a lasting record of the Ukrainian liberation struggle during and after the Second World War. This came to fruition in 1974, when the Litopys UPA Publishing Company was founded. This volume features documents and materials on the day-to-day challenges faced by the Litopys UPA Publishing Company from the early years of its existence through its thirty-year-long history, including short biographies of the editorial board members, the company’s administrative personnel, editors, authors, compilers, and sponsors. Toronto-Lviv, 2005. Hardcover: 658 pp. Illustrations. The volume is dedicated to Dr. MODEST RIPECKYJ the founder and the head for many years of the “Litopys UPA” publishing house.

 

Томи 43-44. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946-1948. Книги містять протоколи переслухань працівни-ками Служби Безпеки (СБ) ОУН Тернопільської області осіб, підозрілих у співпраці з органами державної безпеки СРСР. Матеріяли походять з підпільного архіву, віднайденого у 2004 р. в селі Озерна Зборівського р-ну Тернопільської обл., завдяки с. п. Софрону Кутному. На їх базі можна вивчати організацію, обсяг та дії підпільних структур щонайменше в межах однієї області у 1946–1948 рр., коли тиск на підпілля радянських силових структур був надзвичайно потужний. Також матеріяли протоколів яскраво відображають жорстокість, нелюдяність та брутальність радянських репресивних органів, які шляхом терору та насилля снували павутину імперії зла на теренах Західної України.

Volumes 43-44. The Struggle against Agentura: Protocols of Interrogation of the OUN SB in the Ternopil Region. 1946-1948. These volumes contain interrogation reports of individuals suspected of collaborating with the Soviet state security organs, which are based on the activity of the OUN’s Security Service (SB) in Ternopil oblast. The materials are taken from an underground archive that was discovered in 2004 in the village of Ozerna, Zboriv raion, Ternopil oblast, and buried in the yard of a house belonging to (now deceased) Sofron Kutny. At the very least, they are helpful for studying the organization, scope, and activities of the underground structure of one oblast in the years 1946-1948, when the pressure exerted by the Soviet state security organs on the Ukrainian underground was very intense. In addition, these reports clearly reflect the cruel, inhumane, and brutal manner in which the Soviet punitive agencies spun their imperialistic web of evil through terror and violence on the territory of Western Ukraine. Details of each volume follow:

 

Том 43. Книга 1: В першій книзі поміщено 85 з 193 наявних протоколів допитів, що охоплюють 13 районів Тернопільщи-ни, зокрема: Бережанський, Білобожницький, Борщівський, Бучацький, Великобірківський, Великоглибочоцький, Велико­ дедеркальський­, Вишнівецький, Заліщицький, Залозецький, Збаразький і Зборівський. 2006 р., 1332 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, схеми. Фундатор цього томуУкраїнська Музейна Фундація Романа Дубиняка (16 Bexley Avenue, Leeds, West Yorkshire, LS8 5LU, England) для вшанування пам’яті прихильника Фундації Григорія Кішка – вірного сина України.

Volume 43 (Book One): This volume contains 85 of 193 extant interrogation reports covering 13 raions of Ternopil oblast, namely: Berezhany, Bilobozhnytsia, Borshchiv, Buchach, Velyki Birky, Velyky Hlybochok, Velyki Dederkaly, Vyshnivets, Zalishchyky, Zalozhtsi, Zbarazh, and Zboriv. Toronto-Lviv, 2006. Hardcover: 1,332 pp. Illustrations and diagrams. This volume was funded by THE ROMAN DUBYNIAK MUSEUM FOUNDATION, Leeds, England, in memory of HRYHORII KISHKA.

 

Том 44. Книга 2: Книга є продовженням 43 тому та містить по-дальших 108 протоколів переслухань СБ ОУН, зокрема, з теренів таких районів: Золотопотіцький, Золотниківський, Козівський, Козлівський, Коропецький, Кременецький­, Ланівецький, Мику-линецький, Новосільський, Підволочиський, Підгаєцький­, По-чаївський, Пробіжнянський, Скала-Подільський, Скалатський, Теребовлянський­, Товстецький, Чортківський, Шумський, та з Рогатинського району Станиславівської області. Тут також помі-щені Протоколи ТОС-у, Протоколи смерті, Лист підпільників на Далекий Схід, Протокол однієї події, списoк функціонерів МВД і МҐБ та список слідчих СБ. Вступна стаття до обoх книг поміщена в т. 43. 2006 р., 1288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому добродій Андрій Мельник (Торонто, Канада).

Volume 44 (Book Two): This volume, the sequel to Volume 43, contains the OUN Security Service’s 108 subsequent interrogation reports covering the following raions: Zoloty Potik, Zolotnyky, Kozova, Kozliv, Koropets, Kremenets, Lanivtsi, Mykulyntsi, Nove Selo, Pidvolochysk, Pidhaitsi, Pochaiv, Probizhna, Skala Podilska, Skalat, Terebovlia, Tovste, Chortkiv, Shumsk, as well as the Rohatyn raion of Stanislaviv oblast. Also included are TOS Protocols, Protocols of Death, the Letter of Underground Operatives to the Far East, a Report of One Event, a list of MVD and MGB functionaries, and a list of SB interrogators. An introduction to both books is included in vol. 43. Toronto-Lviv, 2006. Hardcover: 1,286 pp. This volume was funded by ANDRII MELNYK from Toronto, Canada.

 

Том 45. Генерал Роман Шухевич – “Тарас Чупринка” Головний Командир УПА. Книга містить спогади про ген. Романа Шухевича-“Тараса Чупринку”‚ його життя‚ підпільну ді-яльність і смерть. 2006 р., 572 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томуФедеральна Кредитова Коопе-ратива СУМА (Йонкерс, Нью Йорк, США).

Volume 45. General Roman Shukhevych-“Taras Chuprynka”, Supreme Commander of the UPA. This book contains reminiscences about Gen. Roman Shukhevych-Taras Chuprynka, his life, underground activity, and death. Toronto-Lviv, 2006. Hardcover: 572 pp. Illustrations. This volume was funded by the FEDERAL CREDIT COOPERATIVE of the ASSOCIATION OF UKRAINIAN YOUTH OF AMERICA, Yonkers, NY, USA.

 

Томи 46. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946-1948. Книга 3. Книга є важливим доповненням і продовженням тт. 43-44 та містить протоколи переслухань СБ ОУН з п’яти районів Тер-нопільської обл., зокрема: Великодедеркальського, Вишнівецько-го, Збаразького, Золотниківського та Кременецького. Документи походять з повстанських архівів, віднайдених в околицях сіл Плі-хів, Краснопуща Бережанського р-ну та Петриків Тернопільського р-ну. 2007 р., 896 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Головна Управа, Станиця Нью-Йорк та Станиці Пассейк і Ірвінґтон, Нью-Джерзi Об’єднання Колишніх Вояків УПА США і Канади (ОКВ УПА) та Об’єднання Бувших Вояків Українців Америки (ОБВУА) для вшанування полеглих вояків УПА.

Volume 46. The Struggle against Agentura: Protocols of Interrogation of the OUN SB in the Ternopil Region, 1946-1948. Book Three. This publication is an important supplement and sequel to Volumes 43-44, and includes OUN SB interrogation reports covering five raions of Ternopil oblast, namely: Velyki Dederkaly, Vyshnivets, Zbarazh, Zolotnyky, and Kremenets. The featured materials consist of documents based on two underground archives that were unearthed in the vicinity of the villages of Plikhiv and Krasnopushcha in Berezhany raion, and the village of Petrykiv in Ternopil raion. Toronto-Lviv, 2007. Hardcover: 896 pp. Illustrations. This volume was funded by the CHIEF EXECUTIVE OF the ASSOCIATION OF THE FORMER MEMBERS OF THE UPA OF THE USA AND CANADA, THE POSTS OF NEW YORK, PASSAIC and IRVINGTON and the ASSOCIATION OF THE FORMER UKRAINIAN SOLDIERS OF AMERICA.

 

Том 47. Підпільна Пошта України. Книга містить ілюстрації ППУ з філателістичної збірки с.п. Степана Ґоляша, яка зна-ходиться в “Колекції Петра Й. Потічного про підпільну й анти-підпільну боротьбу в Україні” при Університеті Торонто (Кана-да), з коротким описом рисунків марок і блоків, а також вступні статті, що привідкривають історію діяльності Підпільної Пошти України. 2009 р., 336 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Д-р Марія Фішер-Слиж (Торонто, Канада) в пам’ять покійного мужа Д-ра Рудольфа Фішера.

Volume 47. The Ukrainian Underground Post. This publication, devoted to the Ukrainian Underground Post, contains brief descriptions of philatelic materials from The Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine as well as articles about the history and activities of the Ukrainian Underground Post. Toronto-Lviv, 2009. Hardcover: 328 pp. Illustrations. This volume was funded by D-r MARIA FISCHER-SLYSH (Toronto, Canada) in memory of her husband D-r Rudolf Fischer.

 

Том 48. УПА в світлі словацьких та чеських докумен-тів (1945-1948); книга перша: Рейди УПА в документах військa та апарату безпеки ЧСР (1945-1946). Дві головні теми книги – перебіг пропагандивних рейдiв УПА теренами Півнiчно-Східної Словаччини в серпнi-вереснi 1945 p. i в квітнi 1946 p. (стратегія, цілі, поведінка відділів) та заходи чехосло-вацької армії i органів безпеки ЧСР на припинення діяльностi УПА в країні (до вересня 1946 p.). Книга також містить матеріали про чехословацько-радянську та чехословацько-польську співпраці стосовно УПА, звіти та відомості військової розвідки i національної безпеки ЧСР про дії повстанців, ситуацію українського населен-ня на Закерзонні тa документи про реакцію чехословацького сус-пільства до УПА. 2010 р., 864 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому сл. п. Теодор Беш (Торонто, Канада).

Volume 48. The UPA in Light of Slovak and Czech Documents: 1945-1948. Book 1. The UPA Raids in the Army and State Security Documents of Czechoslovakia (1945-1946). The two main themes of the book pertain to the propaganda raids of the UPA in North-Eastern Slovakia (August-September 1945 and in April 1946), and the counter-measures undertaken by the Czechoslovak Army and the State Security. The book also contains documents of the Czechoslovak-USSR and the Czechoslovak-Polish cooperation against the UPA, information about the Ukrainian population in South-Eastern Poland (“Zakerzonnia”), and the reaction of the Czechoslovak population to the UPA. Toronto-Lviv, 2010. Hardcover: 864 pp. Illustrations. This volume was funded by TEODOR BESZ from Toronto, Canada.

