Обмінно-резервний фонд ЧОУНБ ім. М. Івасюка пропонує:

Серпень 2018 р.

 1. Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи : зб. довід.-інформ. матер. : Всеукр. форум інтелігенції. – Київ : Політехніка, 2008. – 132с.
 2. Дзвінчук Д. Безперервна освіта в суспільстві знань : наук.-популяр. нарис / Д. Дзвінчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 88 с.
 3. Європейські стандарти у галузі суспільного мовлення / за ред. Шевченка Т. С., Сушко О. А. – Київ : Тютюкін, 2010. – 264 с.
 4. Івченко О. Перевірки органами контролю неприбуткових організацій. Унікальна методика запобігання перевіркам / О. Івченко. – Київ : Центр інновацій та розвитку, – 100с.
 5. Комар С. Радіо… і решта життя / С. Комар. – Одеса : Астропринт, 2004. – 132 с.
 6. Краплич Р. Залучення фінансування з місцевих джерел для неприбуткових організацій : практ. посіб. для неприбуткових організацій / Р. Краплич. – Рівне : Фундація імені князів-благодійників Острозьких, 2002. – 192 с.
 7. Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або Вступ до соціального інвестування : посіб. для бізнес-структур та неприбуткових організацій / Р. Краплич. – Рівне : Фундація імені князів-благодійників Острозьких, 2003. – 128 с.
 8. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : моногр. / М. І. Мельник – Київ : Юридична думка, 2004. – 400 с.
 9. Мокрицький Г. П. Житомир : архіт.-краєзн. ілюстр. путів.-довід. / Г. П. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2007. – 224 с.
 10. Налогообложение некоммерческих организаций : сб. материалов. – Київ : МП Леся, 2001. – 328 с.
 11. Ньюман К. Сравнительные исследования и законы по вопросам социального партнерства : сборник материалов / К. Ньюман. – Київ : ИГО, 2000. – 148 с.
 12. Ольховський І. Як виникла УПА / І. Ольховський. – Чернівці, 2016. – 32 с.
 13. Політологічні та соціологічні студії : зб. наук. праць. Т. 10. – Чернівці : Букрек, 2011. – 456 с.
 14. Регулирование правового статуса некоммерческих организаций в гражданських кодексах государств мира : сб. материалов. – МЦНП, 2016. – 160 с.
 15. Регуляторна політика. Як оцінити наслідки регуляторних актів. – Київ : Інститут конкурентного суспільства, 2003. – 136 с.
 16. Розвиваємо ЦЄІ. З досвіду польських Центрів європейської інформації. –Варшава, 2007. – 56 с.
 17. Руснак І. Українське шкільництво в Канаді / І. Руснак, С. Романюк. – Снятин : Прут Принт, 2002. –  352 с.
 18. Український та європейський досвід врахування потреб національних громад при розробці моделі адміністративно-територіальної одиниці базового рівня. – Чернівці, 2007. – 128 с.
 19. Юридические механизмы государственного финансирования некоммерческих организаций : сборник материалов. – Київ : МП Леся, 2001. – 242 с.

