Подаровані книги

Висловлюєм щиру вдячність користувачам, авторам видань, видавничим організаціям  за видання, що надійшли до бібліотеки  у 2018 році!

 

77Козмуляк К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : моногр. / А. К. Козмуляк. – Чернівці : Кондратьев А. В, 2017. – 192 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню понятійного апарату та особливостей правового регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні. У роботі проаналізовано рівень наукової розробки названої проблематики, запропоновано визначення екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва, сформульовано її основні ознаки. Виокремлено основні напрями реалізації державної політики щодо регулювання екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського виробництва та на їх основі здійснено аналіз законодавства України у цій галузі. Досліджено систему органів державної влади, що реалізують повноваження в частині правового регулювання екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського виробництва в Україні та виявлено її особливості. Проаналізовано ряд функцій вказаних органів, зокрема, нормування, стандартизації, сертифікації, дозвільну та контрольно-наглядову. З метою усунення виявлених недоліків правового регулювання, запропоновано конкретні зміни і доповнення до чинного законодавства України.

Викладений у монографії матеріал може бути використаний у нормотворчій, правовій, науковій та навчальній діяльності.

 

88Осадчий В. І. Злочини проти правосуддя : моногр. / В. І. Осадчий. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 200 с.

У монографії досліджено злочини проти правосуддя. Обґрунтована потреба перегляду структури розділу XVIII Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти правосуддя» з урахуванням спрямованості злочинів проти діяльності судів, правоохоронних органів, адвокатури. Доведена необхідність вдосконалення окремих кримінально-правових заборон.

Враховуючи поєднаність злочинів проти правосуддя з діяльністю суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, в ряді випадків досліджуються питання кримінального процесу. Зокрема, функціонування суду присяжних, діяльності захисника чи представника особи, змагальності сторін у кримінальному провадженні, змісту поняття «докази».

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів старших курсів юридичних факультетів, практичних фахівців.

 

chernivci_2018Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області. – Чернівці, 2017. – 156 с.

Видання присвячене 100-річчю від дня створення системи архівних установ України та 100-річчю створення Державного архіву Чернівецької області.

У довіднику містяться дані про склад і зміст документів особових архівних фондів та колекцій документів, що зберігаються в Державному архіві Чернівецької області, а також короткі біографічні відомості про фондоутворювачів.

У довіднику репрезентовано загальні відомості про особові архівні фонди діячів науки, освіти, культури, краєзнавців та інших визначних осіб Буковини.

Довідник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, краєзнавців.

 

23Пономаренко Є. М. Впаде роса на суховії : збірка поезій / Є. М. Пономаренко. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л. С., 2017. – 136 с.

Поезія Єви Пономаренко завжди віддзеркалює глибокі почуття любові авторки до свого корінного походження, українського народу та його боротьби за своє незалежне існування, за утвердження своєї мови, культури та історії. Її творам притаманні глибокий ліризм та непідкупна щирість почуттів.

Книга розрахована на широке коло читачів.

Видавництво подає твори у редакції автора, мовою оригіналу.

 

 

Буфер обмена01Профіль Карпатського регіону: прикордонні аспекти розвитку : довідник / за ред. Кифяка В. Ф. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – 76 с.

У довіднику представлено результати аналізу та оцінки соціально-економічного розвитку Карпатського регіону за 2005-2016 рр. Головні положення розкривають адміністративно-територіальний устрій регіонів, їхній природничо-ресурсний, демографічний, виробничий, інфраструктурний потенціал, що дало змогу авторам визначити шляхом інтегрального оцінювання конкурентні переваги кожного регіону.

Для науковців, державних службовців, викладачів, студентів, широкого загалу читачів, які вивчають і досліджують проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів.

 

 

Буфер обмена02Розвиток прикордонних регіонів в системі транскордонного співробітництва : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 27-28 квітня 2017 р. / за ред. В. Ф. Кифяка. – Чернівці : Місто, 2017. – 336 с.

Проблеми транскордонного співробітництва тісно пов’язані з регіональною політикою, яка в свою чергу, є важливим атрибутом сучасних євроінтеграційних процесів.

Дослідження проблем розвитку прикордонних регіонів і створення ефективної регіональної соціально-економічної політики займає вагому частку в сучасних науково-практичних розробках.

У збірнику розглянуто актуальні питання, що стосуються концептуальних засад транскордонного співробітництва регіонів України, моделей розвитку прикордонних регіонів, питання формування нових економічних утворень та розвитку економічного потенціалу у прикордонних регіонах, висвітлюються соціально-економічні та гуманітарні аспекти транскордонних відносин, теоретичні і практичні проблеми регіонального розвитку туризму та рекреації, висвітлено сучасні фінансово-економічні та обліково-аналітичні проблеми управління підприємствами прикордонних регіонів, окреслено сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій та економіко-математичного моделювання в системі транскордонного співробітництва та ін.