 

Том 49. Тернопільщина: “Вісті з Терену” та “ Вістки з Тернопільщини”. 1943-1950; книга перша (1943-1947). В книзі подано підпільні інформації про діяльність ОУН і УПА та суспільно-політичну ситуацію в Тернопільській об-ласті і суміжних районах. 2010 р., 832 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томупані добродійка Ольга Клапіщак–Ганкевич з Канади в пам’ять свого чоловіка сл. п. Всесвітлішого о. мітрата Романа Ганкевича (27.ХІ.1923 – 11.ХІІ.2003).

Volume 49. The Ternopil Region: “News from the Field” and “News from the Ternopil Region”, 1943-1950. Book One (1943 – 1947). The book contains underground information about the activities of the OUN and UPA and about the socio-political situation in Ternopil oblast and neighbouring regions. Toronto-Lviv, 2010. Hardcover: 832 pp. Illustrations. This volume was funded by Olha Klapishchak–Hankevych from Mississauga,ON, Canada in memory of Very Rev. Mitred Priest ROMAN HANKEVYCH.

 

Том 50. Тернопільщина: “Вістки з Терену” та “Вістки з Тернопільщини”. 1943-1950; книга друга (1948-1950). Книга містить подальші документи підпілля ОУН за 1948-1950 рр. щодо суспільно-політичної та економічної ситуації в Тернопільщи-ні. 2010 р., 1240 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Фундація “СПАДЩИНА” банку “ПЕВНІСТЬ” у Чікаґо, США (Дирекція: др Юліян Е. Куляс, Павло Надзікевич,Тарас Ґав-рик, Тарас Дрозд, проф. Дмитро Штогрин, Христя Верещак).

Volume 50. The Ternopil Region: “News from the Field” and “News from the Ternopil Region”, 1943-1950. Book Two (1948 – 1950). This book is a continuation of volume 49 and features additional documentation on the OUN Underground for the years 1948-1950 regarding the socio-political and economic situation in the Ternopil Region. Toronto-Lviv, 2010. Hardcover: 1240 pp. Illustrations. This volume was funded by The HERITAGE FOUNDATION of the FIRST SECURITY FEDERAL SAVINGS BANKK, Inc., Chicago, IL, USA.

 

Том 51. Товариство Колишніх Вояків Української Повстанської Армії в Канаді: Історія в “Обіжниках” (1952 – 1993) У книзі на основі інформаційних листів, т. зв. “Обіжників”, які виходили протягом 1952-1993 рр., висвітлено історію однієї з українських комбатанських організацій на еміґрації – Товариства Колишніх Вояків УПА в Канаді. 2015 р., 536 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Українсько-Канадський Ветеранський Фонд Фундації Тараса Шевченка.

Volume 51. Society of Veterans of the Ukrainian Insurgent Army in Canada: The History in Circular Letters (1952–1993). The book – based on informational material, i.e.so-called “Obizhnyky” (“Circular Letters”), which appeared from 1952 to 1993 – sheds light on the history of one of the Ukrainian émigré veterans’ organizations – The Society of Veterans of the Ukrainian Insurgent Army (UPA) in Canada. Toronto-Lviv, 2015. Hardcover: 536 pp. Illustrations. This volume was funded by The Ukrainian Canadian Veterans Fund of the Taras Shevchenko Foundation.

 

Готуються до друку:

–– УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945-1948); книга друга (1947-1948). Фундатор цього тому –Анна Міґус з Рідними (Торонто, Канада) в пам’ять чоловіка сл. п. Михайла Міґуса ( “Зірки”).

 

Forthcoming volumes of the Main Series:

–– The UPA in Light of Slovak and Czech Documents: 1945-1948. Book 2. This volume was funded by Anna Migus and Family (Toronto, Canada) in memory of her husband Mykhailo Migus («Zirka»).

 

lupalogo

НОВА СЕРІЯ = NEW SERIES

Наступні томи у “Новій Серії”, т. зв. Київській, появились у співпраці з Інститутом української археографії та джерелознавства Національної Академії Наук України, Державним комітетом архівів України та Центральним державним архівом громадських об’єднань (ЦДАГО) України.

The following volumes of Litopys UPA are part of the “New”, or so-called “Kyiv Series”, which were published in cooperation with the Institute of Ukrainian Archeography of Ukraine’s National Academy of Sciences, the State Committee on Archives of Ukraine, and the Central State Archive of Civic Associations of Ukraine (TsDAHO Ukrainy).

 

Том 1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить такі видання: “До зброї”, № 16, 1943, “Повстанець”, № 1-6, 1944-1945, “Український перець”, № 1-3, 1943-1945 та “Бойовий правильник піхоти”. Київ – Торонто, 1995 р., 482 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього томусл. п. Володимир Макар (Торонто, Канада) в пам’ять полеглого у лавах УПА брата Василя Макара (Безрідного).

Volume 1. Publications of the UPA Supreme Command. This volume features the following insurgent publications: Do zbroi (To Arms!), no. 16, 1943; Povstanets (The Insurgent), nos. 1-6, 1944-1945; Ukrainskyi perets (Ukrainian Pepper), nos. 1-3, 1943-1945; and Boiovyi Pravylnyk Pikhoty (Infantry Combat Manual). Kyiv-Toronto, 1995. Hardcover: 482 pp. Illustrations. Тhis volume was funded by the late Volodymyr Makar (Toronto, Canada) in memory of his brother, fallen UPA veteran Vasyl Makar (“Bezridnyi”).

 

Том 2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943–1944. Документи і матеріали. Книга містить документи Головної Команди УПА-Північ та документи Військових Округ “Заграва”, “Богун”, “ Турів” та “Тютюнник”. Київ–Торонто. 1999 р., 724 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Королівський Канадський Леґіон, Український відділ №360 ім. Пилипа Коновала (Торонто, Канада).

Volume 2. Volyn and Polissia: The UPA and Its Rear Line 1943-1944. Documents and Materials. This book contains documents issued by the UPA-North General Headquarters (subsequently known as the UPA-North Regional Military Command), as well as documents that were issued by the “Zahrava”, “Bohun”, “Turiv”, and “Tiutiunnyk” UPA Military Okruhas. Kyiv-Toronto, 1999. Hardcover: 724 pp. Illustrations. This volume was funded by THE ROYAL CANADIAN LEGION, FILIP KONOWAL UKRAINIAN BRANCH No. 360, Toronto, Canada.

 

Том 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного під-пілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. Збірник містить найповніше зібрання документів ЦК КП(б)У – постанови з’їздів, пленумів політбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються інформативними записками, повідомленнями та довідками. У книзі також подано листи, сте-нограми засідань та виступів членів ЦК КП(б)У. Київ–Торонто. 2001 р., 652 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому – сл. п. Павло Харидчак (Торонто, Канада).

Volume 3. The Struggle against the UPA and the Nationalist Underground: Instructional Documents of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine. 1943-1959. This volume is the most complete collection of documents issued by the Central Committee of the CP(B)U, namely: resolutions of party congresses, Politburo plenums, and the party secretariat, all of which are supplemented by informational memoranda, communiquйs, and reference notes. The volume also contains letters, stenograms of meetings, and public speeches of the members of the CC CP(B)U. Kyiv-Toronto, 2001. Hardcover: 652 pp. Illustrations. This volume was funded by PAVLO CHARYDCZAK from Toronto, Canada.

 

Том 4. Боротьба проти УПА і націоналістичного під-пілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ (1943–1959). Книга перша: (1943–1945). У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно– визвольного руху протягом 1943–1945 рр. Усі подані матеріяли мають інформаційно-звітний характер. Київ–Торонто. 2002 р.‚ 597 стор.‚ тверда обкладинка. Фундатор цього тому сл. п. Дмитро Бицик–“Граб (Канада).

Volume 4. The Struggle against the UPA and the Nationalist Underground: Informational Documents of the Central Committee of the Communist Party (Bolshevik) of Ukraine, Party Obkoms, NKVD-MVD, MGB-KGB (1943-1959). Book One: 1943-1945. This volume contains documents that trace the history of the Stalinist regime’s struggle against the Ukrainian national-liberation movement in 1943-1945. These materials served an informational purpose and appear in the form of reports. Kyiv-Toronto, 2002. Hardcover: 597 pp. This volume was funded by DMYTRO BYCYK from Guelph, ON, Canada.

 

Том 5. Боротьба проти УПА і націоналістичного під-пілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга друга: 1946–1947. У книзі зібрані документи з історії бороть-би сталінського режиму проти українського національно– визвольного руху протягом 1946–1947 рр. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер. Київ–Торонто. 2002 р.‚ 574 стор.‚ тверда обкладинка. Фундатор цього тому сл. п. Катерина Плетенчук з дому Швед (Торонто, Канада) в пам’ять свого чоловіка Івана Плетенчука.

Volume 5. The Struggle against the UPA and the Nationalist Underground: Informational Documents of the Central Committee of the Communist Party (Bolshevik) of Ukraine, Party Obkoms, NKVD -MVD, MGB-KGB (1943-1959). Book Two: 1946-1947. This volume contains documents that trace the history of the Stalinist regime’s struggle against the Ukrainian national-liberation movement in 1946-1947. These materials served an informational purpose and appear in the form of reports. Kyiv-Toronto, 2002. Hardcover: 574 pp. This volume was funded by KATERYNA PLETENCZUK nee SZWED from Toronto, Canada in memory of her husband IVAN PLETENCZUK.

 

Том 6. Боротьба проти УПА і націоналістичного під-пілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга третя: 1948. У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського­ національно-визвольного руху про-тягом 1948 р. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003 р.‚ 523 стор.‚ тверда обкладинка. Цей том присвячений 30-річчю “Літопису УПА”.

Volume 6. The Struggle against the UPA and the Nationalist Underground: Informational Documents of the Central Committee of the Communist Party (Bolshevik) of Ukraine, Party Obkoms, NKVD-MVD, MGB-KGB (1943-1959). Book Three: 1948. This volume contains documents that trace the history of the Stalinist regime’s struggle against the Ukrainian national-liberation movement in 1948. These materials served an informational purpose and appear in the form of reports. Kyiv-Toronto, 2003. Hardcover: 523 pp. This volume is dedicated to 30th anniversary of THE LITOPYS UPA.

 

Том 7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обко-мів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 1949–1959. У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно-визвольного руху протягом 1949–1959 рр. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003 р.‚ 716 стор.‚ тверда обкладинка. Цей том присвячений 30-річчю Літопису УПА”.