Липень – 2018

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.
 2. Алексєєв В.М. Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: організаційно-теоретичні засади. – Чернівці: Технодрук, 2005.-216 с.
 3. Афанасьєв В.С. Давид Рикардо. – М.: Экономика, 1988. – 128 с.
 4. Брук С.И. Население мира: Эндодемографический справочник. – М.: Наука, 1986.- 832 с.
 5. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие/ Под ред.. И.Н.Платоновой. – М.: Из-во БЕК, 1996. – 475 с.
 6. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навчальний посібник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 484 с.
 7. Гитман Л.Д.,  Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
 8. Ермошенко Н.Н., Скворцов Н.Н. Словарь – справочник предпринимателя. – К.:УкрИНТЭИ, 1993. – 168 с.
 9. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки. Теоретико-методологічний аспект: Наукова монографія. – К.: Світ знань, 2002р. – 528с.
 10. Курс демографи: Уч. пособие / Под ред. проф. Боярського А.Я. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 391 с.
 11. Лизанчук В. Завжди пам’ятай: Ти – Українець! – Львів: За вільну Україну, 1996. – 254 с.
 12. Маркетинг: Толковый терминологический словарь-справочник. – М.: Инфоконт, 1991. – 224 с.
 13. Матвієнко В.П., Матвієнко П.В. Філософсько-економічні погляди. – К.: Наукова думка, 2003.- 304 с.
 14. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: МГУ, 1994. – 736с.
 15. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. – М.: Междун.отношения, – 1972. – 496 с.
 16. Мошенский С.З. Эволюция векселя. – Киев – Ровно: Планета – друк, 2005. – 446с.
 17. Муніципальне управління: досвід, проблеми та перспективи. Матеріали Другої міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Чернівці: Рута,2004. – 208 с.
 18. Население мира: демографический справочник/ Сост. Борисов В.А. – М.: Мисль, 1989. – 477 с.
 19. Наука и техника современного капитализма: Социально-экономический справочник/ Отв. ред. Сєдов В.И. – М.: Мысль, 1987. -348 с.
 20. Общая теория статистики/ Под ред. Боярського А.Я., Громыко Г.Л. – М.:МГУ, 1985. – 376 с.
 21. Овчинников В. Ветка сакуры: Рассказ о том, что за люди японцы. – М.: Мол. гвардія, 1975. – 288 с.
 22. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ За ред. Климка Г.Н. та ін. – К.: Вища школа – Знання, 1997. 744 с.
 23. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики: Уч. пособие. М.: Финансы и статистика, 1990. – 296 с.
 24. Райзберг Б.А. и др. Современный экономический словарь. – М.:ИНФРА-М, 1998. – 480с.
 25. Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика: Толковый терминологический словарь / Сост. Калашников. – М.: Маркетинг, 1994. – 220с.
 26. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 768 с.
 27. Руденко М. Енергія прогресу: Нариси з фізичної економії. – К.: Молодь, 1998. – 528 с.
 28. Ряузов Н.Н. Общая теория статистики: Учебник для студ. экон. спец. Вузов. М.: Финансы и статистика, 1984. – 344с.
 29. Сингапур: Справочник. – М.: Наука, 1988. – 206 с.
 30. Скрипкин К.Г. Финансовая інформатика: Учебное пособие. – М.: ТЕИС, 1997. – 160 с.
 31. Словарь коммерсанта: Толковый русско-английский и англо-русский/ Сост. Липсиц И.В. – Машиностроение; ИНФРА, 1996. -352 с.
 32. Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия. – М.: Экономика, 1990. – 128с.
 33. Филіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія: Підручник для студентів. – К.: Либідь, 2006. – 392 с.
 34. Философская энциклопедия. 1 А – Дидро: – М.:ГНИ «Сов.энциклопедия», 1960. – 504 с.
 35. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Знання, 1998. -512 с.
 36. Энциклопедия малого бизнеса: Практическое пособие для предпринимателей, разработанное специалистами Администрации США по малому бизнесу. – М., 1994. – 288 с.
 37. Япония: Справочник / Под ред. Кима Г.Ф. и др. – М.: Республіка, 1992. -543 с.

Червень – 2018

 1. Азбука домоводства для больших и маленьких.- М.: Педагогика, 1990.-160 с.
 2. Атлас СССР.- М.: ГУГК СССР, 1990.- 224с.
 3. Бейдик О.О., Падун М.М. Географія.-К.: Либідь, 1995,- 304с.
 4. Березкин Ю.Е. Голос дьявола среди снегов и джунглей: Истоки древней религии. – Л.: Лениздат, 1987.-172 с.
 5. Ботвинник М. Аналитические и критические работы.- М.: Физкультура и спорт, 1987.-528с.
 6. Бригантина: Сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях.- М.: Молодая гвардія, 1967. – 432с.
 7. Валеев Р.Ч., Пестун А.В. Сфинксы Тихого океана: Остров Пасхи.- М.: Знание, 1989.- 48с.
 8. Географія Української РСР/за ред. Пістуна М.Д. і Шиповича Є.Й.- К: Вища школа, 1982.-204 с.
 9. Географія: Навч. посіб.для старшокласників та абітурієнтів.- К.: Знання, 2002. – 456 с.
 10. Демьяненко А. Гармония игры.- К.: Молодь, 1989. – 152 с.
 11. Заставний Ф. Географія України: У 2-х книгах. – Л.: Світ, 1994.- 472 с.
 12. Іванченко О. Дорогами Маклая. – К.: Молодь, 1987. – 368 с.
 13. Кашин О. Дорогами Индии: Заметки журналиста. – М.;Мисль, 1983.- 176 с.
 14. Конный спорт: Правила соревнований. – М.: Фізкультура и спорт, 1977. – 120 с.
 15. Краткий справочник туриста. -М.: Профиздат, 1985.- 272 с.
 16. Крисаченко В.С. Природні катастрофи: легенди, гіпотези, факти. – К.: Політвидав України, 1989.-118с.
 17. Малый атлас СССР.-М.: ГУГК СССР, 1979. – 80с.
 18. Москва. Атлас туриста: Схематический план.- М.: ГУГК СССР, 1989.- 208 с.
 19. Мясников В.Ф. Путешествие в страну Белого Сфинкса.- Симферополь: Таврия, 1986.- 208 с.
 20. Новгородова Э.А. В стране иероглифов и эдельвейсов.- М.: Знание, 1982.- 80 с.
 21. Полярный круг, 1988.-М.: Мысль, 1988.- 544 с.
 22. Полярный круг, 1989.-М.: Мысль, 1988.- 464 с.
 23. Полярный круг, 1991.-М.: Мысль, 1991.- 494 с.
 24. Словарь географических названий зарубежных стран.- М.: Недра, 1986.- 462 с.
 25. Фізична географія Української РСР/ За ред. Маринича О.М.- К: Вища школа, 1982.- 208 с.
 26. Фонтан А. Пеле – король футбола. – М.: Физкультура и спорт, 1972.-160 с.
 27. Хавин Б. 500 вопросов и ответов об олимпийских играх. – М: Физкультура и спорт, 1971. – 176 с.
 28. Хавин Б. Все об олимпийских играх. – М.: Физкультура и спорт, 1979.- 607 с.
 29. Шипович Є. Методика викладання географії. – К: Вища школа, 1981.- 176 с.
 30. Юрківський В.М. Країни світу: Довідник. – К.: Либідь, 2001, – 368 с.
 31. Энциклопедический словарь юного географа- краеведа.- М.: Педагогика, 1981. – 384 с., ил.