Розраховано на науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, які цікавляться зазначеними питаннями.

 

jjjgРудницький Р. По обидва береги Чорняви / Р. Рудницький. – Чернівці, 2016. – 272 с.

У родинній книзі наведені короткі відомості про життя простого селянина Михайла Миколайовича Рудницького – жителя містечка Обертин Городенківського повіту Станіславського воєводства Австро-Угорської імперії (нині Тлумацького району Івано-Франківської області), його дітей, онуків, правнуків та праправнуків на тлі відповідних історичних подій.

Сторінка за сторінкою, читач літнього віку зазирне у житейські комір­ки своїх спогадів, а молодший, і навіть читач прийдешніх поколінь матиме реальну основу для зіставлення своїх поглядів, планів і вчинків з життєви­ми принципами своїх предків. У книзі згадується 250 осіб, 8 поколінь представників роду Михайла Рудницького в часовому відліку понад 250 років.

Книга ілюстрована 225 родинними світлинами та схемами, що додає їй ще більшої пізнавальної цінності.

Призначена для нащадків роду Рудницьких та допитливих читачів. Автор щиро завдячує старожилам роду Рудницьких за спогади, світлини, поради при оформленні цієї книги.

Книга написана на час ювілейного святкування 600-річчя першої літо­писної згадки про селище Обертин, що на Покутті.

 

Буфер обмена03Сценарне прогнозування розвитку прикордонних регіонів : моногр. / кол. авт. за заг. ред. Кифяка В. Ф. ; Чернів. тор­г.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. у-ту. Чернівці : Місто, 2017. – 330 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти сце­нарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, обґрунтовано атрактивні домінанти оптимістичного сценарію соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, запропоновано пріоритетні напря­ми та сценарні механізми їх реалізації.

Дане дослідження сприяє систематизації та узагальненню теоретичних поло­жень сценарного прогнозування, визначенню методів сценарного підходу та особ­ливостей їх використання в стратегіях розвитку прикордонних регіонів. На основі комплексного аналізу соціально-економічного стану прикордонних регіонів здійс­нено їх позиціонування за рівнем ефективності використання потенціалу розвитку (на матеріалах прикордонних областей Карпатського регіону).

Видання буде корисним працівникам органів місцевої влади, фахівцям з пи­тань регіональної економіки, науковцям та студентам.

 

vlasyukВласюк О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : моно­гр. / О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с.

Виокремлено й витлумачено актуальні теоретико-методологічні та пов’язані з ними ідеологічні питання подальшої розбудови системи національної безпеки України за умов зовнішньої агресії і втрати частини території держави. Особливу увагу приділено: опису міжнародного, безпекового, соціопсихологічного аспектів історичної ситуації, в якій опинилася сучасна Українська держава; розробці на основі вчення про «системи міжнародних відносин» теоретико-методологічного апарату, аналізу й інтерпретації проблематики національної та міжнародної безпеки в постбіполярному світі; теоретичному тлумаченню ключових питань сучасної світової політики: співвідношення війни і миру, формування міждержавних союзів «стратегічного партнерства», перспектив еволюції євроінтеграційних процесів та умиротворення міжнародних відносин на пострадянському просторі. Запропоновано трискладову теоретичну модель системи національної безпеки України.

Для широкого загалу читачів.

 

zabolotnaЗаболотна Г. Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України : моногр. / Г. Заболотна. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 340 с.

 У монографії досліджено правове регулювання сервітутів у рим­ському праві та історико-правові аспекти становлення розвитку серві­тутів на території України. Детально проаналізовано види сервітутів, їх ознаки, підстави набуття та припинення, способи захисту у римському праві. Розглянуто правові норми про сервітути у джерелах права, що діяли на території України, зокрема у джерелах права Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Польського королівства, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, у Магдебурзькому праві, у праві Української козацької держави, Російської імперії, Австрійської та Австро-Угорської імперій, а також у праві сучасної України.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, юристів-практиків і усіх, хто цікавиться історією держави та права.

 

shevchenko_3Іларіон (Митрополит) Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови / Митрополит Іларіон. – Репринтне видання. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 258 с.