Volume 7. The Struggle against the UPA and the Nationalist Underground: Informational Documents of the Central Committee of the Communist Party (Bolshevik) of Ukraine, Party Obkoms, NKVD -MVD, MGB-KGB (1943-1959). Book Four: 1949-1959. This volume contains documents that trace the history of the Stalinist regime’s struggle against the Ukrainian national-liberation movement in 1949-1959. These materials served an informational purpose and appear in the form of reports. Kyiv-Toronto, 2003. Hardcover: 716 pp. This volume is dedicated to 30th anniversary of THE LITOPYS UPA.

 

Том 8. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944-1946. Документи і матеріяли. Збірник містить документи керівництва УПА- Північ і УПА-Південь, Краєвого проводу ОУН ПЗУЗ і НВРО та груп (Воєнних Округ) “Заграва”, “Богун”, Тютюнник” і з’єднань груп “33” (ПЗК “Москва”), “44” (ПСК “Одеса”). Київ–Торонто. 2006 р .‚ 1448 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому сл. п. подружжя Теодор Беш і Анна Козерема-Беш (Торонто, Канада).

Volume 8. Volyn, Polissia, Podillia: The UPA and Its Rear Line 1944-1946. Documents and Materials. This volume contains documents pertaining to the UPA-North and UPA-South leaderships, the OUN Regional Command (Holovna Voienna Okruha: HVO) of the PZUZ (North-Western Ukrainian Lands) and the Revolutionary People’s Liberation Organization (Narodno-Vyzvolna Revolutsiina Orhanizatsiia: NVRO), as well as the “Zahrava”, “Bohun”, and “Tiutiunnyk” Military Okruhas (VOs), and the units “33” (PZK “Moskva”) and “44” (PSK “Odesa”). Kyiv-Toronto, 2006. Hardcover: 1,620 pp. Illustrations. This volume was funded by ANNA nee KOZEREMA and TEODOR BESZ from Toronto, Canada.

 

Том 9. Боротьба проти повстанського руху і наці-оналістичного підпілля: протоколи допитів за-арештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-1945. Книга містить архівні документи з переслухань радянськими репресив-ними органами таких осіб: Михайло Степаняк, Євген Басюк, Мирослав Гайдук, Ярослав Білинський, Артемізія Галицька, Олександер Луцький, Юрій Стельмащук, Петро Дужий, Мико-ла Дужий, Володимир Павлик, Омелян Польовий, Федір Во-робець, Дмитро Вітовський, Василь Левкович. Київ–Торонто‚ 2007 р.‚ 912 стор‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому – Федеральна Кредитова Кооператива Самопо-міч (Нью-Йорк, США) з нагоди 100-річчя з дня народження Романа Шухевича.

Volume 9. The Struggle against the Insurgent Movement and Nationalist Underground: Interrogation Protocols of OUN and UPA Leaders Arrested by the Soviet State Security Organs. 1944-1945. This book consists of archival documents of interrogations conducted by the Soviet punitive organs. Among the OUN and UPA leaders who were arrested and interrogated are Mykhailo Stepaniak, Yevhen Basiuk, Mykola Haiduk, Yaroslav Bilynsky, Artemizia Halytska, Oleksandr Lutsky, Yurii Stelmashchuk, Petro Duzhy, Mykola Duzhy, Volodymyr Pavlyk, Omelian Poliovy, Fedir Vorobets, Dmytro Vitovsky, Vasyl Levkovych. Kyiv-Toronto, 2007. Hardcover: 972 pp. Illustrations. This volume was funded by the SELF RELIANCE NEW YORK FEDERAL CREDIT UNION, USA to commemorate 100th anniversary of ROMAN SHUKHEVYCH’s birth.

 

Том 10. Життя і боротьба генерала “Тараса Чуприн-ки” (1907–1950). Документи і матеріали. У книзі зібрані документи та матеріали за 1907–2005 рр., які характе-ризують основні віхи життя і діяльності керівника українського визвольно-революційного руху в 1943–1950 рр. ген. Романа Шухевича-“Тараса Чупринки” та присвячені його пам’яті. По-ряд з документами Галузевого державного архіву СБ України до збірника увійшли документи Державного історичного архі-ву України у Львові і, частково – ЦДАВО України, а також мате-ріали, які публікувалися в “Літописі Української Повстанської Армії” (Торонто) та в інших виданнях. Київ–Торонто‚ 2007 р.‚ 832 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому – Кредитова Спілка “Будучність” (Торонто, Канада).

Volume 10. The Life and Struggle of General “Taras Chuprynka” (1907-1950). Documents and Materials. This volume features documents and materials compiled between 1907 and 2005, which reflect the milestones in the life and activities of Gen. Roman Shukhevych (“Taras Chuprynka”), the leader of the Ukrainian revolutionary liberation movement in 1943-1950, and serve as a lasting tribute to his memory. In addition to documents stored at the Specialized State Archive of the Security Service of Ukraine, this volume also includes documents from the State Historical Archive of Ukraine in Lviv and, partially, the Central State Archive of the Highest Organs of Government and Administration of Ukraine (TsDAVO Ukrainy), as well as materials that have already appeared in the Litopys UPA series (Toronto) and other publications. Kyiv-Toronto, 2007. Hardcover: 832 pp. Illustrations. This volume was funded by the BUDUCHNIST CREDIT UNION, Toronto, Canada.

 

Том 11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”, “Турів”, “Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.). До книги увійшли 353 раніше не опубліковані доку-менти з різних територіальних осередків ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному Поліссі за серпень 1942 – грудень 1943 рр., які відображають діловодство КП, округ, районів ОУН(б) на ПЗУЗ (серпень 1942 – вересень 1943 рр.), а також округ, надрайонів, районів, кущів, підрайонів і станиць запілля УПА на ПЗУЗ (вере-сень – грудень 1943 р.). Київ–Торонто‚ 2007 р.‚ 848 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому добродій Зенон-Михайло Потічний з Родиною (Торонто, Онтаріо, Канада).

Volume 11. The OUN(B) Network and the UPA Rear Line Services on the Territory of the Military Okruhas (VO) “Zahrava”, “Turiv”, “Bohun” (August 1942-December 1943). This volume contains 353 previously unpublished documents pertaining to various territorial OUN(B) cells and UPA Rear Line Services in Volyn and southern Polissia, dating from August 1942 to December 1943. These documents shed light on the activities of the Krai leadership of the OUN(B) in the okruhas and raions of the PZUZ (August 1942-September 1943), as well as of the UPA Rear Line Services in the okruhas, nadraions, raions, kushches, subraions, and stanytsias (villages or groups of villages) of the PZUZ (September-December 1943). Kyiv-Toronto, 2007. Hardcover: 848 pp. Illustrations. This volume was funded by ZENON-MYKHAILO POTICHNYJ and FAMILY from Toronto, Canada.

 

Том 12. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і матеріяли. Книга 1. Том містить документи команду-вання Воєнної Округи і окремих підрозділів, пресові видання “Буг”, а також звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині. Київ–Торонто‚ 2008 р.‚ 800 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому добродій Борис Галаган–“Ярко” (США).

Volume 12. Military Okruha “Buh”. Documents and Materials, 1943 – 1952. Book 1. The compilation contains documents of the UPA Military Okruha “Buh” Command and various subordinate units, its press publications, as well as the reports and information documents of the OUN leadership of Lviv region. Kyiv-Toronto, 2009. Hardcover: 800 pp. Illustrations. This volume was funded by BORYS HALAHAN-“YARKO” from the USA.

 

Том 13. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і матеріяли. Книга 2. Том містить документи ко-мандування Воєнної Округи і окремих підрозділів, пресові ви-дання, як також звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині. Київ–Торонто‚ 2009 р.‚ 1232 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому добродій Тарас Нарожняк (Стоней Крік, Онтаріо, Канада).

Volume 13. Military Okruha “Buh”. Documents and Materials, 1943 – 1952. Book 2. The compilation contains documents of the UPA Military Okruha “Buh” Command and various subordinate units, its press publications, as well as the reports and information documents of the OUN leadership of Lviv region. Kyiv–Toronto, 2009. Hardcover: 1232 pp. Illustrations. This volume was funded by TARAS NAROZHNIAK from Stoney Creek, ON, Canada.

 

Том 14. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943–1945. Невідомі документи. До збірника увійшли нещодавно виявлені у різних ар-хівах України історичні джерела УПА (УПА–Північ) (266 документів, світлини), що раніше були не відомі широкому загалові. У них ви-світлюється історія керівництва, військових підрозділів, армій-ського запілля за 1943–1945 рр. Територіальний ареал: північний захід, центр, північний схід Волині, Південне Полісся. Київ – То-ронто‚ 2010 р.‚ 640 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому – Головна Управа та Станиця Торонто Об’єднання колишніх Вояків УПА США і Канади для вшанування сл. п. Юліяна Котляра (“Левка”) (4.07.1924 – 17.10.2009) колишнього Голови ОКВ УПА США і Канади та Видавництва “Літопис УПА”.

Volume 14. The UPA and the Rear Line in North-Western Ukrainian Lands, 1943-1945. New documents. The volume contains 266 new, earlier unknown documents of the UPA command (UPA-North), and of its rear line structures that were active in the North-Western, Central, and North-Eastern Volyn and Southern Polissia in 1943-1945. Kyiv-Toronto, 2010. Hardcover: 640 pp. Illustrations. This book was funded by the Chief Executive and the post of Toronto of the ASSOCIATION OF THE FORMER UPA MEMBERS OF USA and CANADA in memory of JULIAN KOTLAR former Chairman of the Association and of Litopys UPA.

 

Том 15. Боротьба проти повстанського руху і на-ціоналістичного підпілля: протоколи допитів за-арештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1946–1952. Книга 2. Книга містить архівні документи з переслухань радянськими репресивними органами таких осіб: Миколи Павловича, Івана Павловича-Бабинця, Петра Лиховського, Віктора Харківа, Гри-горія Ґоляша, Юліана Матвіїва та Степана Коваля. Київ–Торонто‚ 2011 р.‚ 840 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому – добродій Борис Галаган-“Ярко” (США).

Volume 15. The Struggle Againts Insurgent Movement and the Nationalist Underground: Interrogation Protocols Of OUN and UPA Leaders Arrested bythe Soviet State Security Organs. 1945-1954. Book 2. This publication, which is a continuation of volume 9 of the New Series of “Litopys UPA”, includes 143 documents of archival criminal cases which are housed in the State Archive of the State Security Service of Ukraine. These documents provide information on the following leaders of the OUN and the UPA who were arrested and sentenced by Soviet authori-ties: Mykola Kharytonovych Pavlovych, Ivan Ivanovych Pavlovych-Babynets’, Petro Oleksandrovych Lykhovskyi, Viktor Stepanovych Kharkiv, Hryhorii Ivanovych Goliash, Iulian Mykolaiovych Matviiv, and Stepan Iosypovych Koval’. As a major scholarly contribution, the featured material will serve as an historical source for the study of the Ukrainian national liberation move-ment of the 1940s and 1950s. Kyiv-Toronto, 2011. Hardcover: 840 pp. Illustrations. This book was funded by BORYS HALAHAN-“YARKO” from the USA.