 

Березень – 2018

 1. Алексєєв В. М. Удосконалення управління комунальною власністю в Україні : організаційно-теоретичні засади / В. М. Алексєєв. – Чернівці : Технодрук, 2005. – 216 с.
 2. Версаль Н. І. Теорія кредиту : навч. посіб. / Н. І. Версаль, Т. В. Дорошенко. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483 с.
 3. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования / пер. с англ. ; Л. Дж. Гитман, М. Д. Джонк. – Москва : Дело, 1997. – 1008 с.
 4. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки : (теоретико-методологічний аспект) : наук. моногр. / С. А. Єрохін. – Київ : Світ Знань, 2002. – 528 с.
 5. Ластовецький В. О. Деякі питання політики і економіки / В. О. Ластовецький. – Київ : Вид. Центр «Просвіта», 2005. – 20 с.
 6. Лизанчук В. Завжди пам’ятай: Ти – Українець! / В. Лизанчук – Львів : За вільну Україну, 1996. – 254 с.
 7. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика / пер. с анг. ; Н. Г. Мэнкью. – Москва : Изд-во МГУ, 1994. – 736 с.
 8. Матвієнко В. П. Філософсько-економічні погляди / В. П. Матвієнко, П. В. Матвієнко. – Київ : Наук. думка, 2003. – 304 с.: портр.
 9. Молчанов Н. Н. Генерал де Голль / Н. Н. Молчанов. – Москва : Междунар. отношения, 1972. – 496 с.
 10. Мошенский С. З. Эволюция векселя / С. З. Мошенский. – Киев ; Ровно : Планета-друк, 2005. – 446 с.
 11. Муніципальне управління: досвід, проблеми та перспективи : матер. Другої міжвуз. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, м. Чернівці, 12-13 листоп.
  2004 р. – Чернівці : Рута, 2004. – 207 с.
 12. Овчинников В. В. Ветка сакуры / В. В. Овчинников. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 288 с. : ил.
 13. Райзберг Б. А.  Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг,
  Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., справ. – Москва : ИНФРА-М, 1998. – 479 с.
 14. Роуз П. С. Банковский менеджмент / пер. с англ. со 2-го изд. ; П. С. Роуз. – Москва : Дело, 1997. – 769 с.
 15. Руденко М. Д.  Енергія прогресу : нариси з фізичної економії / М. Д. Руденко. – Київ : Молодь, 1998. – 528 с.
 16. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: історія : підруч. /
  А. С. Філіпенко. – Київ : Либідь, 2006. – 392 с.
 17. Философская энциклопедия. Том 1 : А – Дидро. – Москва : Советская енциклопедия, 1960. – 504 с.
 18. Энциклопедия малого бизнеса, или Как начать свое дело. – Москва : Книга Интернешнл ; Одиссей, 1994. – 286 с.
 19. Япония : справоч. / под общ. ред. Г. Ф. Кима и др. ; сост. В. Н. Яремин и др. – Москва : Республіка, 1992. – 543 с. : ил.

