До уваги вчителів та практикуючих психологів!

Фонди відділу обслуговування користувачів нещодавно поповнилися новими книжками, які стануть в нагоді вчителям та психологам-практикам. Ці видання будуть цікавими для викладачів психолого-педагогічних дисциплін, дефектологів, соціальних педагогів, вчителів-предметників, асистентів вчителів.

бочелюкБочелюк В.    Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посіб. для студ. спец. 8.040101 – психологія / В. Бочелюк, В. Бочелюк ; М-во освіти і науки України, Класичний приват. ун-т. –  Київ : Центр учбової л-ри, 2018. –  358 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито соціально-психологічне визначення науки, сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті, їх взаємозв’язок із практикою. Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління. Представлено методологічні основи наукового дослідження в галузі психології. Висвітлено питання організації та проведення наукового дослідження і його інформаційного забезпечення. Розглянуто особливості творчої праці в дослідницькій діяльності, етичні норми і цінності науки.

Навчально-методичний посібник розкриває особливості організації та проведення психологічних наукових досліджень, написання та оформлення наукових робіт, правову сутність інтелектуальної власності.

Посібник призначено для викладачів, студентів, магістрів та аспірантів

 

буйницькаБуйницька О.   Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Буйницька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. –  240 с.

У посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів.

Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студентам розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та покажчик термінів і понять.

 

дорозДороз В. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Дороз ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології. –  Київ : Центр учбової л-ри, 2017. – 386 с.

Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та студентам-філологам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчальних дисциплін: «Методика навчання української мови» та «Шкільний курс української мови».

У посібнику подано навчальні програми (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки бакалаврів), програму та методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики, методичні рекомендації щодо написання курсової роботи, програму державного екзамену.

Для викладачів вищих навчальних закладів, керівників педагогічної практики, студентів філологічних факультетів.

 

дуткевич (1)Дуткевич Т. Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : навч. посіб. для студ. ВНЗ “спец. 053 Психологія” / Т. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соціал. педагогіки і психології. – Київ : КНТ, 2018. – 266 с.

У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи і прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації.

Проаналізовано психологічні особливості розвитку і корекції спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини у системі дошкільної і шкільної освіти. Зміст посібника складається з текстів лекцій, практичних завдань, додатків та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам закладів вищої освіти, що спеціалізуються у галузі психології та педагогіки; може використовуватись викладачами психолого-педагогічних дисциплін; працівниками закладів дошкільної та шкільної ланок освіти.

 

колпакчиКолпакчи О. Арт-терапія : курс лекцій ; навч. посібник / О. Колпакчи ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 288 с. 

У навчальному посібнику розкрито сутність новітнього напряму наукової та практичної діяльності – арт-терапії. В посібнику розглядаються культурні передумови, історія становлення арт-терапії як методу терапевтичної практики, її можливості, механізми корекційного впливу мистецтва на людину. Аналізуються основні особливості та етапи арт-терапевтичного процесу, описуються різні форми арт-терапії, її основні техніки і напрями. У посібнику представлені різні види арт-терапії, які можуть застосовуватися з різними віковими категоріями для вирішення завдань корекції, реабілітації, профілактики і розвитку.

Видання адресоване студентам, психологам, тим, хто цікавиться питаннями використання арт-терапії в цілях творчого самовираження, самопізнання і оздоровлення.

 

шевцівШевців З. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. Шевців. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018.

Підручник присвячений актуальній проблемі – інклюзії, проблемі включення дітей з особливими освітніми потребами у навчальний процес загальноосвітньої школи. Він є результатом апробації лекційного курсу з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки».

У підручнику узагальнено і систематизовано різні підходи до визначення педагогіки інклюзивної освіти. У ньому відображається особиста позиція автора на обґрунтування методології інклюзивної педагогіки як науки, висвітлюються категорії інклюзивної педагогіки: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інклюзивне виховання, форми, методи навчання і виховання квазіпрофесійної соціально-педагогічної діяльності, розглянуто ефективні методичні прийоми інклюзивної діяльності, котрі спрямовані на задоволення індивідуальних освітніх потреб усіх учнів.

Матеріали підручника, перш за все, адресовані студентам напряму підготовки 6.010102 – Початкова освіта та вчителям початкових класів загальноосвітніх шкіл, але будуть корисні асистентам учителів, психологам, соціальним педагогам і соціальним працівникам, психологам, дефектологам, а також і тим, хто зацікавлений проблемою навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами у масовій загальноосвітній школі.


Мобільне меню