 

Том 16. Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944–1954 рр. У книзі вміщено 281 діловий лист, а також фрагменти, розсекречені СБУ за остан-ні три роки. Авторами джерел є як керівники УПА і збройного підпілля ОУН (Роман Шухевич, Василь Кук), так і функціонери крайового рівня (Микола Козак, Василь Галаса та ін.). Діловий епістолярій висвітлює маловідомі, переважно трагічні події національно-визвольної боротьби на Волині та Поліссі у 1944– 1954 рр. Київ–Торонто‚ 2011 р.‚ 1024 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатори цього тому добродії Стефан і Марія Романюк (Едмонтон, Канада).

Volume 16. Volyn’ and Polissia in the Unknown Correspondence of the OUN and the UPA. 1945-1954. This volume contains 281 business letters as well as fragments spanning the period 1944–1954, which were declassified by the Security Service of Ukraine in the last three years. The authors of the letters are both leaders of the UPA and the armed underground of the OUN(B) (Roman Shukhevych, Vasyl’ Kuk) as well as krai-level functionaries (Mykola Kozak, Vasyl’ Halasa, et al.). The content of most of these docu-ments pertains to the Ukrainian regions of Volyn’ and southern Polissia. This body of business correspondence reveals various little known, and mostly tragic, events that occurred during the national liberation struggle in Volyn’ and Polissia in 1944–1954. The letters discuss the struggle of the Soviet secret services against the Ukrainian insurgent movement, the uncompromising steadfastness of the leaders of the OUN underground, and the heroic self-sacrifice of the last remaining insurgents. Examples are cited of the genuine and untainted patriotism of individuals who devoted their entire lives to the struggle for an independent Ukrainian state. The featured documents fill the lacunae in the set of sources on the history of the OUN and the UPA during the postwar period, and will thus be of inestimable value to the study of modern Ukrainian history. Kyiv-Toronto, 2011. Hardcover: 1024 pp. Illustrations. This volume was funded by Stefan and Maria Romaniuk from Edmonton, Canada .

 

Том 17. Осип Дяків-“Горновий”. Документи і матеріали. У книзі вміщено 119 документів, присвячених життю та діяльності одного з провідних публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН, заступника Голови генерального секре-таріату УГВР, та підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа-“Горнового”. Основну частину складає його творча спадщина та листування. Публікуються документи про освіту та навчання, арешт та ув’язнення радянською владою, обста-вини загибелі; зізнання та спогади осіб, які з ним тісно спів­ працювали. Переважна більшість документів і матеріалів пу-блікуються вперше. Представлено найповніший нарис життя і діяльності О. Дяківа, висвітлено основні ідеї його публіцистич-них праць. Київ–Торонто‚ 2011 р.‚ 1016 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому добродійка Розалія Принада (Нью-Джерзі, США) в пам’ять свого сина сл. п. Івана Принади.

Volume 17. OSYP DIAKIV – “HORNOVYI”. Documents and Materials. This book is devoted to the life and activities of Osyp Diakiv “Hornovyi”, one of the leading ideologists of the underground in Ukraine, member of the OUN Leadership, Vice-Chairman of the General Secretariat of the UHVR, and Lieutenant Colonel of the UPA responsible for political education. The main corpus of the book contains his creative heritage and correspondence. Documents about his schooling, arrest and incarceration by the Soviets, the circumstances surrounding his death, as well as memoirs of the persons with whom he worked very closely are also included here. Most of the documents and materials are being published for the first time. The book presents the most complete description of the life and activities of O. Diakiv, and highlights the main ideas of his published works. Kyiv-Toronto, 2011. Hardcover: 1016 pp. Illustrations. This volume of “Litopys UPA” was funded by ROSALIA RPRYNADA in memory of her son IWAN “UKE” PRYNADA from New Jersey, USA.

 

Том 18. Діяльність ОУН та УПА на території Централь­ но-Східної та Південної України. У книзі вміщені документи і матеріали українського резистансу про діяльність­ підпілля ОУН(б) та УПА на території центральних, східних і південних об-ластей України у 1942–1952 рр. Джерела висвітлюють одну з маловідомих сторінок історії України середини ХХ століття й органічно доповнюють документальну спадщину українського самостій-ницького руху в Західній Україні. Київ–Торонто‚ 2011 р.‚ 1160 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Українська Народна Каса Дежарден (Монтреаль, Квебек, Канада).

Volume 18. OUN AND UPA ACTIVITIES ON THE TERRITORY OF EAST-CENTRAL AND SOUTHERN UKRAINE. The book includes documents and materials of the Ukrainian resist-ance movement as they relate to the underground activity of the OUN(B) and UPA on the territory of the central, eastern and southern oblasts of Ukraine during 1942-1952. The sources shed light on one of the lesser known pages of Ukrainian history of the mid-20th century and serve as a natural supplement to the documental heritage of the independence movement in Western Ukraine. Kyiv-Toronto, 2011. Hardcover: 1160 pp. Illustrations. This book was funded by La Caisse populaire Desjardins Ukrainienne from Montreal, Quebec, Canada.

 

Том 19. Підпілля ОУН на Буковині: 1943-1951. Документи і матеріали. Збірник “Буковинський провід ОУН: документи і матеріали, 1943–1951” включає звіти, огляди, вісті з терену, інструкції, пресові видання, листування, які містять інформацію про діяльність ОУН і УПА на території Північної Буковини (до складу Чернівецької області входить і Північна Бессарабія), а також документи радянських органів державної безпеки, які вели боротьбу з визвольним рухом. Київ–Торонто‚ 2012 р.‚ 784 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Іван Ямборко.

Volume 19. The OUN Underground in Bukovyna: 1943-1951. Documents and Materials. This latest volume in the New Series of Litopys UPA is devoted to the documents and materials issued by the OUN leadership in the Ukrainian region of Bukovyna. Covering the period from 1943 to 1952, this collection contains reports, surveys, news from the territory, instructions, press publications, letters containing information on the activities of the OUN and the UPA in Northern Bukovyna (Northern Bessarabia is also part of Chernivtsi oblast), as well as documents generated by the Soviet security organs that waged a concerted struggle against the Ukrainian liberation movement. Kyiv-Toronto, 2012. Hardcover: 784 pp. Illustrations. This book was funded by Ivan Yamborko.

 

Том 20. ВОЄННА ОКРУГА УПА “Лисоня” 1943-1952 Документи і матеріали. Збірник “Воєнна округа УПА “Лисоня”: документи і матеріали, 1943-1952” включає інструкції, накази, розпорядження, звіти, листування, які містять інформацію про діяльність Української Повстанської Армії на території сучасної Тернопільської області та прилеглих регіонів. Київ–Торонто‚ 2012 р.‚ 848 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Михайло Цяпа (Мічіґан, США).

Volume 20. The UPA’s Military Okruha “Lysonia” 1943-1952 Documents and Materials. The present collection, The UPA’s Military Okruha “Lysonia”: Documents and Materials, 1943–1952, features instructions, orders, directives, reports, and correspondence, which contain data on the activities of the Ukrainian Insurgent Army on the territory of today’s Ternopil’ oblast and adjacent areas. Kyiv-Toronto, 2012. Hardcover: 848 pp. Illustrations. This book was funded by Mykhajlo Ciapa (Michigan, USA).

 

Том 21. Ярослав Старух: Документи і матеріали. Том, присвячений Ярославові Старуху, продовжує публікацію “Літописом УПА” збірників про визначних діячів визвольного руху: Романові Шухевичу1, Кирилові Осьмаку2, Осипові Дяківу3. З іншого боку, пропонована книга продовжує публікацію ідейно-політичної спадщини ОУН і УПА, представленої, насамперед, виданнями “Літопису УПА”4, а також рядом інших, зокрема збірниками праць Петра Федуна-“Полтави”5 і “Political thought of the Ukrainian underground 1943–1951”6. При підготовці цього тому виявлено значну кількість документів і матеріалів, які створені Ярославом Старухом чи прямо або опосередковано стосуються його діяльності. Київ–Торонто‚ 2012 р.‚ 1008 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому ІВАН ПУТКО-ВАСИЛЕВСЬКИЙ (“ВУС”) з Рідними в пам’ять дружини ІРИНИ ПУТКО-ВАСИЛЕВСЬКОЇ (“ГРІЗНОЇ”).

Volume 21. Yaroslav Starukh: Documents and Materials. The present volume, dedicated to Yaroslav Starukh, is the latest in the Litopys UPA Publishers’ series of publications devoted to various distinguished leaders of the Ukrainian liberation movement, such as Roman Shukhevych,1 Kyrylo Osmak,2 and Osyp Diakiv.3 It is one of several volumes that explore the ideological and political legacy of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and the Ukrainian Insurgent Army (UPA), foremost of which are the volumes of Litopys UPA,4 а number of books featuring the works of Petro Fedun-“Poltava,”5 and the scholarly collection Political Thought of the Ukrainian Underground, 1943–1951. Kyiv-Toronto, 2012. Hardcover: 1008 pp. Illustrations. This book was funded by Ivan Putko-Vasylevskyi (“Vus”) with Family in Memory of Iryna Putko-Vasylevska (“Hrizna”)

 

Том 22. Станиславівська округа ОУН: Документи і матеріали. 1945-1951. Збірник “Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали, 1945-1951” включає звіти, вісті з терену, а також списки полеглих та захоплених членів збройного підпілля, які містять інформацію про діяльність структур ОУН на терені Станиславівської округи (загалом 65 документів). Київ–Торонто‚ 2013 р.‚ 1376 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 22. Stanislav Okruha OUN: Documents and Materials. 1945-1951. The present volume, Stanyslaviv Okruha: OUN Documents and Materials, 1945–1951, features reports, news from the field, and lists of killed or captured members of the armed Ukrainian underground, which include information on the activities of various OUN structures in Stanyslaviv okruha (a total of 65 documents). Kyiv-Toronto, 2013. Hardcover: 1376 pp. Illustrations.

 

Том 23. ЗОЛОЧівська округа ОУН: Документи і матеріали референтури СБ. 1945-1951. Золочівська округа ОУН, як структурна одиниця націо­налістичного підпілля в Західній Україні, була створена у кінці 1937 р. і проіснувала до березня 1953 р., коли у бою з чекістсько-військовою групою загинув її останній керівник – Іван Червак – «Олесь». Київ–Торонто‚ 2013 р.‚ 1320 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.