Серпень – 2017

 1. Абрагамс П. На поклик волі : повість ; Загибель Майкла Удомо : роман / П. Абрагамс. – Київ : Дніпро, 1982. – 559 с.
 2. БагасарянМ. А. Французский язык : учеб. для 2-го курса институтов и факультетов иностранных языков / М. А. Багдасарян, М. Л. Папко, А. Н. Тарасова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 352 с.
 3. Бианки В. В. Отчего я пишу про лес : рассказы : биогр. фотоочерк дочери / В.В. Бианки. – Ленинград : Детская литература, 1984. – 111 с. : ил.
 4. БуссенарЛ. Похитители бриллиантов : роман в в трёх частях /
  Л. Буссенар. – Минск : Народная асвета, 1982. – 382 с. : ил.
 5. ВересаевВ. В. Гоголь в жизни : сист. свод. подлин. свидетельств современников / В. В. Вересаев. – Харьков : Прапор, 1990. – 680 с.
 6. ГородниковаМ. Д. Проверьте свои знания и умения : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / М. Д. Городникова, А. Л. Карлин. – Москва : Высшая шк., 1986. – 172 с.
 7. ДальВ. И. Пословицы русского народа : в 2-х т. Т. 1 : сборник /
  В. И. Даль. – Москва : Худ. литература, 1984. – 383 с., ил.
 8. ДальВ. И. Предания веков. Русская историческая повесть ХІХ – начала ХХ столетия : в 2-х т. Т. 2 / В. И. Даль. – Киев : Дніпро, 1990. – 718 с.
 9. КоноваленкоА. М. Столярничаю сам. – 2-е изд., перераб. и доп. /
  А. М. Коноваленко. – Киев : Будивэльнык, 1989. – 304 с. : 16 л. ил.
 10. Лица и маски : заруб. политический детектив. – Москва : Политиздат, 1989. – 622с.
 11. МиксатК. Черный город / К. Миксат. – Москва : Правда, 1981. – ­
  496 с. : ил.
 12. РайманБ. Франциска Линкерханд : роман / Б. Райман ; пер. с нем. – Москва : Прогресс, 1981. – 544 с. – (Серия «Библиотека литературы ГДР»).
 13. СимоновК. М. Стихотворения. Поэмы / К. М. Симонов. – Москва : Правда, 1982. – 448 с. : ил.
 14. Станюкович К. М. «Вокруг света на «Коршуне» : сцены из морской жизни в 2-х частях. / К. М. Станюкович. – Одеса : Маяк, 1980. – 392 с. : ил. – (Серия «Морская б-ка». Кн. 21-я).
 15. Толстой А. Н. Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина : науч.-фантаст. романы / А. Н. Толстой. – Днепропетровск : Промінь, 1983. – 383 с. : ил.
 16. Толстой А. Н. Хождение по мукам : трилогия / А. Н. Толстой. – Москва : Воениздат, 1982. – 508 с. – («Библиотечная серия»).

 