Шевченко як творець української літературної мови. Шевченкова мова стала в нас за наріжний камінь нашої літературної мови. Сталося це тому, що сам Шевченко був у нас найсильнішим поетом, і його твори захопили всю Україну: їх усі читали, завчали напам’ять, і вже тим самим навчилися мови. В історії творення літературних мов це звичайне явище: мова найсильнішого письменника й господаря дум народних помалу стає за основу мови літературної, – так нерідко бувало в Європі, так сталося і у нас, так було і в Росії з творами Пушкіна. До цього треба додати, що Шевченкова мова мала всі якості, щоб стати всеукраїнською мовою літературною: вона була найчистіша серед мов усіх тодішніх письменників, і походила з географічного осередку Української Землі, зо Звенигородщини, чому могла легко стати соборною мовою. Додам до цього, що власне твори Шевченка широко рознесли й остаточно затвердили наші національні назви: Україна, український.

 

melnykekonМельник В. Альтернативна економіка / В. П. Мельник. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 348 с.

Альтернативна економіка – це така економіка, тобто економічна діяльність, яка має лише дружні стосунки з навколишнім середовищем. Людство впритул наблизилося до тієї межі, коли ігнорування проблемами екології стає загрозою існуванню земної цивілізації.

Розглядаються фізичні, хімічні і біологічні властивості елементів довкілля, різні напрямки господарської діяльності людини, які не мають негативного впливу на навколишнє середовище або зменшують свою згубну дію. Перш за все це стосується енергетики, базових галузей економіки, сільського господарства, туризму, переробки відходів та багато іншого. Розглядаються основні напрямки екологізації господарської діяльності, способи і технології зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Книга призначається як навчальний посібник для студентів молодших курсів різних технічних спеціальностей, школярів, а також може бути корисною для широкого загалу читачів.

 

melnykmainkampfМельничук С.  Моя боротьба за мову. Документальне висвітлення ме­тодів «історичного складання» російськомовного населен­ня України / С. А. Мельничук – Київ : Талком, 2017. – 576 с.

Збірка документі» правозахисної діяльності актора книги документаль­но висвітлює процес поширення нацистської ідеології «Русского мира» в Україні, зокрема в Луганську, як плацдарм для військової інтервенції кремлівсько-терористичних військ в Україну під приводом захисту російськомовного населення.

Автор сподівається, що дана збірка документів, незабаром стане матеріалом для професійного дослідження працівниками СБУ.

 

 

nosaНоса М. Високий храм незалежності. Публіцистика. Есе / М. Носа. – Ужгород, 2017. – 96 с. : фото.

«Високий храм незалежності» — шоста книжка Михай­ла Носи. До неї увійшли публіцистика, мемуаристика, есеїстика, створена протягом періоду з кінця 80-х років XX ст. до літа 2016 року.

Червоною ниткою через усі твори проходить ідея неза­лежності, свободи, побудови своєї держави, навіть коли для цього доводиться переборювати неабиякі труднощі і долати штучні й об’єктивні перешкоди. Рутинний, здавалось би, ма­теріал автор викладає цікаво, з несподіваними переходами і паралелями, з відчутною дозою індивідуально-неповторного відображення, з ілюстраціями і прикладами з народного життя.

 

pagani1pagani2Pacini ale şevcenkianei din România = Сторінки румунської Шевченкіани : в 2-х т. – Бухарест : RCR Editorial, 2016-2017. – Рум. та укр. мовами.

Том 1. – 2016. – 696 с.

Том 2. – 2017. – 590 с.

Книга «Сторінки румунської Шевченкіани» видана у двох томах українською та румунською мовами.

Дані книги складаються з трьох розділів: один – дослідницький, що охоплює статті про Тараса Шевченка в румунському просторі. Тут паралельно подані оригінальні українські й румунські статті дослідників творчості поета двох країн, зокрема, професорів Івана Ребошанки, Володимира Антофійчука, Октавія Неделку та ін. Другий розділ – це «Поетична Шевченкіана», яка охоплює вірші, присвячені Тарасові Шевченку, написані  іноземними та україномовними поетами Румунії, а також добірку шевченківських шедеврів, найбільше перекладених румунською мовою. Третій розділ – це «Музична Шевченкіана», що охоплює композиції румунських авторів на слова Тараса Шевченка.

Дана праця безсумнівно відкриває шлях до нових літературних досліджень і нового обов’язкового прочитання ролі творчості Тараса Шевченка у світовій літературі.

 

 

Подаровані книги IV квартал 2017 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2017 року

Подаровані книги ІІ квартал 2017 року

Подаровані книги І квартал 2017 року

Подаровані книги ІV квартал 2016 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2016 року

Подаровані книги IІ квартал 2016 року

Подаровані книги I квартал 2016 року

Подаровані книги (2017 рік)

Подаровані книги (2016 рік)

Подаровані книги (2015 рік)

Подаровані книги (2014 рік)Comments are closed.