Volume 23. Zolochiv Okruha OUN: Documents and Materials of the Underground Security Service (SB). 1945-1951. The Zolochiv OUN okruha, one of the structural units of the nationalist underground in Western Ukraine, was created in late 1937. It functioned until March 1953, when its last leader, Ivan Chervak-“Oles`,” was killed in a battle with a Chekist-military group. Kyiv-Toronto, 2013. Hardcover: 1320 pp. Illustrations.

 

Том 24. Золочівська Округа ОУН:Організаційні документи (1941-1952). До збірника увійшли оригінальні документи Золочівського окружного та підлеглих йому проводів ОУН, які відтворюють суспільно-політичне та військове становище даного терену у 1941-1952 роках. Висвітлено протистояння структур визвольного руху сталінському тоталітарному режиму. З опублікованих документів особливу цінність становлять некрологи (короткі біографічні довідки) на полеглих учасників національно-визвольного руху Золочівщини, адже вони, до певної міри, дають можливість відтворити структуру підпілля, встановити його керівний склад і, зрештою, пролити світло на долю та обставини загибелі учасників збройного підпілля ОУН та бойових підрозділів УПА. Київ–Торонто‚ 2014 р.‚ 1400 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому БОРИС ГАЛАГАН – “ЯРКО”.

Volume 24. Zolochiv Okruha OUN:Organizational Documents (1941-1952). The collection contains original documents of the OUN Zolochiv Okruha lead-ership and its subordinate structures. They reconstruct and explain the socio-political and military situation of this area in the years 1941-1952, specifically the struggle of the Ukrainian liberation movement against the Stalinist totalitarian regime.The obituaries of the fallen members of the liberation movement provided here are especially valuable because they shed light on the structure of the underground, its leadership cadres, and the circumstances of death of individual OUN and UPA members.. Kyiv-Toronto, 2014. Hardcover: 1400 pp. Illustrations. This book was funded by BORYS HALAHAN – “YARKO”

 

Готуються до друку:

 

–– Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськи-ми органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1946–1952. Книга 3. Фундатор цього тому Богдан Качор (Нью-Йорк, США) в пам’ять Святослави Софії Сиротюк-Вітошинської-Барусевич та проф. др. Микола Шафовал з дружиною Тетяною з Тарапацьких, Мюнхен, Німеччина.

 

Forthcoming volumes of the New Series:

 

–– The Struggle against the Insurgent Movement and Nationalist Underground: Interrogation Protocols of OUN and UPA leaders Arrested by the Soviet State Security Organs. 1946-1952. Book Three. This book was funded by Bohdan Kaczor (NY, USA) in memory of Sviatoslava-Sofia Syrotiuk-Vitoshyns’ka-Barusevych and Prof. Dr. Mykola Szafowal with wife Tetiana Tarapacky from Munich, Germany.

lupalogo

СЕРІЯ “БІБЛІОТЕКА” = LIBRARY SERIES

 

Том 1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор –волиняк – оповідає про свою родину та переживання від юнацьких років (кінець 1930-х) до виходу з ув’язнення в середині 1950-х рр. Автор є сином начальника штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, разом з яким у 1943 р. пішов до УПА, де навчався у старшинській школі “Дружинники”. Після арешту в 1944 р. поневірявся по тюр-мах і таборах Радянського Союзу. Київ, 2000 р., 128 стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації. Фундатори цього томудобродії Ірена та Олесь Михалюки (Філадельфія, США).

Volume 1. Yurii Stupnytsky. My Past Life. In these memoirs the author, who hails from the Volyn region, describes his family life and experiences starting from his youth in the late 1930s and ending with his release from imprisonment in the mid-1950s. Both he and his father, Col. Leonid Stupnytsky, Chief-of-Staff of the Ukrainian Insurgent Army, joined the UPA in 1943. The author was trained in the “Druzhynnyky” UPA Officers’ Training School. Following his arrest in 1944, he spent many years incarcerated in Soviet prisons and concentration camps. Toronto-Kyiv, 2000. Softcover: 128 pp. Illustrations and maps. This book was funded by IRENA and OLES MYKHALIUK, Philadelphia, USA.

 

Том 2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини. Монографію присвячено одному з мало-відомих аспектів історії українського національно-визвольного руху 1940–1950 рр. – рейдам УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авторові показати розмах національно-визвольної боротьби в Україні, її вплив на події у післявоєнній Європі, без чого неможливе правильне і об’єктивне тлума-чення суспільних процесів того часу. Львів, 2001 р., 208 стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації. Фундатор цього томусл. п. Юрій Борець (Австралія) та Організації Українського Державницького Фронту Канади.

Volume 2. Volodymyr Viatrovych. UPA Raids through Czechoslovakia. This monograph focuses on one of the lesser known aspects of the Ukrainian national-liberation movement of the 1940s and 1950s, namely, the UPA raids in Czechoslovakia. The author reveals the scope of the national-liberation struggle in Ukraine and its impact on events in postwar Europe, without which a correct and objective interpretation of the social processes during this period is not possible. Toronto-Lviv, 2001. Softcover: 208 pp. Illustrations and maps. This book was funded by IURII BORETS from Australia and the ORGANIZATIONS of the UKRAINIAN STATEHOOD FRONT OF CANADA.

 

Том 3. Ярослав Грицай – “Чорнота”, Параскевія Грицай. А рани не гоїлися: Спомини “Чорноти”. У книзі описані спогади чотового командира УПА “Чорноти” про події, що відбу-валися в 1943–1945 рр. на Закерзонні, та про його страдницьке життя в більшовицьких тюрмах і концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку дружиною автора Параскою Грицай (з дому Ротко), яка протягом довгих років відтворювала розповіді свого чоловіка, уточнювала, доповнювала та систематизувала їх. Львів, 2001 р., 332 стор., тверда обкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Параскa Грицай-Ротко (Торонто, Канада).

Volume 3. Yaroslav Hrycaj-”Chornota”, Paraskewia Hrycaj. The Wounds Would Not Heal. This book features the memoirs of UPA Commander “Chornota”, which describe UPA events that took place in the Zakerzonnia region in 1943-1945, as well as his incarceration in Soviet prisons and Siberian concentration camps. The memoirs were prepared for publication by the author’s wife Paraskewia (nee Rotko) who for many years compiled, supplemented, and systematized her husband’s recollections. Toronto-Lviv, 2001. Hardcover: 332 pp. Illustrations. This book was funded by PARASKEWIA HRYCAJ nee ROTKO from Toronto, Canada.

 

Том 4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини і Любачівщини. Книга містить спогади Василя Левковича (“Вороного”)‚ його дружини Ярослави‚ сотенного Миколи Тарабана (“Тучі”)‚ вояків УПА Івана Філя (“Шеремети”)‚ Івана Василевського–Путко (“Вуса”)‚ оргмоба Костя Міхалика (“Думи”) та зв’язкової Катерини Когут-Лялюк (“Грізної”). В книзі подана коротка згадка про Якова І. Чорнія (“Кулю”‚ “Мушку”‚ “Ударника”)‚ командира Перемиської 6 ВО УПА, авторства Федора Лопадчака. Львів, 2003 р., 448 стор., тверда палітурка в суперобкладинці, ілюстрації. Фундатор цього тому Товариство Колишніх Вояків УПА в Канаді, відділ у Монтреалі, голова – Іван Василевський-Путко.

Volume 4. Memoirs of UPA Soldiers and Members of the Armed Underground in the Lviv and Liubachiv Regions. This book contains the memoirs of Vasyl Levkovych (“Vorony”) and his wife Yaroslava, as well as the reminiscences of Company Commander Mykola Taraban (“Tucha”), UPA soldiers Ivan Fil (“Sheremeta”), Ivan Vasylevsky-Putko (“Vus”), Kost Mikhalyk (“Duma”) and the courier Kateryna Kohut-Laluk (“Hrizna”). This collection of memoirs also features a brief biography of Yakiv Chornii (“Kulia”, “Mushka”, “Udarnyk”), the commander of the UPA 6th Military Okruha “Peremyshl”, which was written by Chornii’s fellow countryman Fedir Lopadchak. Toronto-Lviv, 2003. Hardcover: 448 pp. Illustrations. This book was funded by Society of Veterans of the UPA in Canada, Montreal branch.

 

Том 5. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб, пов’язаних з визвольною бороть-бою на теренах Львівщини (без Дрогобиччини). 1944-1947 (за архівними документами). Книга є підсумком опрацювання архівних документів з фондів Державного архіву Львівської области за 1944–1947 рр. Ці документи мають інформаційно-звітний характер (також плани заходів, стено-грами нарад, протоколи засідань та допитів, підпільні докумен-ти, прокурорські аналізи, аґентурні справи тощо) й викривають суть боротьби комуністичного режиму проти національно-визвольного руху на вказаних теренах. У довіднику подані ключові ідентифікаційні дані про осіб, які були пов’язані з цим рухом, та джерела інформації цих даних. Львів, 2003 р., 416 стор., м’яка палітурка.

Volume 5. Myroslav Horbal. Search Guide. A Register of Persons Connected to the Liberation Struggle in Lviv Oblast (Excluding the Drohobych Region) 1944-1947 (Based on Archival Documents). This volume serves as a summary of archival documents for the period 1944-1947, which are stored at the State Archive of Lviv Oblast (DALO). Included among these documents are informational reports, notifications, stenographic reports of meetings, interrogation reports, underground documents, prosecutor’s analyses, agentura activities, etc., which reveal the fundamental nature of the Soviet regime’s struggle against the Ukrainian liberation movement on the territory of Lviv oblast. The guide provides key personal identification data on individuals linked to the movement and lists the sources of these data. Toronto-Lviv, 2003. Softcover: 416 pp.

 

Том 6. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб, пов’язаних з визвольною бороть-бою на теренах Дрогобиччини. 1939-1950 (за архівними документами) . У цій праці зібрана траґічна інформа-ція про осіб та події, що, безпосередньо чи опосередковано, у позитивному чи неґативному плані, були пов’язані з визволь-ною боротьбою на території тодішньої Дрогобицької области у 1939–50-х рр. Основна інформація – результат опрацюван-ня документів архівних справ Державного архіву Львівської области (ДАЛО) та інших архівів, а також видань, публікацій і машинописів з цієї тематики: дописів, свідчень, спогадів та листів. Львів, 2005 р., 1312 стор., тверда палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому – Др. Степан Олійник (США) для вшану-вання пам’яті свого брата, Івана Олійника, страшини УПА.