Червень – 2017 

 1. Вестли А.-К. Каос и Бьёрнар. Олауг и Пончик : повести / А-К. Вестли ; пер. с норв. Л. Горлиной ; рис. Ю. Вестли ; оформ. Е. Карелиной. – Москва : Дет. лит., 1988. – 239 с. : ил. – («Библиотечная серия»).
 2. Гарсиа Лорка Ф. Избранное / Ф. Гарсия Лорка ; пер. с исп. ; сост. Н. Р. Малиновской, А. Б. Матвеева ; предисл. Н. Р. Малиновской ; коммент. А. Б. Матвеева. – Москва : Просвещение, 1987. – 256 с. : ил.
 3. Готра З. Ю. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / З. Ю. Готра, В. И. Матвиив, П. П. Паскур. – 2-е изд., перераб. – Львов : Каменяр, 1987. – 184 с. : рис., табл.
 4. Готье Т. Капитан Фракасс : роман / Т. Готье ; пер. с фр. Н. Касаткиной ; вступ. ст. и примеч. И. Лилеевой. – Харьков : Прапор, 1992. – 445 с.
 5. Иванчиков С. С. Справочник домашнего мастера / С. С. Иванчиков. – Донецк : Донбасс, 1985. – 232 с.
 6. Крейндлин Л. Н. Столярные работы : учеб. для студ. ПТУ /
  Л. Н. Крейндлин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 1986. – 256 с. : ил.
 7. Купер Дж. Ф. Пионеры, или У истоков Саскуиханны : роман /
  Дж. Ф. Купер ; пер. с англ. И. Гуровой и Н. Дехтеревой ; худ.
  В. Чуйков ; послесл. Н. Эйшискиной. – Киев : Молодь, 1985. – 440 с. : ил.
 8. Лица и маски : заруб. политический детектив / пер. с англ. – Москва : Политиздат, 1989. – 622 с.
 9. Лондон Дж. Рассказы южных морей / Дж. Лондон ; предисл. канд. филол. наук М. Г. Соколянского ; худож. Е. В. Попов – Одесса : Маяк, 1980. – 224 с. – (Морская б-ка: Кн. 20-я).
 10. Манн Г. Зрелые годы короля Генриха IV : роман / Г. Манн ; пер. с нем. Н. Касаткиной. – Киев : Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 623 с.
 11. Російсько-українсько-англійсько-німецький юридичний словник / В. Г. Гончаренко, В. Ю. Залевська, І. Д. Кучеревська та ін. – Київ : Либідь, 1995. – 240 с.
 12. Сантехника в вашем доме. – Москва : Вече, 2004. – 208 с. – (Серия «Домашний мастер»).
 13. Справочник по сушке древесины / Е. С. Богданов, В. А. Козлов, В. Б. Кунтыш и др. ; под ред. Е. С. Богданова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Лесная промышленность, 1990. – 304 с.
 14. Фаллада Х. Маленький человек, что же дальше? У нас дома в далекие времена / Х. Фаллада ; пер. с нем. ; вступ. ст. Б. Сучкова. – Москва : Правда, 1983. – 656 с.

Травень -2017 

 1. Буссенар Л. Похитители бриллиантов : роман в трёх частях /Л. Бусеенар. – Минск : Ураджай, 1982. – 383 с.
 2. Валеев Р. Жить хочется! : повести / Р. Валеев. – Москва : Современник, 1986. – 252 с.
 3. Голосовкер Я. Э. Сказания о титанах / Я. Э. Голосовкер. – Москва : Детская литература, 1957. – 80 с. ил. – (Серия «Школьная библиотека»).
 4. Ковалевская Е. Г. История русского литературного языка : учеб. пособ. для студентов пед. ун-тов по спец. № 2101 «Рус. язык и литература» / Е. Г. Ковалевская. – Москва : Просвещение, 1978. – 384 с.
 5. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах : кн. для внеклас. чтения учащихся. 8-10 кл. / В. И. Кодухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 144 с.
 6. Краткий словарь иностранных слов. – 6-е изд. перераб. и доп. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1951. – 156 с.
 7.  Кузнєцов П. С. Историческая граматика руського языка. Морфология / П. С. Кузнецов. – Москва : Изд-во московського университета, 1953. – 182 с.
 8. Кухаренко В. А. Интерпретация текста : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностранные язики» / В. А. Кухаренко. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 327 с.
 9. Основы лечебного питания / под ред. проф. Е. П. Самборской и проф. Л. Б. Гутман. – Киев : Здоровье, 1984. – 157 с.
 10. Райман Б. Франциска Линкерханд : роман. / Б. Райман ; пер. с нем. – Москва : Прогресс, 1981. – 544 с. – (Серия «Библиотека литературы СССР»).
 11. Тонкова-Ямпольская Р. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для уч-щ по спец. № 2010 «Воспитание в дошк. учреждениях» /Р. В. Тонкова-Ямпольская, Т. Я. Черток, И. Н. Алферова ; под ред.Р. В. Тонковой-Ямпольской. – Москва : Просвещение, 1981. – 319 с.
 12. Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії / Є. Д. Чак. – Київ : Рад. школа, 1978. – 127 с.
 13. Чимаров Е. М. Первый год жизни ребенка / Е. М. Чимаров. – Москва : Медицина, 1989. – 320 с., ил. – (Серия «Науч.-попул. мед. литература для матерей»).
 14. Шанский Н. М. В мире слов : пособ. для учителей /Н. М. Шаманський. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 319 с.