Volume 6. Myroslav Horbal. Search Guide. A Register of Persons Connected to the Liberation Struggle in Drohobych Oblast 1939-1950 (Based on Archival Documents). The information compiled in this volume recounts the tragic stories of individuals and events that directly or indirectly, in a positive or negative sense, were linked to the liberation struggle on the territory of Drohobych oblast in 1939-1950. It is thus a synthesis of archival documents stored at the State Archive of Lviv Oblast (DALO) and other archives, as well as related publications and typewritten materials in the form of eyewitness accounts, memoirs, and letters. Toronto-Lviv, 2005. Hardcover: 1,312 pp. Illustrations. This book was funded by D-r STEPHEN OLYNYK from Washington, D.C., USA.

 

Том 7. Володимир Ковальчук. Діяльність ОУН(б) та Запіл­ ля УПА на Волині та південному Поліссі (1941-1944 рр.). В книзі досліджено інформативний потенціал джерел з історії діяльності мережі ОУН і запілля УПА на ПЗУЗ. Обговорюється фор-мування первісної джерельної бази, особливості фондоутворення, діловодство, проводиться класифікація документального масиву джерел та з’ясовано особливості діяльності референтур ОУН(б) і запілля УПА. Львів, 2006 р., 512 стор., тверда палітурка. Фундатори цього тому – сл. п. подружжя Володимир і Тереса Макар (Торонто, Канада) в пам’ять брата Василя Макара (Безрідного), краєвого референта СБ ОУН на ПЗУЗ.

Volume 7. Volodymyr Kovalchuk . The Activities of the OUN(B) and the UPA Rear Line in Volyn and Southern Polissia (1941-1944). This book sheds light on the informational potential of sources connected to the history of the OUN network and UPA Rear Line activities in the North-Western Ukrainian Lands (PZUZ). The author focuses on the creation of a primary database, the specifics behind the creation and compilation of a physical archive, the classification of documents, and the assessment of the activities of the OUN(B) information network and UPA Rear Line. Toronto-Lviv, 2006. Hardcover: 512 pp. This book was funded by VOLODYMYR MAKAR and his wife PARANIA-TERESA MAKAR nee BAVTRO from Toronto, Canada in memory of VASYL MAKAR – “Bezridnyi”.

 

Том 8. Леся Онишко. “Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати”. Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі. У цій монографії на основі архівних документів та матеріалів, спогадів учасни-ків подій досліджено етапи становлення світогляду Катерини Зарицької, її участь в формуванні Українського Червоного Хреста; діяльність у референтурі пропаґанди ОУН(б) та нала-годження зв’язків головнокомандувача УПА Романа Шухевича; показано її життєвий шлях у тюрмах і таборах СРСР, а потім на волі. Львів, 2007 р., 928 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому сл. п. Теодор Беш (Торонто, Канада) в пам’ять своєї дружини сл. п. Анни Беш (з дому Козерема).

Volume 8. Lesia Onyshko. “The Sun Was Smiling at Us through Rusty Bars”. Kateryna Zarytska in the Ukrainian National-Liberation Movement. Based on archival documents and materials, this monograph traces the evolution of Kateryna Zarytska’s national consciousness and worldview, her role in the development of the Ukrainian Red Cross, her activity in the OUN(B) propaganda network, and her duties as the courier of UPA Supreme Commander Roman Shukhevych. This volume also sheds light on her trek throughout various Soviet prisons and labour camps, and her eventual release. Toronto-Lviv, 2007. Hardcover: 928 pp. Illustrations. This book was funded by TEODOR BESZ from Toronto, Canada in memory of his wife ANNA BESZ nee KOZEREMA.

 

Том 9. Галина Коханська. З Україною у серці. Спомини. Спомини, присвячені історії національно-визвольного руху на Волині 1930–1950 рр. Вони відображають діяльність польсько-го окупаційного режиму та більшовицькі репресії 1939–1941 рр. Авторка детально розповідає про свій вступ у ряди ОУН, про-ходження вишколів, свою діяльність в Колківській республіці УПА у відділі розвідки. Окремий розділ споминів присвячений ув’язненню в комуністичних таборах. Львів, 2008 р., 400 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації. Фундатори цього тому – сл. п. Михайло Ковальський (Торонто, Канада) та його брат-близнюк сл. п. Йосиф Ковальський (Львів, Україна).

Volume 9. Halyna Kokhanska. With Ukraine in My Heart: Memoirs. This volume focuses on the history of the Ukrainian national-liberation movement in the Volyn region in 1930-1950. Kokhanska’s memoirs depict the harsh realities of the Polish occupational regime and communist repressions in 1939-1941. The book features detailed descriptions of her membership in the ranks of the OUN, her subsequent training, and her intelligence activity in the UPA’s Kolkiv Republic. One chapter recounts the author’s incarceration in Soviet labour camps. Toronto-Lviv, 2008. Hardcover: 400 pp. Illustrations. MYCHAILO KOWALSKY from Toronto, Canada and also commemorates his late twin-brother JOSYF from Lviv, Ukraine.

 

Том 10. Олександр Іщук, Ігор Марчук, проф. Дарія Даревич. Життя і творчість Ніла Хасевича. Книга написана на раніше недоступних, засекречених матеріалах з архіву Служби безпеки України і розкриває життєвий та творчий шлях видат-ного художника-графіка, члена УГВР з 1949 р., ілюстратора багатьох видань ОУН і УПА – Ніла Хасевича (“Бей”, “Зот”, “Рибак”). Доповнено видання повноколірним каталогом праць мистця. Львів, 2011 р., 432 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Українська Музейна Фундація ім. Романа Дубиняка (16 Bexley Avenue, LEEDS, West Yorks, LS8 5LU, England) для вшанування пам’яті прихильниці Фундації Катрусі Чорній-Пшеницької, вірної доні України.

Volume 10. Oleksandr Ishchuk, Ihor Marchuk, Daria Darewych, Ph. D. Nil Khasevych – His Life and Art. Nil Khasevych – the name is marked in golden letters in the history of the Ukrainian liberation movement. Prominent graphic artist, member of the UHVR from 1949, illustrator of numerous publications of the Organization of Ukrainian Nationalists and of the Ukrainian Insurgent Army, he worked in the underground under the pseudonyms of “Bei”, “Zot” and “Rybak”. But until now his contribution to the Ukrainian nation has not been fully studied. This book is based on previously inaccessible, concealed materials from the Archive of the State Security Service of Ukraine. It discloses his life and his long activity in the underground. It also talks about his students and those who helped him. The publication presents his artistic works both in peaceful periods and periods of “war” time, to the greatest extent possible. Toronto-Lviv, 2011. Hardcover: 432 pp. Illustrations. This book was funded by THE ROMAN DUBYNIAK MUSEUM FOUNDATION, Leeds, England in honor of KATRUSIA CHORNII-PSHENYTSKA.

 

Том 11. Олександр Іщук. Молодіжні організації ОУН (1939–1955 рр.). У монографії на основі комплексного ана-лізу наукової літератури, опублікованих історичних джерел та архівних матеріалів досліджено участь української молоді у боротьбі за державну незалежність у 1939–1955 рр. Торонто– Львів, 2011 р., 896 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому добродійка Люба Левицька (Монтреаль, Канада).

Volume 11. Oleksandr Ishchuk. Youth Organizations Within the OUN (1939-1955). The monograph examines in detail the organizational structure of the OUN Youth (Yunatstvo OUN, 1939-1955), its basic tasks, inventory of activity, composition and numbers, dynamics of development, role in nurturing conscious citizens of Ukraine and the contribution to motivating a more active liberation movement. The book reviews the methods and basic forms of activity and the importance of youth publications as a form of education for the OUN Youth. It also explains the reasons for the liquidation of the OUN Youth structures by the Soviet police organs in the mid 1940-50s. Toronto-Lviv, 2011. Hardcover: 944 pp. Illustrations. This volume was funded by Ms. LUBA LEWYCKA from Montreal, Canada.

 

Том 12. О. Пагіря. Між війною та миром: відносини між ОУН і УПА та збройними силами Угорщини (1939–1945). Книга розповідає про військово-політичні відносини між україн-ським підпіллям та УПА й угорською армією у роки Другої світової війни. На основі широкого кола джерел різноманітного походження про-стежується еволюція українсько-угорських стосунків від часу окупації угорськими військами Карпатської України у березні 1939 р. до виходу Угорщини з війни у квітні 1945 р. розглядаються головні етапи збройного протистояння та мирних переговорів між УПА та угорськими військами на Волині, південному Поліссі, Галичині та Закарпатті у 1943–1944 рр., аналізується зміст таємних домовленостей про ненапад та співпрацю на антирадянській основі, а також їхній вплив на подальші контакти й взаємодію двох сторін. Визначається роль міжнародно-політичних факторів в українсько-угорських таємних переговорах. Торонто– Львів, 2014 р., 584 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації. Фундатор цього тому Михайло Цяпа (Мічіґан, США).

Volume 12. O. Pahiria. Between War and Peace: Relations between OUN and UPA and the Armed Forces of Hungary (1939–1945). The book deals with the military-political relations between the Ukrainian resistance, the UPA and the Hungarian army during WWII. On the basis of numerous and varied sources, the evolution of Ukrainian-Hungarian relations are traced since the Hungarian occupation of Carpathian Ukraine in March 1939 until Hungary’s exit from the war in April 1945, and the main stages of both the military confrontation and the peaceful negotiations between the UPA and the Hungarian army in Volyn, Southern Polissia, Halychyna and Transcarpathia in 1943–1944. Secret agreements and the influence they had on further contacts and activities of both sides are analyzed. An attempt is also made to determine the international political factors that may have played a role in Ukrainian-Hungarian negotiations. Toronto-Lviv, 2014. Hardcover: 584 pp. Illustrations. This volume was funded by Mykhajlo Ciapa (Michigan, USA).

 

Том 13. Я. Антонюк. Український визвольний рух у постатях керівників. Волинська та Брестська області (1930–1955). У книзі зібрано 3141 біографічних довідок про керівників українського визвольного руху Волинської та Брестської областей. Хронологічно вони охоплюють 1930–1955 рр., тобто період збройної боротьби ОУН на цих теренах. Підбір даних здійснювався щодо очільників українського підпілля від регіонального рівня до окремого населеного пункту. Функціональність довідника посилюють схеми структур підпілля з урахуванням змін у їхньому керівництві, а також покажчики псевд. Подані у книзі біографічні довідки опираються на значну джерельну базу та висвітлюють маловідомі сторінки діяльності ОУН та УПА. Вони неодмінно стануть у нагоді дослідникам визвольних рухів новітньої української історії, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться минулим Волині й Західного Полісся. Торонто– Львів, 2014 р., 1072 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації.

Volume 13. Ya. Antoniuk. Ukrainian Liberation Movement Through the Biographies of Its Leaders. Volyn and Brest Oblasts (1930–1955). The volume contains 3141 biographical references of the Ukrainian liberation movement leaders of Volyn’ and Brest oblasts (regions). They cover the years 1930–1955; the period of the OUN struggle on these territories. The collected information covers all societal levels, from the village to region. The organizational schemes provided here, the changes in the leadership, and the index of their pseudonyms (nom de guerre) make the book functionally useful. The biographic notations are based on a considerable source base and provide little known facts about OUN and UPA activity. The book, therefore, should be useful to researchers of the Ukrainian liberation movements, of the Regional Studies and to all who are interested in the past history of Volyn and Western Polissia.. Toronto-Lviv, 2014. Hardcover: 1072 pp. Illustrations.

 

lupalogo

СЕРІЯ “ПОДІЇ І ЛЮДИ” = “EVENTS AND PEOPLE” SERIES

 

Книга 1. Микола Посівнич. Нескорений командир. У нарисі висвітлюється життєвий шлях провідного члена ОУН та Головного командира УПА Романа Шухевича, незламного лідера національно-визвольної боротьби українського народу. Торонто–Львів, Видання 2-е, доповнене. 2008 р., 80 стор., ілю-страції.

Book 1. Mykola Posivnych. The Unsubdued Commander. This book traces the life of the leading member of the OUN and UPA, Supreme Commander Roman Shukhevych, the unvanquished leader of the Ukrainian national-liberation struggle. Toronto-Lviv, 2007. Softcover: 64 pp. Illustrations.

 

Книга 2. Наталка Осьмак. Кирило Осьмак – нескорений Президент УГВР. Пропоноване дослідження роз-криває на основі архівних документів і матеріалів невідомі сторінки життя і діяльності одного з чільних керівників україн-ського визвольного руху 1940-х рр. – Торонто–Львів, 2008 р., 128 стор., ілюстрації.

Book 2. Natalka Osmak. Kyrylo Osmak–The Unbowed President of the UHVR. Based on archival documents and materials, this volume contains previously unknown information on the life and activities of one of the key figures of the Ukrainian liberation movement in the 1940s. Toronto-Lviv, 2008. Softcover: 128 pp. Illustrations.

 

Книга 3. Микола Посівнич. Степан Бандера. Життя присвячене свободі. Пропоноване дослідження присвячене життю та діяльності Провідника ОУН та ЗЧ ОУН Степана Бандери в 1920–1959 рр. На основі спогадів та документів у книзі висвітлено боротьбу і роль ОУН і ЗЧ ОУН та її лідера у тогочасних суспільно– політичних процесах. Крім цього читач зможе довідатися про родинне, шкільне, студентське оточення, в якому формувалaся особистість майбутнього Голови проводу ОУН та ЗЧ ОУН. Торонто– Львів, 2008 р., 112 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.

Book 3. Mykola Posivnych. Stepan Bandera–A Life Dedicated to Freedom. This study is devoted to the life and activities of Stepan Bandera, the leader of the OUN and the ZCh OUN in 1920-1959. Based on memoirs and documents, the book sheds light on the Ukrainian national-liberation struggle, and the role of the OUN and the ZCh OUN and its leader in the socio-political processes of the day. The book also contains information on the family, school, and university environments in which Bandera’s character was formed. Toronto-Lviv, 2008. Softcover: 112 pp. Illustrations.

 

Книга 4/І. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Короткий біографічний спомин Петра-Йосифа Потічного, написаний англійською мовою, охоплює період від народження до часу, коли він, як юнак, вояк УПА, прибув зі своїм відділом до Західної Німеччини під кінець 1947 р. Торонто–Львів, 2008 р., 124 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Книга видрукувана накладом автора.

Book 4/I. Peter J. Potichnyj. My Journey. Part I. A short memoir written by Peter-Joseph Potichnyj, tracing his life from his birth to late 1947, when, as a young UPA soldier, he arrived in West Germany. Toronto-Lviv, 2008. Softcover: 124 pp. Illustrations. This book was funded by the author.

 

Книга 4/II. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Частина 2. Дана книга є продовженням англомовних біографічних споминів Петра-Йосифа Потічного, яка описує його життя в Сполучених Штатах (1950–1964), службу в американській морській піхоті під час Корейської війни, здобуття університетської освіти у Філадельфії i Нью-Йорку та завершується його подальшим переїздом до Канади. Торонто–Львів, 2010 р., 112 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Книга видрукувана накладом автора.

Book 4/II. Peter J. Potichnyj. My Journey. Part II. A short memoir by Peter-Joseph Potichnyj, describing his life in the United States (1950–1964), the service in the United States Marine Corps during the Korean War, completion of the University education in Philadelphia and New York and his departure to Canada. Toronto-Lviv, 2010. Softcover: 112 pp. Illustrations. This book was funded by the author.

 

Книга 5. “Грім” – полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і матеріали / Упорядник Роман Грицьків. Видання присвячене полковнику Української Повстанської Армії Миколі Твердохлібу-“Грому”. Крізь призму спогадів безпосередніх учас-ників подій та інших матеріалів у збірнику зображено життя і діяль-ністіь видатного повстанського командира, а також висвітлено національно-визвольну боротьбу 1930-х – 1950-х рр. у Карпатах. Торонто–Львів, 2008 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.

Book 5. “Hrim”–Colonel of the UPA Mykola Tverdokhlib. Memoirs and Materials. Roman Hrytskiv, ed. This publication is dedicated to UPA Colonel Mykola Tverdokhlib (“Hrim”). The book describes the life and activities of this renowned insurgent commander and highlights the national-liberation struggle in the Carpathian region between 1930 and 1950. Toronto-Lviv, 2008. Softcover: 128 pp. Illustrations.

 

Книга 6. Михайло Романюк. Петро Федун – “Полтава” – провідний ідеолог­ ОУН та УПА. Пропоноване видання присвячене життю та діяльності одного із керівників збройного підпілля ОУН та УПА Петра Федуна-“Полтави”. На основі архів-них документів висвітлено процес формування світоглядних­ позицій, національно-патріотичних переконань та його творчої спадщини. Торонто–Львів, 2009 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Ця книга присвячена 65-річчю УГВР.

Book 6. Mykhailo Romaniuk. Petro Fedun – “Poltava”. The Leading Ideologist of the OUN and the UPA. This publication is devoted to the life and activities of Petro Fedun (“Poltava”), one of the leading members of the OUN armed underground and the UPA. The archival documents analyzed here throw light on the formation of his world view, national-patriotic beliefs and his creative works. Toronto-Lviv, 2009. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book commemorates the 65th anniversary of the UHVR.

 

Книга 7. Українська Головна Визвольна Рада / Упорядники П. Й. Потіч­ний­, М. Посівнич. У книзі про УГВР поміщено статті Р. Шухевича, М. Дужого і А. Камінського, спо-гади Л. Шанковського, Д. Ребет, у яких висвітлено боротьбу і роль УГВР у тогочасних українських суспільно-політичних процесах. Торонто–Львів, 2009 р., 136 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Ця книга присвячена 65-річчю УГВР.

Book 7. Ukrainian Supreme Liberation Council. P.J. Potichnyj and M. Posivnych, eds. The book commemorates the 65th anniversary of the Ukrainian Supreme Liberation Council. It contains articles by Roman Shukhevych, Mykola Duzhyi, Anatol Kaminskyi and the memoirs of Lew Shankowsky and Daria Rebet. The articles shed light on the role which the UHVR played in the Ukrainian socio-political processes at that time. Toronto-Lviv, 2009. Soft cover: 136 pp. Illustrations. This book commemorates the 65th anniversary of the UHVR.

 

Книга 8. Володимир Іванченко. Квітка у червоному пеклі: життєвий шлях Людмили Фої. Брошура присвячена життю Людмили Фої (“Оксани”, “М . Перелесник”), 1923–1950, котра була одним із організаторів підпілля ОУН(б) у м. Києві під час Другої світової війни. Арештована, вона витримала тортури в’язниці НКДБ. Будучи ключовою фігурою у протистоянні радянських спецслужб з СБ ОУН, зірвала потужну чекістську операцію з виявлення та знищення керівників укра-їнського визвольного руху. Одночасно вона – авторка чудових літературних творів. Людмила Фоя загинула в нерівному бою з військовою групою МДБ, рятуючи пораненого друга. Торонто– Львів, 2009 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому – добродій Григорій Ощипко (Монтреаль, Канада).

Book 8. Volodymyr Ivanchenko. The Flower in Red Hell: The Life of Liudmyla Foia. This investigation is devoted to the life of Liudmyla Foia (“Oksana”, “M. Perelesnyk”), 1923-1950, one of the organizers of the OUN (B) underground in Kyiv during WWII. She was arrested by the Soviet NKGB and survived the tortures of its prison. As a key figure in the Soviet operation against the OUN Security Service, she helped thwart plans to expose and destroy the leadership of the Ukrainian liberation movement. She is also the author of wonderful literary works. Liudmyla Foia perished in a skirmish with a Soviet MGB military group while trying to help a wounded friend. Toronto-Lviv, 2009. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book was funded by HRYHORII OSHCHYPKO from Montreal, Canada.

 

Книга 9. Олександр Іщук. Життя та доля Михайла Дяченка – “Марка Боєслава”. Книга присвячена життю та долі Михайла Дяченка – поета, письменника, підпільника й одного з керівників Карпатського КП ОУН, автора чималої кількості поетичних творів та оповідань, у яких чітко проде-монстровано мету та завдання українського визвольного руху середини ХХ століття. Вперше оприлюднено раніше невідому інформацію про заходи радянських каральних органів із розшу-ку М. Дяченка, виявлену в ГДА СБУ, окремі його твори та мало-відомі фотографії. Торонто–Львів, 2010 р., 140 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому добродій Тарас Нарожняк (Стоней Крік, Онтаріо, Канада).

Book 9. Oleksandr Ishchuk. The Life and Fate of Mykhailo Diachenko –Marko Boieslav”. The book describes the life and fate of Mykhailo Diachenko – the poet, writer, underground activist and one of the leaders of the Carpathian Krai Leadership of the OUN. His various poems and stories clearly demonstrate the aims and tasks of the Ukrainian liberation movement of the mid-twentieth century. This book discloses for the first time the extraordinary measures undertaken by the Soviet secret police in its search of M. Diachenko which were kept in the Archive of the Security Service of Ukraine (SBU). Some of his works and little known photographs also derive from this archival source. Toronto-Lviv, 2010. Soft cover: 138 pp. Illustrations. This book was funded by TARAS NAROZNIAK from Stoney Creek, ON, Canada.