 

Квітень – 2017

 1. Аугуста Й. Исчезнувший мир / Й. Аугуста ; пер. с чеш. – Москва : Недра, 1979. – 192 с., ил., 7 ил. – («Библиотечная серия»).
 2. Грушников П. А. Орфографический словарик : пособ. для учащихся нач. классов / П. А. Грушников. – 13-е изд. – Москва : Просвещение, 1979. – 80 с.
 3. Гуйванюк Н. В. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : лабораторний практикум. / Н. Гуйванюк. – Київ : Вища школа, 1989. – 254 с.
 4. Дидактический материал к учебнику русского языка : 9 кл. : пособ. для учителя / В. П. Озерская, Г. А. Богданова, В. И. Капинос. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 128 с.
 5. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера? : словник-довідник /
  В. В. Жайворонок. – Київ : Наук. думка, 2004. – 123 с.
 6. Живицка Л. В. Словарь русского языка в картинках: около 1000 слов / Л. В. Живицка. – Киев : Рад. школа, 1988. – 512 с., ил.
 7. Настольная книга атеиста / С. Ф. Анисимов, Н. А. Аширов,
  М. С. Беленький и др. ; под общ. ред. С. Д. Сказкина. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 460 с., ил.
 8. Платонов А. П. Чевенгур : роман / А. П. Чевенгур ; подгот. текста М. Платоновой ; вступ. статья С. Семеновой. – Москва : Худ. лит., 1988. – 413 с.
 9. Політичний словник / за ред. В. К. Врублевського. – вид. 3-є. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1982. – 656 с.
 10. Пшенина Л. Собака в вашем доме. Советы специалиста-кинолога : секреты воспитания и содержания четвероногих друзей / Л. Пшенина. – Киев : Киевская типография № 1, 1991. – 72 с.
 11. Труфанов Г. О. Цікава орнітологія : наук.-худ. книга. для серед. шкіл / Г. О. Труфанов ; худож. І. М. Гаврилюк. – Київ : Веселка, 1983. – 152 с.
 12. Федоров О. Ф. Остання зима / О. Ф. Федоров. – Київ : Политиздат України, 1975. – 324 с.
 13. Цвєтков В. А. «Северинка» вызывает центр: записки партизана-разведчика / В .А. Цвєтков. – Киев : Издательство политической литературы Украины, 1981. – 320 с.
 14. 14. Чуйков В. И. Миссия в Китае / В. И. Чуйков.– Москва : Воениздат, 1982. – 253 с.

 

Грудень – 2016 

 1. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово : кн. для внеклас. чтения (8–10 кл.). – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1987. – 208 с.: ил.
 2. Высочина Е. И. Образ, бережно хранимый : жизнь Пушкина в памяти поколений : кн. для учителя. – Москва : Просвещение, 1989.– 239 с.: ил.
 3. Ганич Д. И., Олейник И.С. Руссо-украинский и украинско-русский словарь.– 5-е изд., стер.– Київ : Рад. шк., 1991. –560 с.
 4. Ижакевич Г. П. Орфографический словар : для нач. классов /
  Г. П. Ижакевич, Т. К. Черторижская, Н. Г. Озерова. – 2-е изд., стер. – Київ : Рад. шк., 1989. – 167 с.
 5. Исиченоко Ю. А. Самоучитель украинского языка : [учеб. изд.] /
  Ю. А. Исиченко, В. С. Калачник, А. А. Свашенко. – Київ : Вища шк., 1989. – 278 с.
 6. История зарубежной литературы ХIХ века. – Москва : Просвещение, 1972. – 560 с.
 7. Коваль А. П. Крилате слово. – Київ : Рад. школа, 1983. – 222 с.
 8. Коржавин А. В. Иллюстрированный справочник французской технической терминологии. – Москва : Высш. шк., 1990. – 271 с.: ил.
 9. Краткий толковый словарь русского языка / сост. И. Л. Городецкая, Т. Н. Поповцева, М. Н. Судопластова, Т. А. Фоменко ; под ред. В. В. Розановой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Рус. яз., 1982. – 245 с. : ил.
 10. Мацько Л. І. Російсько-український і українсько-російський словник : відмінна лексика : [навч. видання] / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. – Київ : Вища шк., 1993. –255 с.
 11. Практический курс английскоо языка / под ред. О. С. Ахмановой, О. В. Александровой. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 240 с.
 12. Скрынников Р. Г. Россия в начале ХVII в. Смута.– Москва : Мысль. 1988. – 283, [1] с.
 13. Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Искусство, 1983. – 446 с.: іл.
 14. Чак Є. Д. Мандрівка в Країну слова : наук.-худ. кн. для серед. шк. віку / мал. В. Т. Крижанівського. – Київ : Веселка, 1986.– 167 с.: іл.

 

Архів обмінно-резервного фонду

 

 Comments are closed.