 

Книга 10. Жит­тєвий шлях Галини Голояд – “Марти Гай” / Упорядники Олександр Іщук, Володимир ІванченкоУ книзі чи не вперше на основі архівних документів МДБ УРСР, збережених у Галузевому державному архіві СБ України, деталь-но висвітлено життя та долю однієї з чільних діячок українського визвольного руху Галини Голояд-“Марти Гай”. Книгу доповнено творами письменниці, маловідомими фотографіями та документа-ми з архівів радянської державної безпеки. Торонто–Львів, 2010 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому родина Потічних і друзі в пам’ять Антоніни Потічної з Когутів.

Book 10. The Life of Halyna Holoiad – “Marta Hai”. Oleksandr Ishchuk and Volodymyr Ivanchenko, eds. The book provides a detailed analysis of the life and fate of Halyna Holoiad (“Marta Hai”), one of the leading activists of the Ukrainian liberation movement, based on the archival documents of the MGB Ukrainian S.S.R. deposited in the Archive of the SB Ukraine. The publication also contains the writer’s works, little known photographs and documents of the Soviet security services. Toronto-Lviv, 2010. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book was funded by the POTICHNYJ FAMILY and Friends from Toronto, Canada, in memory of ANTONINA POTICHNYJ nee KOHUT.

 

Книга 11. Володимир Мороз. Портрет Осипа Дяківа – “Горнового”. Книга присвячена життю та діяльності одного з провідних публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН на українських землях та заступника Голови генерального секре-таріату УГВР, підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа. На підставі широкого масиву джерел з’ясовано його внесок в український національно-визвольний рух, висвітлено основні ідеї понад двох десятків публіцистичних праць. Торонто–Львів, 2010 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому Зюня Принада-“Біла” в пам’ять Упавших за Волю України Друзів.

Book 11. Volodymyr Moroz. A Portrait of Osyp Diakiv-“Hornovyi”. The subject book describes the life and activities of Osyp Diakiv, his role as a leading Ukrainian underground publicist, member of the OUN Leadership, Deputy Chairman of the General Secretariat of the Ukrainian Supreme Liberation Council, and Lt. Colonel responsible for Political work in the UPA. Based on a wide array of source documents, the book describes and references his contribution to the Ukrainian national liberation movement, and further explains the basic principle ideas in over twenty of his printed works. Toronto-Lviv, 2010. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book was funded by Rozalia PRYNADA from Carteret, NJ, USA.

 

Книга 12. Зиновій Тершаковець – “Федір” / Упорядник Володимир Мороз. Зиновій Тершаковець увійшов в історію укра-їнського національно-визвольного руху як крайовий провідник ОУН Львівщини та засновник і редактор підпільного видання “Літопис УПА”. Докладно про ці та інші аспекти його життя та діяльності йде мова у даній книзі, написаній на широкій джерельній базі, зокрема невідомих архівних документах. Також вперше з 1944 р. публіку-ється праця З.Тершаковця “Польське питання”, в якій розкрито погляд українського підпілля на стосунки із своїм західним сусідом. Торонто–Львів, 2011 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому – сл. п. Євген Теслюк (Ванкувер, Канада).

Book 12. Zynoviy Tershakovets-Fedir”. Volodymyr Moroz, ed. Zynoviy Tershakovets will go down in history as leader of the OUN for the Lviv Region during the Ukrainian national liberation movement, and as founder and editor of the underground publication “Litopys UPA”. These and other aspects of his life and activities are presented in this book, based on a broad range of source material and previously unknown archival documents. In addition, the book features Z. Tershakovets’s publication entitled “The Polish Question”, which appears in print for the first time since 1944 and focuses on the Ukrainian Underground’s relations with its western neighbor. Toronto-Lviv, 2011. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book was funded by YEVHEN TESLIUK from Vancouver, Canada.

 

Книга 13. Миколa Андрощук“Вороний”. Записки пов­ станця. Книга спогадів Миколи Андрощука-“Вороного” охоплює період з весни 1943 р. по весну 1944 р. і подає широку картину дій українських повстанців на південній Волині. Автор брав без-посередню участь у цих подіях і зустрічався з багатьма повстан-ськими командирами – Д. Клячківським – “Климом Савуром”, П. Олійником – “Енеєм”, М. Свистуном – “Ясеном”. Про славних повстанських командирів та про чисельні бої з німецькими підроз-ділами, найбільший бій загонів УПА та військ НКВС на Гурбах і важ-кий Північний рейд міститься інформація на сторінках цього видан-ня. Торонто–Львів, 2011 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому – добродій Борис Галаган-“Ярко” (США).

Book 13. Mykola Androschuk “Voronyi”. Notes of the Insurgent. The memoirs of Mykola Androschuk – “Voronyi” encompass the one-year period of spring 1943 to spring 1944 and shed light on the broad spectrum of activities of the Ukrainian insurgents in southern Volyn’. The author participated in these actions and over the course of his service met with a number of insurgent commanders, namely D. Kliachkivskyi – “Klym Savur”, P. Oliinyk – “Enei”, and M. Svystun – “Yasen”. The publication also features information on the renowned insurgent commanders, the numerous battles with German detachments, the largest battle between the UPA units and NKVD forces, and the difficult Northern Raid.Toronto-Lviv, 2011. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book was funded by BORYS HALAHAN-“YARKO” from the USA.

 

Книга 14. Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва. Ярослав Богдан – “Всеволод Рамзенко”. В книзі розповідається про життєвий шлях та творчу діяльність відомого письменника-підпільника і чільного діяча ОУН Ярослава Богдана-“Всеволода Рамзенка” (1915–1953). На основі невідомих архівних докумен-тів з ГДА СБ України відтворено основні етапи життя та проана-лізовано тематику основних праць Я. Богдана. Торонто–Львів, 2011 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому – добродій Мар’ян Штика (Канада).

Book 14. Oleksandr Ishchuk, Nathalia Nikolaieva. Yaroslav Bohdan – “Vsevolod Ramzenko”. The book outlines the life and creative work of the well known underground publicist and leading OUN activist Yaroslav Bohdan – “Vsevolod Ramzenko” (1915-1953). The newly revealed documents from the Archive of the Security Service of Ukraine are used to recreate the main stages of his life and to analyse the subjects of his basic works. Toronto-Lviv, 2011. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book was funded by MAR’IAN SHTYKA from Oakville, ON, Canada.

 

Книга 15. Шлях боротьби Василя Сенчака – “Ворона”/ Упорядник Дмитро Проданик. У книзі на основі архівних доку-ментів та спогадів колишніх учасників та симпатиків визвольно-го руху висвітлено життєвий та бойовий шлях Василя Сенчака-“Ворона” на посадах районного референта СБ Солотвинщини та надрайонного референта СБ Станиславівщини, а також про-ведено дослідження ходи “чорної” зради на Станиславівщині 1951 р., під час якої і загинув “Ворон”. Торонто–Львів, 2011 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому Іван Ямборко (Вінніпеґ, Манітоба, Канада).

Book 15. The Path of Struggle of Vasyl Senchak “Voron”. Dmytro Prodanyk, ed. The archival documents and the memoirs of former participants and supporters of the liberation movement in this book describe the life and underground activities of Vasyl Senchak (“Voron”) and his responsibilities as the Security Chief of Solotvyn Raion and the Security Chief of Stanyslaviv (now Ivano-Frankivs’k) Nadraion. An investigation of his betrayal and death in 1951 is also presented in the book. Toronto-Lviv, 2011. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book was funded by IVAN YAMBORKO (married to STEFANIA BELINSKA) from Winnipeg, Canada.

 

Книга 16. Брати Бусли. Життя за Україну / Упорядники Олександр Іщук, Ігор Марчук. Книга про відомих діячів ОУН на Волині Олександра та Якова (референт пропаганди Проводу ОУН) Буслів подає інформацію про їхній нелегкий жит-тєвий шлях. Торонто–Львів, 2011 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатор цього тому добродій Дмитро Гулей (Торонто, Канада) в пам’ять дружини Марії.

Book 16. The Brothers Busel: Lives for Ukraine. Oleksandr Ishchuk and Ihor Marchuk, eds. This book, – about Oleksander and Yakiv Busel, the well known activists of the OUN in Volyn – which is based on multiple sources, provides for the first time a detailed account of their lives and their sacrifices on the altar of the Fatherland. Due to their patriotic activities, the Busel brothers were persecuted by the Polish, German and Soviet occupational regimes. Twice they were arrested and incarcerated for extended periods by the Poles. The Germans killed Oleksander in 1943 and forced Yakiv to go into hiding. Yakiv, as a Propaganda Chief of the OUN Leadership, perished in a skirmish with members of the Soviet repressive machine in the Ternopil region in 1945. This humble publication is an attempt to return the illustrious names of the Busel brothers to Ukrainian national memory and history. Toronto-Lviv, 2011. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book was funded by DMYTRO HULEI from Toronto, Canada in memory of his wife MARIA CHORNII.

 

Книга 17. Світло душі родини Левицьких / Упорядник Марія Прокопець. У книзі розповідається про долю родини Левицьких, долю, яка певною мірою була типовою для чис-ленних галицьких родин у першій половині ХХ століття. В час лихоліття Другої світової війни, опинившись між жорнами бру-натних та червоних окупантів, з 8-ми дітей о. Юрія Левицького та Анастасії з Зубрицьких п’ятеро загинуло у боротьбі за волю України. Торонто–Львів, 2011 р., 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації. Фундатори цього тому Г. О. “ПОМАРАНЧЕВА ХВИЛЯ” (Чікаґо, Іллінойс, США), 31 ВІДДІЛ ООЧСУ (Палатайн, Іллінойс, США), 8 ВІДДІЛ ООЧСУ (Чікаґо, Іллінойс, США).

Book 17. THE SHINNING SPIRIT OF THE LEVYTSKy FAMILY. Maria Prokopets, ed. This book describes the destiny of the Levytsky family; a fate that in large measure was not atypical for many Galician families in the first half of the XX century. During the hard times of World War II, thrown between the grindstones of the brown and red occupiers, five out of eight children of the family of Rev. Iurii Levytsky and Anastasiia Zubryts’ka, have died in the struggle for Ukraine’s freedom.Toronto-Lviv, 2011. Soft cover: 128 pp. Illustrations. This book was funded by “POMARANCHEVA KHVYLIA” Chicago, Il, 8th Chapter of the ORGANIZATION FOR THE DEFENSE OF FOUR FREEDOMS OF UKRAINE, Chicago, Il. and 31st Chapter of the ORGANIZATION FOR THE DEFENSE OF FOUR FREEDOMS OF UKRAINE, Palatain, Il, USA.

 

 Comments are closed.


xxx porn redtube